• Keiwike!

  De KEI-wike hat yn ferbân mei koroana hiel oars plak as oare jierren. In soad aktiviteiten binne online. 

  - Online wurde der Q&A-sessys hâlden

  - Alle dagen binne der Inhousetours, dan komt der in KEI-groepke del op de soas en kinne wy de soas oan harren sjen litte

  - Eltse jûn kin der op de soas iten wurde, dêrnei binne der soasjûnen. Fansels hâlde we ús by alles oan de koroanamaatregels!

  De presize planning en alle saken dêr'tst dy foar oanmelde kinst komme ynkoarten online. Foar alle oare aktiviteiten kinst fansels ek helpe (ek troch bygelyks op de eftergrûn in bierke te drinken), meld dy dêrfoar rap oan troch dy yn te skriuwen foar de wurkgroep!

  Lês mear (1)

 • Ite am soas: moandei

  De KEI-wike is dit jier dan wol oars as oars, mar eltse jûn stiet der sa as elts jier in hearlik miel foar dy klear! Skriuw dy rap op dizze side ast mei-ite wolst. De kosten fan it iten sille tusken de €3 en €5 sitte. Ast fegetarysk bist of oare bysûnderheden hast kinst dat witte litte yn de reaksjes.

  It iten stiet 19:25 oere klear!

  Noch gjin lid? Gjin panyk! Stjoer even in appke nei ús ynterne Jantsje Kroes (06-21333538) om in plakje te reservearjen!

  Lês mear (0) Ynskriuwe (1)

  Lucia Kamphuis

 • Ite am soas: tiisdei

  De KEI-wike is dit jier dan wol oars as oars, mar eltse jûn stiet der sa as elts jier in hearlik miel foar dy klear! Skriuw dy rap op dizze side ast mei-ite wolst. De kosten fan it iten sille tusken de €3 en €5 sitte. Ast fegetarysk bist of oare bysûnderheden hast kinst dat witte litte yn de reaksjes.

  It iten stiet 19:25 oere klear!

  Noch gjin lid? Gjin panyk! Stjoer even in appke nei ús ynterne Jantsje Kroes (06-21333538) om in plakje te reservearjen!

  Lês mear (0) Ynskriuwe (0)

 • Ite am soas: woansdei

  De KEI-wike is dit jier dan wol oars as oars, mar eltse jûn stiet der sa as elts jier in hearlik miel foar dy klear! Skriuw dy rap op dizze side ast mei-ite wolst. De kosten fan it iten sille tusken de €3 en €5 sitte. Ast fegetarysk bist of oare bysûnderheden hast kinst dat witte litte yn de reaksjes.

  It iten stiet 19:25 oere klear!

  Noch gjin lid? Gjin panyk! Stjoer even in appke nei ús ynterne Jantsje Kroes (06-21333538) om in plakje te reservearjen!

  Lês mear (0) Ynskriuwe (0)

 • Ite am soas: tongersdei

  De KEI-wike is dit jier dan wol oars as oars, mar eltse jûn stiet der sa as elts jier in hearlik miel foar dy klear! Skriuw dy rap op dizze side ast mei-ite wolst. De kosten fan it iten sille tusken de €3 en €5 sitte. Ast fegetarysk bist of oare bysûnderheden hast kinst dat witte litte yn de reaksjes.

  It iten stiet 19:25 oere klear!

  Noch gjin lid? Gjin panyk! Stjoer even in appke nei ús ynterne Jantsje Kroes (06-21333538) om in plakje te reservearjen!

  Lês mear (0) Ynskriuwe (0)

 • Ite am soas: freed

  De KEI-wike is dit jier dan wol oars as oars, mar eltse jûn stiet der sa as elts jier in hearlik miel foar dy klear! Skriuw dy rap op dizze side ast mei-ite wolst. De kosten fan it iten sille tusken de €3 en €5 sitte. Ast fegetarysk bist of oare bysûnderheden hast kinst dat witte litte yn de reaksjes.

  It iten stiet 19:25 oere klear!

  Noch gjin lid? Gjin panyk! Stjoer even in appke nei ús ynterne Jantsje Kroes (06-21333538) om in plakje te reservearjen!

  Lês mear (0) Ynskriuwe (0)

Ast nocht hast oan in oar spultsje – op in donkere winterjûn bygelyks- dan is it faaks leuk om in blackjack of in pokerjûn te organisearjen. Sjoch foar de spulregels, tips en trúks op ‘e side CasinoToplists. De Kasinogids mei de measte (Nederlânsktalige) ynformaasje.