• Lustrumkampff 2020

  It meast legindaryske kampf dat ien kear yn de fiif jier plakfynt. Bywêze is meimeitsje! It lustrumkamp hat plak yn it wykein fan 20, 21 en 22 maart 2020 op in prachtich plak: we sille mei ús allen nei Appelskea!

  Leden kinne sich ynskriuwe foar it kamp fia dizze ynskriuwlist. Ald-leden dy't gjin account mear hawwe foar de side, kinne sich ynskriuwe troch hjir te klikken.

  Lês mear (15) Ynskriuwe (93)

  Bart Draaijer Gerrit Albada Adriaan van der Veer Thaeke Johannes Kuipers Henk Botma Peter Postma Déanne Baak Joan van Rijs Tinco Boekestijn Anna Smit Fronie Bouma Hester Schaap Frans Arnoud Ozinga Nynke de Vries Sjoerdtje Postma Florentine Oenema Auke Plantinga Sander Postma Mirte de Haan Jelmer Draaijer Fokko Tom Driesprong Gerben van der Meijden Jeannette A. Dijkstra Rixt Anna Bos Froukje Doutsen Stuursma Marten Hospes Lienke Feenstra Rein Jensma Anno Veltman Joran Lemke Lucia Kamphuis Janneke Knol Allard Krol Jelte de Vries Thymo Baak Mirjam Hoekstra Robert de Boer Marrit Bloemink Ynte Titus de Wolff Eelkje Visser Jelmer Oldenhof Martine Helbig Anneriek Gerbrandy Riekus Wijngaard Femmy Hoekstra Bob Wittermans Lysbeth Wiersma Carolien Adema Jantsje Kroes Welmoed Sjoerdstra Daan van Soeren Jesse Kraak Arjen van Keimpema Lucas van der Veer Jan Wytze Zuidema Marije Benedictus Tony Herbrink Jack de Boer Anne-Wil Bakker Nynke Willemijn Elisabeth Stamm Gerjalt Timmer Welmoed Mous Jelte Hotsma Ragini van Guldener Anno Hofman Marly Visser Sharon Hesselink Marten Veenstra Boukje Emma Smith Wim de Jager Arjan Atsma Afke Tesselaar Fardau Henrike Visser Tjitte Hemstra Daan Olthof Jesse Samuël Akse David Nathanaël Homan Jorrit Noortman Durk Betsema Mike Burgers Romke Egbers Evelyn van der Kooi Hans Adema Gerard Fennema Jacco Taconis Elizabeth Stilma Eldert Zeinstra Jelmer Dijkstra Martijn Pieter van der Meer Hindrik Kroes Marten Wytze Algra Marrit Kraak Sierd Wiebe Prins

 • Bazes benefytkonsert

  It is alwer tiid foar in nije BAZES-aktiviteit: it benefytkonsert! Der sil in oantal bands en skyfkesrúters komme te spyljen dy't foar in muzikale jûn soargje sille. Wolst graach op de hichte holden wurde oer hokker artysten oft dat binne? Hâld dan it facebook-evenemint yn de gaten. It benefytkonsert is elts jier tagonklik foar eltsenien: âlderen, stadjers, studinten, jongeren etc.

  Ynskriuwe kinst dwaan om te sjen wa't der allegear komme, it betsjut net dat der in kaartsje foar dy kocht wurdt. Mear ynformaasje oer de kaartferkeap folget letter.

  Lês mear (0) Ynskriuwe (8)

  Marten Wytze Algra Robert de Boer Anne-Wil Bakker Welmoed Sjoerdstra Anno Hofman Jantsje Kroes Marly Visser Janneke Knol

 • Lustrum eat & greet

  Leave leden en âld-leden! Op tongersdei 27 febrewaris is it tiid foar de lustrum eat & greet. Dizze eat & greet sil oars wêze as jim went binne, want it sil in heuze alvestêdetocht troch Grins wurde. We sille om 17:30 sammelje am soas, wêrnei jim tegearre mei jim groepke yn Grins op syk moatte nei alle 11 stêden. By dy stêden kinne jim in stempel ophelje en sil der hieltyd in ferrassing foar jim klearstean. 20:00 hinne oere sille wy mei de hiele groep ite op de Pizel. Kosten foar it iten sille ûngefear €12 wêze. Leden kinne harren ynskriuwe fia de ynskriuwlist op de side, âld-leden kinne harren ynskriuwe fia dizze link!

  Yn it koart: 

  Datum: 23 april 2020

  Tiid: 17:30 oere 

  Kosten: 12 euro

  Lês mear (0) Ynskriuwe (5)

  Robert de Boer Anne-Wil Bakker Welmoed Sjoerdstra Anno Hofman Jantsje Kroes

Ast nocht hast oan in oar spultsje – op in donkere winterjûn bygelyks- dan is it faaks leuk om in blackjack of in pokerjûn te organisearjen. Sjoch foar de spulregels, tips en trúks op ‘e side CasinoToplists. De Kasinogids mei de measte (Nederlânsktalige) ynformaasje.