ING kriget Fryske telefoantsjes fan lilke studinten

29 Maaie 2024

Op moandei 6 maaie hawwe leden fan de Fryske studinteferienings yn Grins, Weinum en Delft telefoanysk harren soargen útere oer it ferbod fan de ING op it gebrûk fan it Frysk troch harren meiwurkers. De bank hat yn petear mei de provinsje Fryslân tasein dat tenei wer Frysk praten wurde mei. Wy binne tige bliid mei dit beslút en tanke alle leden en ek de Federaasje fan Fryske Studinteferienings foar dit moaie inisjatyf!

It artikel is werom te lêze op de side fan Omrop Fryslân: https://www.omropfryslan.nl/fy/nijs/16491120/ing-kriget-fryske-telefoantsjes-fan-lilke-studinten-ik-stap-oer-nei-in-oare-bank & https://www.omropfryslan.nl/fy/nijs/16498749/ing-komt-werom-op-taalferbod-meiwurkers-meie-no-frysk-prate-mei-klanten

Do moast ynlogge om reaksjes te sjen.
Do moast ynlogge om reaksje efter te litten.