• Sportliterêre jûn

    Op 30 juny ferskynt de Fryske ferzje fan Ventoux by Utjouwerij Regaad. In magistrale roman fan de bekende skriuwer/sjoernalist Bert Wagendorp, oer freonskip en fytsen, jeugd en leafde, tiid en skuld, en dat alles tsjin it dekôr fan de 'Reus fan de Provence', de 'Keale Berch'... de Mont Ventoux!

    Oan it program wurkje mei: Bert Wagendorp, Joop Atsma, Jaap Krol, Edwin de Groot, Geart Tigchelaar, Martsje de Jong en de eardere Fryske fytsprof Eddy Schurer. De jûn wurdt folle mei anekdoaten, kollums, gedichten, ynterviews, filmbylden, en in sportmuzykkwis – en fansels wurdt Ventoux presintearre. Nei ôfrin fan it programma sille Bert Wagendorp en Martsje de Jong ek sinjearje.

    Fan 20.00 oere ôf is de soas fan FFJ Bernlef iepen, it programma set om 20.30 útein. Sjoch ek op regaad.nl. Jim binne fan herten wolkom!

    Lês mear (0)

Ast nocht hast oan in oar spultsje – op in donkere winterjûn bygelyks- dan is it faaks leuk om in blackjack of in pokerjûn te organisearjen. Sjoch foar de spulregels, tips en trúks op ‘e side CasinoToplists. De Kasinogids mei de measte (Nederlânsktalige) ynformaasje.