• Iepen Poadium 2018

  Op 7 juny sil it iepen poadium wer plak hawwe.

  Mear ynformaasje sille letter op'e side komme, mar witsto no al datsto in ôfgryslik moai optreden jaan wolst? Jou dy dan op by ien fan de Akko!

  Lês mear (0)

 • KEI-wike 2018

  De FJK1 'Bestimming Bernlef' is al drok dwaande mei de tariedingen foar de KEI-wike 2018. It sil wer in machtigmoaie wike wurde dus hâld 13-17 augustus alfêst frij yn dyn aginda! It programma sjocht der foarearst as folget út:

  Moandei 13 Augustus:
  10-17 oere: Ynformaasjemarkt
  13-16 oere: Fergees lunsj
  19.25 oere: Ite am soas
  21.30 oere: Feest am soas

  Tiisdei 14 augustus
  13-16 oere: fergees lunsj
  18.00 oere: ite am soas
  19.00 oere: KEI-parade
  21.30 oere: Piter Wilkens

  Woansdei 15 augustus
  13-16 oere: Fergees lunsj
  19.25 oere: Ite am soas
  21.00 oere: Kroegentocht, Gouden neonfeest

  Tongersdei 16 augustus
  13-16 oere: Fergees lunsj
  19.25 oere: Ite am soas
  21.30 oere: KINGS OF DIAMONDS

  Freed 17 augustus
  13-16 oere: Fergees lunsj
  16.00 oere: Fremibo 

  Lês mear (0)

 • Keiwike - Moandei

  De earste jûn fan de KEI-wike kinne alle nije studinten yn Grins kennis meitsje mei Bernlef! 

  Der sil earst iten wurde op 'e soas, wêrnei it feest los barste sil!

  Wolsto ek mei ite? Stjoer dan in mailtsje nei bestjoer@bernlef.frl

  Lês mear (0) Ynskriuwe (11)

  Marten Hospes Gerjalt Timmer Anna Smit Sander Postma Teunia Stilma Marten Wytze Algra Iris van der Wal Daan Olthof Grytsje Folkertsma Welmoed Sjoerdstra Tjalling Ozinga

 • Keiwike tiisdei - Piter Wilkens

  Krekt as elke oare dei yn 'e KEI-wike kinsto genietsje fan in hearlike lunsj tusken 13-16 oere. Hasto dêr gjin tiid foar omdatsto by Kei to your Futere oanwêzich bist? Dan hast de jûns, nei de KEI-parade, noch in kâns om Bernlef kennen te leren.

  We ha jûns in spesjale sjonger by Bernlef. It is dé Bernlefleginde, in fantastyske sjonger: Piter Wilkens! Piter begjint om 21.30 te sjongen, dus soargje datst op tiid by de soas bist en belibje de jûn fan dyn libben!

  Lês mear (0)

  Marten Hospes Gerjalt Timmer Anna Smit Sander Postma Teunia Stilma Marten Wytze Algra Iris van der Wal Daan Olthof Grytsje Folkertsma Welmoed Sjoerdstra Tjalling Ozinga

 • Keiwike woansdei - Gouden neonfeest

  Op woansdei kinsto wer genietsje fan in hearlike lunsj by ús mei de bon út dyn bonnenboekje. Jûns kinsto wer by ús oanskowe foar hearlik iten, en dêrnei sil de kroegentocht los. Bernlef sil goud kleurje mei in gouden neonfeest!

  Lês mear (0) Ynskriuwe (12)

  Marten Hospes Gerjalt Timmer Anna Smit Sander Postma Teunia Stilma Marten Wytze Algra Iris van der Wal Daan Olthof Grytsje Folkertsma Welmoed Sjoerdstra Tjalling Ozinga Femmy Hoekstra

 • Keiwike tongersdei - Kings of Diamonds

  Op tongersdei stiet de fergees lunsj wer foar dy klear, ek kinsto de jûns wer mei ús mei ite. 
  Fanôf 21.30 sil de band 'Kings of Diamonds' it dak fan de Pizel ôfblaze!

  KINGS OF DIAMONDS!
  Se binne begûn as skoalband en binne as fiif freonen útgroeid ta in strakke rockband dy't elk festival, feesttinte, klup of doarpsfeest op syn kop set!
  In jûn KINGS OF DIAMONDS is in jûn meisjonge mei in ferrassend modern repertoire, mar ek covercliché's wurde net mijd. De kombinaasje fan de hjoeddeiske Top40 tegearre mei popklassykers fan doetiids soarget der foar dat in jûn KINGS OF DIAMONDS in grut sukses wurdt!

  Binne jimme der klear foar?!

  Lês mear (0) Ynskriuwe (11)

  Marten Hospes Gerjalt Timmer Anna Smit Sander Postma Teunia Stilma Marten Wytze Algra Iris van der Wal Daan Olthof Grytsje Folkertsma Welmoed Sjoerdstra Tjalling Ozinga

 • Keiwike freed - Fremibo

  Op freed sil de fremibo wêze. Do kinst middeis al del komme om in pilske te drinken en fansels soargje wy ek foar wat lekker borrelhapkes!

  Jûns sil de soas natuerlik ek iepen wêze foar de soasjûn!

  Lês mear (0)

Ast nocht hast oan in oar spultsje – op in donkere winterjûn bygelyks- dan is it faaks leuk om in blackjack of in pokerjûn te organisearjen. Sjoch foar de spulregels, tips en trúks op ‘e side CasinoToplists. De Kasinogids mei de measte (Nederlânsktalige) ynformaasje.