• KEI-wike freed: Fersûp de Boarre

  Freed is spitichernôch de lêste dei fan de KEI-wike. Bisto noch net nei de Pizel west of hast dy noch net ynskreaun as kandidaatlid? Dan kinst dat hjoed noch dwaan! Kom foaral del by de Fryske lunsj middeis, it formulier leit foar dy klear ;)

  Jûns kinst dy opmeitsje foar in echt Bernlefafterparty. Nei it grutte einfeest fan de KEI kinst noch oerenlang smûk neiprate, dûnsje en drinke op ús Pizel en dyn 'boarre' fersûpe. 

  Lês mear (0)

 • iten KEI-wike freed

  Wolst dizze letste dei fan de KEI-wike al dyn energy brûke foar 'Fersûp de Boarre' dan wolst hielendal net sels iten siede, gelokkich is de Pizel altyd tichtby en sil der dizze jûn ek wer in goede boaiem oan iten foar dy klear stean. Wolst mei-ite? Skriuw dy dan hjir yn of nim kontakt op mei Marleen, fia +31 6 44260300.

  Lês mear (0) Ynskriuwe (15)

  Déanne Baak Sjoerdtje Postma Anno Veltman Jelte de Vries Florentine Oenema Lienke Feenstra Marleen Stienstra Anneriek Gerbrandy Tjalling Ozinga Welmoed Mous Iris van der Wal Jack de Boer Robert de Boer Gerrit Albada Bob Wittermans

Ast nocht hast oan in oar spultsje – op in donkere winterjûn bygelyks- dan is it faaks leuk om in blackjack of in pokerjûn te organisearjen. Sjoch foar de spulregels, tips en trúks op ‘e side CasinoToplists. De Kasinogids mei de measte (Nederlânsktalige) ynformaasje.