• KEI-wike 2018

  De FJK1 'Bestimming Bernlef' is al drok dwaande mei de tariedingen foar de KEI-wike 2018. It sil wer in machtich moaie wike wurde dus hâld 13-17 augustus fêst frij yn dyn aginda! It programma sjocht der foarearst as folget út:
   

  PROGRAMMA

  Moandei 13 Augustus:
  13-15 oere: Fergees lunsj
  15-18 oere: Tsjille lounge
  18.00 oere: Ite op'e soas
  21.30 oere: Funky Fûgel Feest

  Tiisdei 14 augustus
  13-15 oere: Fergees lunsj
  15-18 oere: Tsjille lounge
  18.00 oere: Ite op'e soas
  21.30 oere: Piter Wilkens

  Woansdei 15 augustus
  13-15 oere: Fergees lunsj
  15-18 oere: Tsjille lounge
  18.00 oere: Ite op'e soas
  21.00 oere: Kroegetocht, Glowing Gold Neonparty

  Tongersdei 16 augustus
  13-15 oere: Fergees lunsj
  15-18 oere: Tsjille lounge
  18.00 oere: Ite op'e soas
  21.30 oere: KINGS OF DIAMONDS (LIVE)

  Freed 17 augustus
  13-15 oere: Fergees lunsj
  15.00 oere: Fremibo
  21.30 oere: Finale Fuif

  Lês mear (0)

 • Keiwike Moandei - FunkyFûgelFeest

   

  Op'e foarste dei fan 'e KEI-wike kinsto yn'e kunde komme mei Bernlef! Wy sille op'e ynfomerke stean om al dyn fragen oer Bernlef of in lidmaatskip te beantwurdzjen. Ek is de soas yn'e middei fan 13-15o iepen foar in fergees fryske lunsj of smoothie mei in bontsje út dyn bonneboekje! 

  Nei de lunsj kinsto by Bernlef de hiele midje bykomme en tsjille yn ús lounge. Der sille ferskate spullen wêze sa as MarioKart en Twister, mar neat is ferplicht!

  Jûns kinsto foar in lyts bedrach in sûne pot mei-ite by ús op 'e soasjeteit. Liket dy dit moai? belje/app dan efkes nei 0652066919 om dy op te jaan! It is gjin probleem asto allergieën hast of fegetarysk ite wolst.

  Nei it iten sil om 21.30 it FunkyFugelFeest los. In mâl feest wurdt it seker, om't de wolbekende rôze fûgel faaks wol efkes oanfleanen komt en dy sil grif wat rôzefugeltoverdrankjes foar dy meinimme! 
   

  Oant sjen yn'e KEI-Wike! 

  (Ynskriuwe is foar it iten)

  Lês mear (0) Ynskriuwe (16)

  Marten Hospes Gerjalt Timmer Anna Smit Sander Postma Teunia Stilma Marten Wytze Algra Iris van der Wal Daan Olthof Grytsje Folkertsma Welmoed Sjoerdstra Tjalling Ozinga Femmy Hoekstra Thymo Baak Janneke Knol Joran Lemke Bob Wittermans

 • Keiwike tiisdei - Live muzyk Piter Wilkens

  Krekt as elke oare dei yn 'e KEI-wike kinsto de tiisdeis genietsje fan in hearlik fergees Frysk broadsje of in smoothie tusken 13-15 oere. Hasto dêr gjin tiid foar omdatsto by Kei to your Future oanwêzich bist? Dan kinsto dêrnei noch del komme om te tsjillen yn ús lounge, der sil wer genôch te dwaan wêze! 

  Om 18 oere stiet der wer in sûne pot iten op tafel en do meist foar in hiel lyts bedrach mei ús mei ite! Liket dy dit wat? Belje/app dan efkes nei 0652066919 om dy op te jaan!J

  Jûns, nei de KEI-parade, komt der in spesjale sjonger by Bernlef. It is dé Bernlefleginde, in fantastyske sjonger: Piter Wilkens! Piter begjint om 21.30 te sjongen, dus soargje datst op tiid by de soas bist en belibje de jûn fan dyn libben!

  (Ynskriuwe is foar it iten)

  Lês mear (0) Ynskriuwe (16)

  Marten Hospes Gerjalt Timmer Anna Smit Sander Postma Teunia Stilma Marten Wytze Algra Iris van der Wal Daan Olthof Grytsje Folkertsma Welmoed Sjoerdstra Tjalling Ozinga Femmy Hoekstra Thymo Baak Janneke Knol Joran Lemke Bob Wittermans

 • Keiwike woansdei - Glowing Gold Neonfeest

  Op woansdei kinsto fan 13-15 genietsje fan in fergees hearlike lunsj of smoothie mei de bon út dyn bonnenboekje.

  Fierder binne we de middeis iepen foar in tsjille lounge, sa kinsto MarioKart en oare spullen spylje! 

  Jûns rûn 18o kinsto wer by ús oanskowe foar hearlik sûn iten, wolsto mei ite? Jou dy dan efkes op fia 0652066919!  

  Dêrnei sil de kroegetocht los. Bernlef sil dizze jûn goud kleurje mei in Glowing Gold Neonfeest! Doch dus dyn wite klean oan!

  Lês mear (0) Ynskriuwe (17)

  Marten Hospes Gerjalt Timmer Anna Smit Sander Postma Teunia Stilma Marten Wytze Algra Iris van der Wal Daan Olthof Grytsje Folkertsma Welmoed Sjoerdstra Tjalling Ozinga Femmy Hoekstra Lysbeth Wiersma Thymo Baak Janneke Knol Joran Lemke Bob Wittermans

 • Keiwike tongersdei - KINGS OF DIAMONDS! (LIVE)

  Op tongersdei binne wy oanwêzich op it lustrumfestival mei wetterballen, sa kinsto efkes op it wetter kopketûmelje sûnder wiet te wurden, is dat net moai? Fansels kinsto hjir ek al dyn fragen stelle oer ús feriening en lid wurde!

  Ek stiet de fergees lunsj wer foar dy klear op de Tuinstraat 22 fan 13-15 oere! Dêrnei kinsto de middei wer tsjillend en spuljend op ús banken/sitsekken trochbringe.
  Ek kinsto de jûns rûn 18o wer mei ús mei ite, jou dy hjir efkes foar op fia 0652066919.


  Fanôf 21.30 sil de band 'KINGS OF DIAMONDS!' it dak fan de Pizel ôfblaze!

  KINGS OF DIAMONDS!
  Se binne begûn as skoalband en binne as fiif freonen útgroeid ta in strakke rockband dy't elk festival, feesttinte, klup of doarpsfeest op syn kop set!
  In jûn KINGS OF DIAMONDS is in jûn meisjonge mei in ferrassend modern repertoire, mar ek covercliché's wurde net mijd. De kombinaasje fan de hjoeddeiske Top40 tegearre mei popklassykers fan doetiids soarget der foar dat in jûn KINGS OF DIAMONDS in grut sukses wurdt!

  Binne jimme der klear foar?!

  Lês mear (0) Ynskriuwe (16)

  Marten Hospes Gerjalt Timmer Anna Smit Sander Postma Teunia Stilma Marten Wytze Algra Iris van der Wal Daan Olthof Grytsje Folkertsma Welmoed Sjoerdstra Tjalling Ozinga Femmy Hoekstra Thymo Baak Janneke Knol Joran Lemke Bob Wittermans

 • Keiwike freed - Fremibo

  Op freed kinsto fan 13-15o wer in fergees Frysk broadsje of smoothie by ús helje. Dêrnei sil de FreMiBo útein om 15 oere en der hearre fansels ek lekker borrelhapkes by!

  Om 18 oere sil der wer in pot sûn iten op tafel stean en elkenien is wolkom om mei te iten! Wolsto graach mei ús mei ite? Jou dy efkes op fia 0652066919

  Jûns sil de soas natuerlik ek iepen wêze foar de finale fuif!

  Lês mear (0) Ynskriuwe (16)

  Marten Hospes Gerjalt Timmer Anna Smit Sander Postma Teunia Stilma Femmy Hoekstra Tjalling Ozinga Thymo Baak Iris van der Wal Janneke Knol Joran Lemke Bob Wittermans Marten Wytze Algra Daan Olthof Grytsje Folkertsma Welmoed Sjoerdstra

 • Midsieuwenfeest!

  De AKKO 'Domdryst Dwylsinnich' sit net stil en hat it foarste feest foar it nije stúdzjejier alwer betocht:
  Op 6 septimber sil it midsiewenfeest plakhawwe. Nûgje dyn freonen út en hâld dizze datum (en de folgjende dei) fêst frij yn dyn aginda, want de AKKO soarget foar ESKALAAASJE! 

  Lês mear (0) Ynskriuwe (1)

  Rimmer Wiebe van der Hoek

 • Bernlefteam - Lampex Driezum (survivalrun)

  Wat is de Lampex?
  De Lampex fynt elk jier plak yn 'e nacht fan 28 op 29 septimber. LAMPEX stiet foar Lytse AMPfibische EXpeditie. It komt fan in Ingelske tradysje yn it leger (Wampex), wêr't jonge rekruten in wykein lang taken krigen yn, op, oer, ûnder en mei wetter. De Lampex is hjir in lichte fariant fan. 

  Wer sil it heve?
  Yn en om Driezum-Wâlterswâld. Dielnimmers krije hjir opdrachten dy't te krijen ha mei wetter en mei survival-eleminten. Der wurdt jûns en nachts rûn! Dreech begeanber terrein moat betwongen wurde, brêgen ûntbrekke en in kompas is soms dyn iennige hâldfêst.

  De rûte
  De rûte dy 't rûn wurde moat is in soarte fan puzeltocht fan ûngefear 15 km mei ferskate tûkelteammen en útdagingen dy'tsto as team oangean silst. Do moast sels de rûte útsykje mei behelp fan in puzelboekje. Dizze rûte is geheim oant de tocht begjinne sil.

  In team moat bestean út minimaal 5 persoanen en maksimaal 8 persoanen. It ynskriuwjild is 15 euro p.p. 

  Liket dy dit no moai ta? In swik oare Bernleffers ek! Skriuw dy yn en wa wit kin Bernlef in fanatyk, supersnel, dynamysk, oerwinnend team ôfleverje!

  Mear ynformaasje fynst op dizze side

   

  Lês mear (0) Ynskriuwe (5)

  Marten Hospes Gerjalt Timmer Welmoed Sjoerdstra Jantsje Kroes Bob Wittermans

 • Iepen dagen 2018

  De iepen dagen sille kommend jier plak hawwe nei de foarste tintamenwike, sadatsto alle tiid hast om mei Bernlef yn'e kunde te kommen of om dyn freonen mei te nimmen nei dizze fantatyske feesten! De iepen dagen sille dus yn novimber plak hawwe en wol op 13,14 en 15 novimber! Hâld dizze data fêst frij yn dyn aginda, en hâld faaks ek fuort 16 oktober frij foar dyn katerdei!

  De foarstejierskommisje 2 is al drok dwaande mei de tariedingen en sil sa snel mooglik it programma bekend meitsje!

  Lês mear (0)

Ast nocht hast oan in oar spultsje – op in donkere winterjûn bygelyks- dan is it faaks leuk om in blackjack of in pokerjûn te organisearjen. Sjoch foar de spulregels, tips en trúks op ‘e side CasinoToplists. De Kasinogids mei de measte (Nederlânsktalige) ynformaasje.