Hjoeddeiske bestjoer fan F.F.J. Bernlef

Op de 5e fan 'e hjerstmoanne 2023 is it bestjoer "Tsjoch Op" ynhammere. Op deselde Húshâldlike Gearkomste is it âlde bestjoer "De Stadige Stream" úthammere. 

Hjirûnder stiet in list mei alle âlde bestjoeren dy't der foar soarge hawwe dat Bernlef al 99 jier bestiet. 

2023-2024 – Bestjoer Slats

"Tsjoch Op"

Paulien Slats - Foarsitter

Fardau de Boer - Skriuwer

Thamara Heikamp - Ponghâlder Feriening

Annewietske van der Veer - Eksterne

Jardi Rooks - Ynterne

Petra Feestra - Ponghâlder Soas

 

 

 

Bestjoeren út 2020-2029

2022-2023 – Bestjoer Reiding

"De Stadige Stream"

Dirk Jan Reiding - Foarsitter

Emma Smith - Skriuwer

Alwin Jansen - Ponghâlder Feriening

Jacco Taconis - Eksterne

Machteld Stegenga - Ynterne

Hidde René van der Weg - Ponghâlder Soas

2021-2022 – Bestjoer Prins

"Alra Fresena Fridom"

Sierd Wiebe Prins - Foarsitter

Elizabeth Stilma - Skriuwer

Arjen van Keimpema - Ponghâlder Feriening

Fardau Visser - Eksterne

Lex Rietman - Ynterne

Afke Tesselaar - Ponghâlder Soas

2020-2021 Bestjoer Van der Veer

"De Wyn fan Moarn"

Lucas van der Veer - Foarsitter

Nynke Willemijn Elisabeth Stamm - Skriuwer

Wim de Jager - Ponghâlder Feriening

Sharon Hesselink - Eksterne

Marly Visser - Ynterne

Jan Wytze Zuidema - Ponghâlder Soas

 

Bestjoeren út 2010-2019

2019-2020 Bestjoer Bakker

"Fol Fjoer"

Anne-Wil Bakker - Foarsitter

Welmoed Sjoerdstra - Skriuwer

Anno Hofman - Ponghâlder Feriening

Robert de Boer - Eksterne

Jantsje Kroes - Ynterne

Marten Wytze Algra - Ponghâlder Soas

 

2018-2019 Bestjoer Van der Wal

"Fier Foarút"

Iris van der Wal - Foarsitter

Femmy Hoekstra - Skriuwer

Thymo Baak - Ponghâlder Feriening

Tjalling Ozinga - Ponghâlder Soas

Bob Wittermans - Ynterne

Joran Lemke - Eksterne

Janneke Knol - Publike Relaasjes

 

2017-2018 Bestjoer Hospes

“De Eachein Foarby”

Marten Hospes - Foarsitter

Teunia Stilma - Skriuwer

Gerjalt Timmer - Ponghâlder Feriening

Sander Postma - Ponghâlder Soas / Eksterne

Anna Smit - Ynterne

 

2016-2017 – Bestjoer Baak

“Deagewoan dertsjinoan”

Déanne Baak - Foarsitter

Florentine Oenema - Skriuwer / Ynterne

Anno Veltman - Ponghâlder Feriening

Sjoerdtje Postma – Eksterne

Jelte de Vries - Ponghâlder Soas

2015-2016 Bestjoer Ozinga

“Oer Grins en Mjitte”

Frans Ozinga – Foarsitter

Daniël de Jong – Skriuwer / Ynterne

Gerard Fennema – Ponghâlder Feriening

Bart Draaijer – Eksterne

Tinco Boekestijn – Ponghâlder Soas

2014-2015 Bestjoer Draaijer

“Feroaring fan Lucht”

Jelmer Draaijer – Foarsitter

Eelke Venema – Skriuwer

Mike Burgers – Ponghalder Feriening

Auke Plantinga – Eksterne

Adriaan van der Veer – Ponghâlder soas

Anke van Dijk – Ynterne

Hester Schaap – Ynterne

 

2013-2014 Bestjoer Postma

“Gjin Weach te Heech”

Peter Postma – Foarsitter

Rixt Anna Bos – Skriuwer

Iris Blok – Ponghâlder

Rienk de Vries – Foarste bysitter

Linda de Jong – Oarde bysitter

2012-2013 Bestjoer Botma

“Waad oant Wiid”

Henk Botma - Foarsitter

Daan van Soeren -  Skriuwer

Ynte de Wolff – Ponghâlder

Jeannette Dijkstra – Foarste bysitter

Marrit Bloemink – Oarde bysitter

2011-2012 Bestjoer Benedictus

“Mei fjoer en Faasje"

Marije Benedictus - Foarsitter

Ydwine Scarse - Skriuwer

Peter Postma - Ponghâlder

Magriet Kingma - Eksterne

Froukje Stuursma - Ynterne

 

2010-2011 Bestjoer Houtsma

"Alde Maaie"

Hilde Houtsma – Foarsitter

Jacob-Kees van der Heide – Skriuwer

Rein Jensma – Ponghâlder

Mirte de Haan – Eksterne

Sytze Postma - Ynterne

Klik hjir foar alle bestjoeren út it ferline.