Tom Wagenmakers, sjoernalist

2018-12-08 13:42:18

Ja hjer, ús eigen kolomnist is wer dwaande foar it gruttere publyk. Dit kear wie Tom Wagenmaker te finen yn de Ljouwerter Krante, ek wol bekind ûnder de namme de 'Leeuwarder Courant'. It stik giet oer it konflikt tusken Ruslân en Oekraïne, en dan foaral oer wa't de 'gewoane' burger deroer tinkt. It is in tige intressant ferhaal, en seker oan te rieden.

Hjir is it artikel.

Reaksjes (0)

It Peerd fan Ome Loeks fan Fryske komôf?

2018-11-11 04:26:34

Wat in moai útsicht hienen de stasjon-gangers yn de jûn fan sneon op snein! It peerd en Ome Loeks hawwe in lekker waarme winteroutfit krigen fan in oantal fan ús leden. It peerd sels hat in hearlik waarm dekje omkrigen wêr't de Fryske flagge prominint op stiet. Dêrnêst hat Ome Loeks in Bernlef shirt oankrigen, ek al wie syn bierbûkje wol wat tefolle oanwêzich. De leus dy't derby skreaun is, heart: "It bêste peerd... is in Frysk hynder!

https://www.dvhn.nl/groningen/Peerd-Ome-Loeks-bedekt-met-Friese-vlaggen-23796838.html


https://www.oogtv.nl/2018/11/peerd-van-ome-loeks-op-zn-fries-ingepakt/


https://www.rtvnoord.nl/nieuws/201217/Peerd-van-Ome-Loeks-heeft-een-Fries-jasje


https://www.omropfryslan.nl/nijs/848472-werom-hat-grinzer-symboal-peerd-fan-ome-loeks-frysk-tekkentsje


https://www.gic.nl/nieuws/peerd-van-ome-loeks-in-fries-jasje


https://www.nu.nl/groningen/5566064/studenten-bedekken-peerd-van-ome-loeks-in-friese-vlag.html

Reaksjes (0)

Tom Wagenmakers soapster in Mongoalïe

2018-07-28 13:48:24

Tom Wagenmakers, lid fan Bernlef, is nei Mongoalië west foar in staazje en belâne ynienen yn in populêre soapsearje. Krekt lyn is syn acteerdebuut útstjoerd op de Mongoalske tillevyzje. 

Tom is te sjen yn 'e njoggende ôflevering fan 'Girls', dizze searje is de dizze simmer te sjen op de nasjonale tillevyzje yn Mongoalië en giet oer fjouwer famkes dy't tegearre mei in âlde frou yn ien hûs wenje. Yn dizze searje spilet Tom in Amerikaanse man dy't nei Mongoalië ôfreizget, om't der fia in datingside fereale wurden is op ien fan de famkes út it hûs, mar dit blykt oan it ein fan de ôflevering it âlde froutsje te wêzen. 

Hy is casten foar in rol as Amerikaan doe't der yn in kafee siet yn Ulaanbataar, de haadstêd fan Mongoalje. Earst is de Frânske eigener frege, mar doe't dy net woe wie Tom de folgjende westerling yn 'e buert. Tom syn wolbekende krulsnor moast it wol goed dwaan op 'e tillevyzje.

Uteinlik hat Tom ûnder syn staazje by Transparency International, in organisaasje dy't oer de hiele wrâld hinne korrupsje tsjingiet, in pear dagen op in filmset trochbringe kinnen. 

Scene uit de Mongoolse soap met Ton Wagenmakers. Foto: DvhN

It hiele artikel fan DvhN kinsto hjir lêze

Reaksjes (0)

De Fryske flagge emoji

2018-07-18 16:16:14

De dei fan de emoji hat krekt west, mar us feriening is al in tiid dwaande mei in emoji. Der is troch leden in oanfraach by Unicode yntsjinne foar de Fryske flagge emoji. Dizze organisaasje giet oer alle emoji-oanfragen en sil beoardiele of de emoji yn ‘e takomst brûkt wurde kin. Unicode hat yntusken oanjûn dat de oanfraach fierder yn behanneling nommen wurde sil, dat we binne op ‘e goede wei om Fryslân en it Frysk noch mear op’e kaart te setten!

Reaksjes (1)

Sylalvestêdetocht

2018-06-12 16:47:18

Ofrûne wykein is de 'tocht der tochten' oer de Fryske wetteren syld. De sylâlvestêdetocht is ek dit jier wer troch (âld)leden syld. Yn falkjes binne de dielnimmers de striid oangien, om as foarste de alve stêden by del te gean. Wêr't oare tochten lâns de Fryske stêden yn ien dei te folbringen binne of meardere etappen ha, hat de sylalvestêdetocht it hiele wykein duorre en is der gjin skoft hâlden om te sliepen. Hjirmei ûnderskiedt de syltocht him fan oare tochten lâns de Fryske stêden.

Freed yn ‘e jûn binne de dielnimmers útein setten yn Heech. Silende, bomende en jeiende binne se troch de stêden en oer de fearten hinne. Nei in drege tocht binne Theake's ingeltsjes nei 67:34:12 oeren oankaam yn Heech en de GHB nei 71:18:30 oeren. 

De syltocht wurdt elk jier syld, dus folgjend jier kinsto ek meidwaan! Mear ynformaasje oer de tocht fynsto op http://www.sylalvestedetocht.nl/

Reaksjes (1)

Lekker ite mei Reitse

2018-05-12 16:10:03

Reitse hat der in flinke tocht troch Fryslân op sitten en al in soad Fryske kuolkasten fan binnen besjoen. Reitse stapt de provinsjegrins oer en is yn Grins. Dat heart fansels net by Fryslân, mar der wenje wol in hiel soad Fryske studinten. Ite sy eins wol sûn? En is de keuken in bytsje netsjes? Reitse siket it út en sjocht yn de kuolkast fan ús lid Adriaan yn Grins.

De útstjoering fan 'lekker ite mei Reitse'

Reaksjes (1)

Keningsdei yn Grins

2018-04-30 11:04:32

Ofrûne freed hat de keninklike famylje Grins besocht. Se ha sa'n trije oeren in rûntsje yn 'e binnenstêd rûn en dêrby wie oandacht foar bygelyks it ûndersyk fan Ben Feringa, de ierdskoddingen rûnom Grins, Eurosonic Noorderslag, mar ek foar it studintelibben. Ek Bernlef hat mei in oantal leden oan 'e route stien en it bestjoer mocht sels binnen de hekken. Wy moasten mei alle oare studinteferieningen út folle boarst 'Het gras van het noorderplantsoen' meisjonge, en dat is wis slagge. 

Wy binne ek noch mei ús kopkes op 'e nasjonale tillevyzje west, dat kinst hjir sjen, fanôf ûngefear 2 oeren en 11 minuten.

Reaksjes (0)

Auto's ride oer sjongende dyk by Jelsum

2018-04-09 14:58:05

Do kinst de melody fan it Frysk folksliet net allinnich hearre asto stipt om toluf oere yn 'e soas stiest mei te blêren, mar ek asto op dat momint oer de N357 by Jelsum rydst. 
As minsken op it trajekt sechstich kilometer yn it oere ride en oer in spesjale streek stjoere, komt der muzyk út de dyk. Foar guon automobilisten is it in ferrassende rit. De nije dyk tusken Stiens en Ljouwert is hjoed offisjeel iepene.

Om te hearren hoe 't de melody fan it Frysk Folksliet ek al wer is, kinsto hjir klikke

Reaksjes (0)

Om Utens: Studinteferieningen

2018-03-20 12:54:20

Yn it programma Om Utens, fan Omrop Fryslân, wurde bekende Friezen portrettearre dy't bûten Fryslân wenje en wurkje. 20 jier ferline gie de útstjoering oer de Fryske studinteferienings Bernlef, WSSFS yn Weinum, Redbad yn Utert en Aldgillis yn Delft. 

De útstjoering is fia dizze link te besjen, en it tige de muoite wurdich!

Reaksjes (0)

Fryske les foar Grinzer studinten

2018-03-05 16:20:35

Niet alleen in Friesland wordt Fries gesproken. Ook in Groningen is de taal levend. Studentenvereniging FFJ Bernlef geeft taallessen aan leden en niet-leden. Zelfs voor oprjochte Friezen blijkt de taal soms best lastig.

'Ik bin der grutsk op dat ik Frysk bin'

Het grootste deel van zijn leven bracht hij door in de provincie ‘Utert’. Toch spreekt Riekus Wijngaard (20) een keurig woordje Fries. ,,Ik haw it myn hiele jeugd praat mei myn mem en sus. Ik bin der grutsk op dat ik Frysk bin.’’ De cursus kan hij goed gebruiken: spelling is een struikelblok en zijn uitspraak valt op. ,,Der binne minsken dy’t my útlaitsje as ik troin sis yn stee fan trein.’’ Op dit moment zit de student filosofie zonder kamer en woont hij tijdelijk bij zijn pake en beppe in Feanwâlden. Die verbeteren hem steeds vaker als hij taalfouten maakt daar heeft hij zelf om gevraagd. ,,Se fine it machtich moai dat ik no by Bernlef sit.’’ Wat hij het meest mist als hij weer in zijn geboorteplaats Houten is? ,,Fryske drûge woarst, dêr bin ik fan fan. Sûnde dat jo it net oeral krije kinne.’’ De Groninger evenknie met kruidnagel laat hij tot slot liever staan. ,,Net te dwaan.’’

 Riekus Wijngaard (20)

'Fereale fyn ik sa’n moai wurd'

Ze groeide op in Boornbergum en speelde Fries toneel. Janneke Knol (23) dacht dan ook dat aan haar uitspraak weinig scheelde. ,,Mar doe’t ik hjir kaam, foel dat ôf.’’ Vooral de volgorde van de werkwoorden blijft een puntje. Bovendien wil ze beter leren spellen zeker nu ze schrijft voor De Harpe, het tijdschrift van Bernlef. ,,Wy hawwe te min minsken om de flaters nei te sykjen.’’ Haar vriend komt uit Arnhem, maar mochten ze kinderen krijgen, dan hoopt ze die tweetalig op te kunnen voeden. ,,Frysk is myn thús. It heart by my.’’ De vernederlandsing van de Friese woordenschat bekijkt ze met argusogen. ,,Ik fyn it spitich dat ik it sels ek begjin te dwaan. Nim fereale; verliefd. Dat is sa’n moai wurd, mar nimmen dy’t it seit. Dat fyn ik spitich.’’

 Janneke Knol (23)

'Mensen vragen zich af wat ik bij Bernlef doe'

Verstaan lukt en lezen gaat, maar spreken houdt al snel op bij ,,tsjoch’’. Wat Joran Lemke (20) betreft, gaat dat veranderen. Hoewel de student bestuurskunde een geboren Leeuwarder is, voelt hij zich op en top Fries. De provinsje heeft hij in zijn hart gesloten als supporter van SC Heerenveen. ,,Voor de wedstrijd zingen ze altijd het folksliet. Dat geeft een Fries gevoel. Sinds ik bij Bernlef zit, is dat alleen maar sterker geworden.’’ Niet iedereen begrijpt dat overigens. ,,In Leeuwarden vinden ze me een kutfries. Mensen vragen zich af wat ik bij Bernlef doe.’’ De lessen grammatica vindt hij pittig. ,,Zelfs de mensen naast me die gewoon Fries spreken hadden er moeite mee.’’ Met de cursus wil hij zich binnenkort in het Fries kenbaar maken. ,,Ik zeg altijd: praat Fries tegen me. Toch gaan ze over op het Nederlands. Eind volgend studiejaar hoop ik dat ik me met de taal kan redden. Ik kin no wol in bytsje Frysk, maar het moet echt verbeteren.’’

Joran Lamke (20)

Reaksjes (0)

Leden Bernlef ferbetterje harren Frysk

2018-02-25 19:22:17

De leden fan F.F.J. Bernlef, de Fryske studinteferiening yn Grins, binne drok dwaande om harren memmetaal noch better yn ’e macht te krijen.

Under lieding fan twa leden dy’t tige goed binne yn it Frysk krije se les yn de Fryske taal. Yn acht lessen wurdt sa goed mooglik ferskate ûnderdielen fan de Fryske taal bylâns gien. Sa krije de leden bygelyks les yn stavering en tiidwurden, mar der wurdt ek sjoen nei de ferskate dialekten dy’t der yn Fryslân binne en de skiednis fan de Fryske taal. Dat is wichtich, want, sa seit de foarsitter: “Sûnder in goede behearsking fan de Fryske taal ferlieze wy de bining mei ús memmetaal en krekt de memmetaal is in grut part fan ús identiteit en dêrmei in grut part fan wat ús bynt.” Om ek net-leden fan Bernlef yn ’e kunde komme te litten mei de Fryske taal, is de Fryske les fan 1 maart tagonklik foar alle studinten yn Grins. Om 20:00 set de Fryske les útein op ‘de Pizel’ oan de Tuinstraat 22 yn Grins.

Reaksjes (0)

Universiteit yn Fryslân positive ûntwikkeling

2018-02-05 14:37:19

Fryslân telt hieltyd minder jongerein en de ferwachting is dat dit yn'e takomst sa troch sette sil. Dêrneist nimt it oantal pensioenrjochtigen ta. Jongerein binne de kommende tiid hurd nedich om de frijkommende banen te follen. It Frysk Sosjaal Planburo (FSP) hat op 1 febrewaris 2018 mei it sympoasium 'Staat van Friese jongeren' it magazine 'JONG' presintearre. Yn it magazine stean artikels, feiten en sifers oer de Fryske jongerein. Hoe giet it no en yn de takomst mei de Fryske jongerein wat it leren, wurkje en wenje oanbelanget? 


Ús foarsitter is ek nei Ljouwert ôfreizge foar in ynterview, tegearre mei de foarsitter fan Wolwêze, en dat kinsto ek yn it magazine lêze op side 44-45. 

 

Reaksjes (0)

Iepeningswykein LF2018

2018-01-20 20:08:50

Yn 2018 sille der yn it kader fan kulturele haadstêd 2018 tal fan projekten en eveneminten plak hawwe yn Ljouwert, mar ek yn oare streken fan Fryslân. Op freed 26 en sneon 27 jannewaris sil it iepeningswykein fan LF2018 plak hawwe yn Ljouwert. 

Op 26 jannewaris sil der fan 19-22o ferhalen ferteld wurde op ferskate plakken yn Fryslân (op 2018verhalen.nl kinsto fine wêr presys). Minsken wurde by inoar brocht om ferhalen te fertellen en te belústerjen. Dit bart u.o yn musea, op bysûndere lokaasjes en by minsken thús. In nijskjirrige legende, in persoanlik ferhaal, in ferhaal oer in foarwerp: it kin allegear. De dielnimmende musea sille dizze jûn fergees tagonklik wêze. 

Op 27 jannewaris is der in wiidweidiger programma:
Yn oanrin nei it Adje Lambertsz-projekt, ien fan de haadprojekten fan LF2018, sille bern fan 14.00-14.30 op ferskate plakken yn Ljouwert in flashmob opfiere. Lit dy ferrasse! 

Fan 19-21 is der in stêdskuier en kinsto dwers troch ympresjes fan it 2018-jierprogramma rinne. 

21.15-22.15  komt elkenien tegearre ûnder tweintich Oldehovetoeren, it sil in grut muzikaal spektakel wurde mei it Noard-Nederlâns orkest, hûnderden muzikanten op daken, toeren en balkons. Mei rom tûzen koorleden en in soad dûnsers. It jier wurd offisjeel iepene mei muzikaal fjoerwurk! Soargje dus datst dêr by bist!

Der is fansels ek in afterparty wêr'tsto hinne kinst! fan 22-3o is der live muzyk, ek sil  der yn de neushoorn, it Schaaf Theater en yn de Kopertún muzyk wêze.

Kinst der net by wêze? Der wurdt in sfeerympresje fan de iepening jûn fan 21.35-22.15 op NPO1. 

In delegaasje fan it bestjoer sil foar it iepeningswykein ôfreizgje nei Ljouwert! Wolsto mei? Skriuw dy dan efkes yn fia de aginda op'e side. 

Reaksjes (0)

Kiezeldagen by Bernlef!

2018-01-15 16:51:23

Fan 13 oant 16 febrewaris fine de Kiezeldagen wer plak by ferskate studinteferieningen yn Grins. De Kiezel is in yntroduksje-trijedaagse wêr't studinten yn'e kunde komme kinne mei ferskate ferieningen. Bisto noch gjin lid fan in feriening, mar liket dat dy wol wat? Kom dan gerêst ris lâns by Bernlef!

Sa kinst mei de Kiezeldagen op tiisdei nei it junglefeest en doch dyn Tarzan of Jane outfit oan! Op woansdei sil de kroegetocht lâns de ferskate ferieningen gean, en dy sil ek Bernlef oan dwaan. Op Tongersdei sil der in band optrede, dus dat belooft ek in leuke jûn te wurden! 


Mear ynformaasje oer Bernlef kinsto fine op ús side, foar mear ynformaasje oer de Kiezeldagen kinsto terjochte op http://www.kiezeldagen.nl/
 

Reaksjes (0)

'Sâlte lânbou' studearje yn Frjentsjer?

2017-12-29 12:25:39

De Frjentsjerter Akademy, dy't in pear moanne lyn oprjochte is, wol yn de takomst stúdzje meitsje fan de saneamde 'sâlte lânbou'. Boargemaster Eduard van Zuijlen fan Frjentsjerteradiel makke dat woansdei bekend op it 85e krystkongres fan de federaasje fan Fryske studinteferieningen. It tema fan it kongres wie 'De Fryske Universiteit'. Frjentsjer krijt takom jier nei de simmer wer universitêr ûnderwiis. De Frjentsjerter Akademy sil dêrfoar in kolleezjeseal ynrjochtsje yn de histoaryske Botniastins.

De akademy is yn tuskentiid op syk nei in pear gaadlike spesjalisaasjes foar masterstudinten en wittenskiplik ûndersyk. Omdat in soad bouboeren yn Noardwest-Fryslân te krijen hawwe mei sâlter wurdende grûn liket Van Zuijlen 'sâlte tylt' in gaadlik ûnderwerp foar wittenskiplike stúdzje. De akademy hat it krystkongres fierder brûkt om mei de dielnimmende studinten te brainstoarmjen. Oare stúdzjerjochtingen dy't ek nijsgjirrich fûn wurde foar de Frjentsjerter Akademy binne psychology, teology en bestjoerskunde, mar in definitive kar is noch net makke.

It optreden fan Van Zuijlen op it krystkongres wie fuortendaliks syn alderlêste as waarnimmend boargemaster fan Frjentsjerteradiel. Van Zuijlen wurdt op 1 jannewaris opfolge troch Hayo Apotheker. Van Zuijlen bliuwt wol oan as foarsitter fan de Frjentsjerter Akademy.

Harkje nei it ferhaal fan de boargemaster fia dizze link

Reaksjes (0)

Fardau's sylaventoer: Tall Ships Races 2018

2017-12-12 21:58:58

Yn de simmer fan 2018 sil Fardau Visser, lid fan ús feriening, de eachein foarby gean en in syltocht meitsje fan Stavanger, Noarwegen nei Harns. Yn it kader fan Ljouwert-Fryslân 2018 docht sy nammentlik mei oan de Tall Ships Races!

Mei in ynternasjonale bemanning sil sy de wylde see op gean om in wike lang unferjitlike ûnderfiningen op te dwaan, en sy sil dêr hurd wurkje om noch mear feardigens te learen.
As studint Minorities & Multilingualism, in stúdzje wêrby de neidruk leit op de omgong tusken ferskate kultueren en persoanen, liket de Tall Ships Races dus de ideale mooglikheid om op in bysûndere, interaktive manier yn'e kunde te kommen mei oare kultueren. 

Oan board sil sy in koarte film meitsje om har ûnderfiningen te dielen en dêr kinsto dêrnei fan meigenietsje!

Om dizze reis finansjeel mooglik te meitsjen is Fardau op syk nei stipers, dy sil sy ek fermelde yn har filmke. Wolsto Fardau helpe mei har reis? Dan kinst donearje fia dizze link 

Mear ynformaasje oer de Tall Ships Races 2018 kinst hjir fine

 

Reaksjes (2)

De sylalvestêdetocht 2018

2017-12-11 17:28:50

Krekt as de ofrûne jierren sil ek kommend jier wer in sylâlvestedetocht syld wurde 

De 6e edysje fan de tocht der tochten yn in sylboat sil sa't it no liket yn it wykein fan 8 oant 11 juny plakfine. in Swik Bernleffers sylt dan wêr mooglik de reedridersrûte fia Sleat, Starum, Hylpen, Warkum, Boalsert, Harns, Frjentsjer, Dokkum, Ljouwert, Snits, Drylts en dan wer nei Heech ta. Mocht it kwa wynrjochting handiger wêze om dit tsjin de klok yn te dwaan dan kin dat fansels ek.

Wolst mei sile dan kinst gewoan soargje datst op tiid by Hoora oan de start ferskynst. Hoora ferhierd ek de sylboaten om de tocht mooglik te meitsjen. 

Mear ynformaasje kinst fia dizze link fine!

Reaksjes (4)

Woarkumer boeredochter út Ohio herûndekt har Fryske roots

2017-11-28 17:45:16

ús lid Sytske Miedema wennet it grutste diel fan har libben yn Ohio. Sy en har famylje binne Frysk praten bleaun yn Amerika en dêrom moast se foaral har Nederlânsk byspykerje doe't se werom kaam nei Nederlân. Sytske drinkt by Bernlef net alline mar bier, mar se krijt ek Fryske Les.

Hjirûnder kinsto har hiele ferhaal lêze!

Sytske har ferhaal  

Reaksjes (1)

De Fryske Top 100!

2017-11-23 14:12:50

It is wer tiid om te stimmen op de Fryske Top 100, in ferkiezing dy't elk jier hâlden wurdt en wêr'tst stimme kinst op dyn favoryte nûmers fan Fryske artysten. 

Sa as gewoanlik sil de Fryske Top 100 op âldjiersdei fan 13.00-00.00o útstjoerd wurde op Omfrop Fryslan.

Stimme kin ek dit jier wer fia de https://www.frysketop100.nl/ oan te mei twadde krystdei. Op de lêtste stimdei kinst tillefonysk kontakt opnimme mei Omrop Fryslân en sa faaks in petear hâlde mei dyn bekende Fryske sjongheld. 

In lytste tip: bring dyn earste stim út op Bernlef Boppe fan Piter Wilkens, sa'n moai nûmer moat fansels boppe oan op'e list!

Reaksjes (0)

Ûndersyk nei de Vikingwrâld troch Nelleke Ijssennagger

2017-11-16 19:59:05

Nelleke Ijssennagger hat ûndersyk dien nei de Vikingentiid fan rûn 800-1050, der út die bliken dat Frisia langer ferbûn west hat mei de oare Vikinglânen dan earder tocht waard. Sy sil hjir har PhD ynkoarten foar krije en leit yn in fideo út wêr't se presys ûndersyk nei dien hat, dit is de link nei har filmpke, it is de muoite wurdich om it efkes te besjen!

Reaksjes (0)

Bestjoersfoto award

2017-11-12 20:14:56

It bestjoer hat har besjoersfoto ynstjoerd nei de Groninger Studentenkrant om mei te dwaan oan de bestjoersfoto awards fan 2017. Wy stean op it njoggende plak mei in dikke foldwaande, BG!

Fia dizze link kinst ús foto en de oare bestjoersfoto's mei byhearrend skerp kommentaar besjen. 

Reaksjes (0)

Sinteklaasyntocht yn Dokkum

2017-11-11 16:45:56

De lanlike yntocht fan Sinteklaas is dit jier yn Dokkum, op sneon 18 novimber. Fansels komme tûzenen bern, heiten en memmen nei Dokkum om de goedhillichman en syn Piten wolkom te hiten. De yntocht hâldt de stêd no al yn 'e besnijing. Hotels binne folboekt, ûndernimmers spylje der op yn en de farrûte fan de Sint wurdt klearmakke. 

Dokkum ferwachtet  25.000 minsken, dat is 20.000 mear as by in gewoane oankomst. Dêr moat fan alles foar regele wurde, lykas wol twa kilometer oan stekken. De kaden binne al opknapt en de brêgen wurde noch farve. Dokkum sil him op syn moaist sjen litte. "Ek Sint hat der sin oan. De berjochten út Madrid binne posityf."

Der komt ek in plak foar demonstranten. "We binne drok yn oerlis mei de belutsenen hoe't we dit oanpakke kinne en der goede ôfspraken oer meitsje kinne. It is fansels in grûnrjocht en hjir wolle we romte oan jaan. Wêr't it plak foar demonstranten komt, witte we noch net. Dat wurdt pas op it lêst bekend makke." De organisaasje lit him goed ynformearje troch de plysje en hâldt mei alle senario's rekken. "We dogge gjin útspraken oer de feilichheidsmaatregels."

Spesjaal bier
Yn in gebou oan de farrûte moat op 18 novimber in priuwlokaal fan de Bonifatius Stadsbrouwerij iepen wêze. Mei in nij bierke, in spesjaal bier makke foar Sinteklaas: Witte Pietenbier. It is in wytbier mei seewier dêryn ferwurke. 


Faaks sille in oantal bestjoersleden der ek wol efkes op út rjochting it hege noarden

Reaksjes (1)

Gleon yn 'e keet

2017-11-08 18:41:41

Utjouwerij Regaad organisearret yn novimber 'Gleon yn 'e keet: in toernee lâns Fryske doarpshûzen en kroegen, mei skunnige ferhalen fan Douwe Kootstra en reade-earkesmuzyk fan folkssanger Sytse Sneekweek. Nei ôfrin wurde de hichtepunten draait út it Nederlânsktalige 'skúne' sjenre. De oanlieding fan de toer is de ferskining fan De Wiete Poes, en oare ûnfoege ferhalen, van Jurjen van der Kooi en Douwe Kootstra. It is it earste boek mei ûnfatsoenlike folksferhalen yn it Frysk. It boek sil te keap wêze by alle optredens.

De toernee Gleon yn 'e keet hat fiif halteplakken:
Sneon 4 novimber – Terwispel – Spaltenbrêge
Freed 10 novimber – Boazum – Boazumer Mjitte
Sneon 11 novimber – Burgum – Kiehool
Freed 24 novimber – Grins – Bernlef
Sneon 25 novimber – Drachten – Café Marktzicht

Alle jûnen begjinne om 20.30o en de tagong is fergees

Reaksjes (0)

Der giet dochs wol wat boppe Grins

2017-11-08 18:33:48

Op it Grinzer Forum, by de grutte merke yn Grins, wapperde tiisdeitemoarn de Fryske flage, stadjers stienen fernuverd te sjen. 

De flage waard troch de Fryske betonploech op de bekisting fan it bouwwurk delsetten om te markeren dat de lêtste betonstoarting plakfûn hie. It heegste punt is noch net berikt en  dit wurdt pas rûn 1 febrewaris ferwachte. 

Ynmiddels is de flage, troch yngrypen fan de projektorganisaasje, wer fuorthelle. It die blyken dat in Fryske flage op it Grinzer Forum dochs net sa handich wie. 

Reaksjes (0)

Help mei! Ûndersyk nei taalgebrûk Friezen

2017-09-18 06:33:45

Lysbeth Jongbloed-Faber docht sûnt 2015 promoasjeûndersyk nei it gebrûk fan Frysk op sosjale media. Op it stuit ûndersiket sy it taalgebrûk fan Friezen om utens.

Yn 1992 is der ek ûndersyk dien nei it taalgebrûk fan Friezen om utens (guon leden fan Fryske studinteferienings ha doe ek meidien) en no sjocht sy nei it Frysk fan hjoed-de-dei.

It ûndersyk bestiet út it fragelist dy't sa'n 20 minuten duorret. Der wurde in weardebon foar de websjop fan de Afûk en tsien sûkerbôlen ferlotte ûnder de dielnimmers.

Soargje dus datst de fragelist gau makkest!


It ûndersyk is te meitsjen yn it Frysk of yn it Nederlâns.

Reaksjes (0)