• De Hûnekop (en de afterparty!)

  Freed 20 septimber treedt de Hûnekop op yn Grins. Wat is der no moaier as yn ús studintestêdsje Grins sa'n Fryske band te sjen? Dizze ynskriuwlist is der om sjen te litten wa't der allegear nei dit optreden ta sille, dat skriuw dy yn ast hinne giest of wolst! Kaarten moatst sels keapje, dy en mear ynformaasje fynst hjir

  Nei it optreden sil der noch in mâhl feest jûn wurde op de Pizel, dat set dy op 'gean' op it facebookevenemint datst hjir fine kinst! En nim fansels dyn freonen mei :)

  Lês mear (0) Ynskriuwe (12)

  Tjitte Hemstra Anna Smit Jan Wytze Zuidema Marten Veenstra Lucia Kamphuis Lysbeth Wiersma Boukje Emma Smith Jorn Stavenga Teunia Stilma Nynke Willemijn Elisabeth Stamm Jesse Kraak Bob Wittermans

 • Botteljen Lustrumdrank

  Op 4 oktober sille we mei syn allen útein sette nei Boalsert foar it botteljen fan ús lustrumdrank. De kommisje hat in heuse touringcar regele dy’t ús hinne en wer bringt fan Grins nei Boalsert. Der wurdt om 12.30 sammele en rûn 18.00 sille wy wer yn Grins wêze, wêr’t wy de partij foartsette op de Pizel. 

  Neidat de drank bottele is, sil de drank oer in route fan 95 kilometer nei Grins fytst wurde. De estafette sil útfierd wurde troch 10 koppels dy’t elk ûngefear 9,5 kilometer fytse, yn estafettefoarm. Asto meifytse wolst, kinst dy ynskriuwe by it fytsevenemint. 

  Programma: 

  12:30 Sammelje am soas

  14:00 Oankomst by de Stiekeme Stoker yn Boalsert 

  14:00 Rûnlieding en priuwerij

  15:30 Feestelike buorrel ûnder musikale begelieding fan Piter Wilkens

  17:00 Weromreis nei Grins

   

  Let op: Ynskriuwe foar dit evenemint betsjut dast meigjist mei it botteljen. Asto meifytse wolst, moast dy foar beide eveneminten ynskriuwe. 

   

  Lês mear (0) Ynskriuwe (16)

  Déanne Baak Thymo Baak Riekus Wijngaard Anne-Wil Bakker Lucia Kamphuis Jelte Hotsma Marten Wytze Algra Robert de Boer Welmoed Sjoerdstra Anno Hofman Jantsje Kroes Wim de Jager Bob Wittermans Jan Wytze Zuidema Janneke Knol Jorn Stavenga

 • Iepen Dagen

  De Iepen Dagen sille dit jier plakfine op 8, 9 en 10 oktober. Hâld dizze data dus frij yn jimme aginda! 

  Lês mear (0)

 • IGBK

  It Iepenbier Grinzer Barklún Kampioenskip sil dit jier plakfine op woansdei 16 oktober. Mear ynformaasje oer de kosten, it opjaan fan teams en de tiden folget ynkoarten!

  Lês mear (0)

 • Workshop Tryater

  Yn novimber is it wer tiid foar de folgjende lustrumaktiviteit. Mei in groep Bernleffers sille wy útein sette rjochting Ljouwert, dêr't wy op besite gean by it teaterselskip Tryater. Hjir sille wy in workshop folgjen gean en oan it ein fan 'e jûn binne wy noch bettere ferhalenfertellers wurden. Nei de workshop is der tiid foar in smûke buorrel, foardat wy werom gean nei Grins.

  Jou dy no op asto meidwaan wolst oan dizze aktiviteit!

  Lês mear (0) Ynskriuwe (10)

  Déanne Baak Thymo Baak Riekus Wijngaard Iris van der Wal Marten Wytze Algra Robert de Boer Anne-Wil Bakker Welmoed Sjoerdstra Anno Hofman Jantsje Kroes

Ast nocht hast oan in oar spultsje – op in donkere winterjûn bygelyks- dan is it faaks leuk om in blackjack of in pokerjûn te organisearjen. Sjoch foar de spulregels, tips en trúks op ‘e side CasinoToplists. De Kasinogids mei de measte (Nederlânsktalige) ynformaasje.