• Bernlefteam - Lampex Driezum (survivalrun)

  Wat is de Lampex?
  De Lampex fynt elk jier plak yn 'e nacht fan 28 op 29 septimber. LAMPEX stiet foar Lytse AMPfibische EXpeditie. It komt fan in Ingelske tradysje yn it leger (Wampex), wêr't jonge rekruten in wykein lang taken krigen yn, op, oer, ûnder en mei wetter. De Lampex is hjir in lichte fariant fan. 

  Wer sil it heve?
  Yn en om Driezum-Wâlterswâld. Dielnimmers krije hjir opdrachten dy't te krijen ha mei wetter en mei survival-eleminten. Der wurdt jûns en nachts rûn! Dreech begeanber terrein moat betwongen wurde, brêgen ûntbrekke en in kompas is soms dyn iennige hâldfêst.

  De rûte
  De rûte dy 't rûn wurde moat is in soarte fan puzeltocht fan ûngefear 15 km mei ferskate tûkelteammen en útdagingen dy'tsto as team oangean silst. Do moast sels de rûte útsykje mei behelp fan in puzelboekje. Dizze rûte is geheim oant de tocht begjinne sil.

  In team moat bestean út minimaal 5 persoanen en maksimaal 8 persoanen. Der sille 2 teams wêze foar Bernlef, dus de foarste 16 dy't harren ynskriuwe kinne meidwaan! It ynskriuwjild is 15 euro p.p. 

  Liket dy dit no moai ta? In swik oare Bernleffers ek! Skriuw dy yn en wa wit kin Bernlef in fanatyk, supersnel, dynamysk, oerwinnend team ôfleverje!

  Mear ynformaasje fynst op dizze side

   

  Lês mear (0) Ynskriuwe (11)

  Marten Hospes Gerjalt Timmer Welmoed Sjoerdstra Jantsje Kroes Bob Wittermans Robert de Boer Sytske Miedema Rinnert Jan Politiek Tjitte Hemstra Denise Kramer Nelly Van Dijk

 • Grins - It fean

  https://www.sc-heerenveen.nl/voetbal/wedstrijd/fc-groningen-sc-heerenveen/?match=79310

  Foar dizze wedstriid moatst in clubkaart mei út registraasje hawwe, dizze kinst fergees oanfreegje fia de sc-Heerenveen side!
   

  Lês mear (0) Ynskriuwe (3)

  Joran Lemke Bob Wittermans Femmy Hoekstra

 • Iepen dagen 2018

  De iepen dagen sille kommend jier plak hawwe nei de foarste tintamenwike, sadatsto alle tiid hast om mei Bernlef yn'e kunde te kommen of om dyn freonen mei te nimmen nei dizze fantatyske feesten! De iepen dagen sille dus yn novimber plak hawwe en wol op 13,14 en 15 novimber! Hâld dizze data fêst frij yn dyn aginda, en hâld faaks ek fuort 16 novimber frij foar dyn katerdei!

  De foarstejierskommisje 2 is al drok dwaande mei de tariedingen en sil sa snel mooglik it programma bekend meitsje!

  Lês mear (1)

Ast nocht hast oan in oar spultsje – op in donkere winterjûn bygelyks- dan is it faaks leuk om in blackjack of in pokerjûn te organisearjen. Sjoch foar de spulregels, tips en trúks op ‘e side CasinoToplists. De Kasinogids mei de measte (Nederlânsktalige) ynformaasje.