• Kei-wike 2019

  Ek dit jier sil der wer in machtiche Kei-wike plakfine by Bernlef. Fan 12 oant 16 Augustus sil FJK1 'It paad bjuster' de hiele wike moaie aktiviteiten delsette. It programma is as folcht: 

  PROGRAMMA

  Moandei 12 augustus:

  • 13 - 15 oere: fergees Fryske lunsj
  • 15 - 17 oere: Mariokart lounge
  • 18 - 20 oere: Ite op'e Pizel
  • 21.30 oere:   Spesjale buorrel-jûn

  Tiisdei 13 augustus:

  • 13 - 15 oere: fergees Fryske lunsj
  • 15 - 17 oere: workshop barklúne
  • 18 - 20 oere: Ite op'e Pizel
  • 21.30 oere:   live muzyk - mystery act

  Woansdei 14 augustus:

  • 13 - 15 oere: fergees Fryske lunsj
  • 15 - 17 oere: High Pong
  • 18 - 20 oere: Ite op'e Pizel
  • 21.30 oere:   Kroegentocht: Down the Neon Road

  Tongersdei 15 augustus: 

  • 13 - 15 oere: fergees Fryske lunsj
  • 15 - 17 oere: kasino a la Bernlef
  • 17 - 21 oere: eat & great: Hamburgers bouwe
  • 21.30 oere:   Live: Smûk op Soas

  Freed 16 augustus:

  • 13 - 15 oere: fergees Fryske lunsj
  • 15 - 17 oere: shotgleskes fersiere
  • 17 - 20 oere: Dinerconcert mei Piter Wilkens
  • 21.00 oere:   End of the Road; Piter Wilkens

  Lês mear (0)

 • Keiwike Moandei: In spesjaal begjin

  Wy sille dizze moandei goed begjinne mei in fergees Fryske lunsj op soas. Dizze sil te krijen wêze fan 13 oant 15 oere. Fanôf 15 oere kinsto dysels yn de striid goaie foar de titel fan mariokart-kampioen, of bist wolkom om rêstich te tsjillen by us Mariokart lounge. Hast underwilens honger krigen? Dan is der tusken 18 en 20 oere de mooglikheid om by us op soas mei te iten foar ûngefear €3,50. Leden kinne harren opjaan fia de side. Ast net lid bist, kinst dy hjirfoar opjaan troch in berjochtsje te stjoeren nei 06-16689400 as 06-42009462 foar 16.00 middeis. Hasto ek wol ris nocht oan in lekker spesjaalbierke ynstee fan altyd mar deselde sop fan de dei? Of sjochsto in spesjale virgin cocktail wol sitten? Kom dan del op us Spesjale buorrel-jûn! Ferskate soarten spesjaalbier sille te priuwen wêze foar in sacht priiske. Under in genot fan in drankje, in muzykje en wat te snacken sille wy der in smûke jûn op soas fan meitsje. 

  tútsje fan FJK1 'It paad bjuster'


  We zullen de maandag van de Kei-week goed beginnen met een gratis Friese lunch op de sociëteit. Je bent welkom om te komen lunchen tussen 13 en 15 uur. Vanaf 15 uur kan je jezelf in de strijd gooien voor de titel van Mariokart-kampioen, of kun je lekker chillen in onze Mariokart lounge. Heb je ondertussen honger gekregen? Dan is er tussen 18 en 20 uur de mogelijkheid om bij ons op soos te eten voor €3,50. Leden kunnen zich inschrijven via de site. Als je niet lid bent kun je je opgeven door een berichtje te sturen naar 06-16689400 of 06-42009462 voor 16 uur 's middags. Heb jij wel eens zin in een speciaalbiertje in plaats van altijd maar hetzelfde bier? Of zie jij een speciale virgin cocktail wel ziten? Kom dan langs bij onze speciale borrel-avond! Verschillende soorten speciaalbier zullen te proeven zijn voor een zacht prijsje. Onder het genot van een drankje, een muziekje en wat te snacken zullen we er een gezellige avond op soos van maken. 

  Kusje van FJK1 'It paad bjuster'

  Lês mear (0) Ynskriuwe (4)

  Bob Wittermans Joran Lemke Sharon Hesselink Amber Ouwendijk

 • Kei-wike tiisdei

  Tiisdei sille wy ek los mei in fergees Fryske lunsj fan 13 oant 15 oere. Fanôf 15 oere kinst us moaie Fryske studinte kultuer better kinnen leare mei in workshop barklúnen. As it krûpen oer de bar dy hongerich makket, bliuw dan lekker hingjen foar it jûnsiten op soas tusken 18 en 20 oere. De kosten hjirfoar sille ûngefear €3,50 wêze. Leden kinne harren opjaan fia de side. Ast net lid bist, kinst dy hjirfoar opjaan troch in berjochtsje te stjoeren nei 06-16689400 as 06-42009462 foar 16.00 middeis. Fanôf 21.30 sil der yn de soas live muzyk klinke. De act sil noch efkes in mystearje bliuwe. 

  tútsje fan FJK1 'It paad bjuster'


  Dinsdag zullen we beginnen met een gratis Friese lunch van 13 tot 15 uur. Vanaf 15 uur kun je de mooie Friese studentencultuur beter leren kennen met een workshop barklúnen. Als het kruipen over de bar je hongerig heeft gemaakt, blijf dan lekker hangen voor het avondeten op soos tussen 18 en 20 uur. De kosten hiervoor zullen ongeveer €3,50 bedragen. Leden kunnen zich inschrijven via de site. Als je niet lid bent kun je je opgeven door een berichtje te sturen naar 06-16689400 of 06-42009462 voor 16 uur 's middags.Vanaf 21.30 zal de soos gevuld worden met live muziek. De act zal nog even een mysterie blijven. 

  Kusje van FJK1 'It paad bjuster'

  Lês mear (0) Ynskriuwe (4)

  Bob Wittermans Joran Lemke Sharon Hesselink Amber Ouwendijk

 • Kei-wike woansdei: Down the Neon Road

  De woansdei sil der wer in fergees Fryske lunsj klearstean op soas om 13 oere. Om 15 oere is it tiid foar in klassiek studintespultsje: High (beer) Pong. Oefenje dyn faardichheden yn beerpong mei behulp fan in bierke of fris. Om 18 uur sil der wer Jûnsiten klear stean op soas foar ûngefear €3,50. Leden kinne sich hjirfoar ynskriuwe fia de side. Ast net lid bist, dan kinst dy opjaan troch in berjochtsje te stjoeren nei 06-16689400 of 06-42009462 foar 16 oere middeis. Jûns is it fanôf 21.30 tiid foar de kroegentocht. Bernlef sil dizze jûn yn alle kleuren fan de reinbôge kleurje mei it temafeest 'Down the Neon Road'

  Tútsje fan FJK1 'It paad bjuster'


  Woensdag zal de gratis Friese Lunch klaarstaan op soos om 13 uur. Om 15 uur is het tijd voor een klassiek studentenspelleje: High (beer) Pong. Oefen je vaardigheden in beerpong met behulp van een biertje of fris. Om 18 uur zal er weer avondeten geserveerd worden op soos voor ongeveer €3,50. Leden kunnen zich inschrijven via de site. Als je niet lid bent kun je je opgeven door een berichtje te sturen naar 06-16689400 of 06-42009462 voor 16 uur 's middags. 's Avonds is het vanaf 21.30 tijd voor de kroegentocht. Bernlef zal deze avond in alle kleuren van de regenboog kleuren bij het themafeest 'Down the Neon Road'.

  Kusje van FJK1 'It paad bjuster'

  Lês mear (0) Ynskriuwe (4)

  Joran Lemke Bob Wittermans Sharon Hesselink Amber Ouwendijk

 • Kei-wike Tongersdei: Smûk op Soas

  We meitsje it wer Smûk op Soas op de tongersdei. We trappe ôf mei de fergees Fryske lunsj om 13.00 oere. Om 15 oere sille wy de soas omklaaie tot in wier kasino a la Bernlef. Dus hâldsto derfan te gokken? Of hâldsto derfan túk spultsjes te spyljen, of bisto just mear fan famyljespultsjes? Kom dan del by ús kasino. Ast dan dochs al oan it puzeljen bist, kinst ek direkt fjirder mei it bouwen fan hamburgers by de eat & great foar maksimaal 5 euro. Dizze sil beginne om 17 oere. Leden kinne sich ynskriuwe om mei te iten fia de side. Bisto net lid? Jou dy dan op troch in berjochtsje te stjoeren nei 06-36482923 foar 15 oere middeis. Jûns giet fanôf 21.30 it feest pas echt los, as de band Smûk it dak fan de soas blaze sil. 

  Tútjse fan FJK1 'It paad bjuster'


  We maken het weer gezellig op soos op donderdag. We trappen af met de gratis Friese lunch om 13 uur. Om 15 uur  zullen we de soos omkleden tot in waar kasino a la Bernlef. Dus hou jij van gokken? Of hou jij meer van familiespelletjes? Kom dan langs bij ons casino. Als je dan toch aan het puzzelen bent, kan je meteen verder met het bouwen van hamburgers bij de eat & great voor maximaal 5 euro Deze zal beginnen om 17 uur. Leden kunnen zich inschrijven om mee te eten via de site. Ben jij niet lid? Geef je dan op door een berichtje te sturen naar 06-36482923 voor 15 uur 's middags. 's Avonds gaat vanaf 21.30 het feest pas echt los, als de band Smûk het dak van de soos zal blazen. 

  Kusje van FJK1 'It paad bjuster'

  Lês mear (0) Ynskriuwe (4)

  Bob Wittermans Joran Lemke Sharon Hesselink Amber Ouwendijk

 • Kei-wike freed: End of the Road

  Ek op de lêste dei kinsto útbrakke by de fergees Fryske lunsj om 13 oere. Foar in bliuwende herinnering kinst foar €1 dyn eigen unieke shotgleske fersiere. Dus lit tusken 15 en 17 oere dyn kreativiteit fry. It jûnsiten sil ek dizze jûn wer klearstean om 17 oere. Mar dizze jûn meitsje we it allegear ekstra spesjaal: it wurdt in wier dinerkonsert. We sille nammentlik genietsje fan in miel wylst we nei de hearlike klanken fan Piter Wilkens lüsterje kinne. Leden kinne sich foar it iten wer ynskriuwe fia de side. Asto net lid mar dit net misse wolst, is dat gjin probleem. Dan kinst dy opjaan troch in berjochtsje te stjoeren nei 06-16689400 of 06-42009462 foar 15 oere middeis. Nei 20 oere sille wy it iten wer oprêde, mar sil it feestje ûnder begelieding fan Piter Wilkens trochsette oant yn de lette oerkes. 

  Tútsje fan FJK1 'It paad bjuster'


   Ook op de laatste dag kun je uitbrakken bij de gratis Friese lunch om 13 uur. Voor een blijvende herinnering kan je voor €1 je eigen unieke shotglaasje versieren. Dus laat tussen 15 en 17 uur je creativiteit in de vrije loop. Het avondeten zal ook deze avond klaarstaan om 17 uur. Maar deze avond maken we dit allemaal extra speciaal: het wordt een waar dinerconcert. We zullen namelijk genieten van een maaltijd terwijl we naar de heerlijke klanken van Piter Wilkens kunnen luisteren. Leden kunnen zich hiervoor inschrijven via de site. Als jij niet lid bent, maar deze avond toch niet wil missen, is dat geen probleem. Dan kun je je opgeven door een berichtje te sturen naar 06-16689400 of 06-42009462 voor 15 uur 's middags. Na 20 uur zullen we het eten weer opruimen, maar zal het feestje onder begeleiding van Piter Wilkens doorgezet worden tot in de late uurtjes. 

  Kusje van FJK1 'It paad bjuster'

  Lês mear (0) Ynskriuwe (5)

  Bob Wittermans Joran Lemke Sharon Hesselink Amber Ouwendijk Déanne Baak

 • Tintefeest 'Grinsleas'

  Om it 19e lustrum fan ús feriening te fieren organisearje wy it tintefeest 'Grinsleas' yn, hoe kin it ek oars, Fryslân. En dêr moatsto fansels ek by wêze!

  Pak dyn aginda der dus gau by, want de datum en lokaasje binne yntusken bekend. Op 31 augustus litte wy Grins efter ús en sette wy de tinte op 'e kop yn Marsum!
   

  Optredens

  • Piter Wilkens
  • Feestband Exposure
  • DJ All Tha Fokk

  Hâld de facebook en www.lustrum.org/tintefeest yn 'e gaten foar mear ynformaasje!

  Lês mear (0)

 • Botteljen Lustrumdrank

  Skriuw it fêst yn de aginda, freegje frij fan dyn wurk as staazje en soargje dasto hjirby bist! Op 4 oktober sille wy yn Boalsert de lustrumdrank bottelje yn de stokerij fan de Stiekeme Stoker.

  Mear ynfoarmaasje folget!

   

  Lês mear (0) Ynskriuwe (4)

  Déanne Baak Thymo Baak Riekus Wijngaard Anne-Wil Bakker

 • Workshop Tryater

  Yn novimber is it wer tiid foar de folgjende lustrumaktiviteit. Mei in groep Bernleffers sille wy útein sette rjochting Ljouwert, dêr't wy op besite gean by it teaterselskip Tryater. Hjir sille wy in workshop folgjen gean en oan it ein fan 'e jûn binne wy noch bettere ferhalenfertellers wurden. Nei de workshop is der tiid foar in smûke buorrel, foardat wy werom gean nei Grins.

  Jou dy no op asto meidwaan wolst oan dizze aktiviteit!

  Lês mear (0) Ynskriuwe (5)

  Déanne Baak Thymo Baak Riekus Wijngaard Anne-Wil Bakker Iris van der Wal

Ast nocht hast oan in oar spultsje – op in donkere winterjûn bygelyks- dan is it faaks leuk om in blackjack of in pokerjûn te organisearjen. Sjoch foar de spulregels, tips en trúks op ‘e side CasinoToplists. De Kasinogids mei de measte (Nederlânsktalige) ynformaasje.