2000-2009

2009-2010 Bestjoer Westerhof

2008-2009 Bestjoer Postma

2007-2008 Bestjoer De Vries

2006-2007 Bestjoer Rodenhuis

2005-2006 Bestjoer Kingma

2004-2005 Bestjoer Heeringa

2003-2004 Bestjoer Westerhof

2002-2003 Bestjoer Benedictus

2001-2002 Bestjoer Sipma

2000-2001 Bestjoer Toering

 

1990-1999

1999-2000 Bestjoer Hoekstra

1998-1999 Bestjoer Brinksma

1997-1998 Bestjoer Lolkema

1996-1997 Bestjoer Luimstra

1995-1996 Bestjoer De Boer

1994-1995 Bestjoer Weitenberg

1993-1994 Bestjoer Schaafsma

1992-1993 Bestjoer Alkema

1991-1992 Bestjoer De Haan

1990-1991 Bestjoer Kommerij

 

1980-1989

1989-1990 Bestjoer Westra

1988-1989 Bestjoer Alberda

1987-1988 Bestjoer Santema

1986-1987 Bestjoer Lautenbach

1985-1986 Bestjoer Van den Berg

1984-1985 Bestjoer Rinzema

1983-1984 Bestjoer Siegersma

1982-1983 Bestjoer Jensma

1981-1982 Bestjoer Hiddema

1980-1981 Bestjoer Looper

 

1970-1979

1979-1980 bestjoer Jonkman

1978-1979 bestjoer Oosterhof

1977-1978 bestjoer Van der Woude

1976-1977 bestjoer Navis

1975-1976 bestjoer Wiersma

1974-1975 bestjoer Reitsma

1973-1974 bestjoer Riemersma

1972-1973 bestjoer Hofstra

1971-1972 bestjoer Harmsma

1970-1971 bestjoer Pietersma

 

1960-1969

1969-1970 bestjoer Hemminga

1968-1969 bestjoer Sikkema

1967-1968 bestjoer Van Hijum

1966-1967 bestjoer Van der Meer

1965-1966 bestjoer Van der Mei

1964-1965 bestjoer Veeman

1963-1964 bestjoer Martin

1962-1963 bestjoer Bakker

1961-1962 bestjoer Steensma

1960-1961 bestjoer Rispens

 

1950-1959

1959-1960 bestjoer Hofstra

1958-1959 bestjoer Kiestra

1957-1958 bestjoer Bruinsma

1956-1957 bestjoer Van Dalen

1955-1956 bestjoer Hemminga

1954-1955 bestjoer Van der Byl

1953-1954 bestjoer Van Zandbergen

1952-1953 bestjoer Brouwer

1951-1952 bestjoer Van der Woude

1950-1951 bestjoer Hiddema

 

1940-1949

1949-1950 bestjoer Postma

1948-1949 bestjoer Bosma

1947-1948 bestjoer Pasma

1946-1947 bestjoer Halbertsma

1945-1946 bestjoer Boelens

1944-1945 bestjoer Beetstra

1943-1944 bestjoer Beetstra

1942-1943 bestjoer Beetstra

1941-1942 bestjoer Kornstra

1940-1941 bestjoer Terpstra

 

1930-1939

1939-1940 bestjoer Rinsma

1938-1939 bestjoer Prakken

1937-1938 bestjoer Kiestra

1936-1937 bestjoer Lammers

1935-1936 bestjoer De Vries

1934-1935 bestjoer Rollingswier

1933-1934 bestjoer Dykstra

1932-1933 bestjoer Wiersma

1931-1932 bestjoer Bylsma

1930-1931 bestjoer Bylsma

 

1925-1929

1929-1930 bestjoer Ezinga

1928-1929 bestjoer Kalma

1927-1928 bestjoer Algera

1926-1927 bestjoer De Jong

1925-1926 bestjoer Koksma