• KEI-Wike by F.F.J. Bernlef!

  Fan 16-20 augustus 2021 sil de KEI-Wike wer plakfine. Troch de koroana is it programma noch ûnwis, mar it sil grif in wike wurde om nea te ferjitten! 

  Lês mear (0)

 • KEI-wike Moandei: Spesjaalbierjûn

  We begjinne de Keiwike rêstich oan mei in hearlike lunsj en it bakken fan koekjes. Letter op de dei bist wolkom foar it iten en in spesjaalbierjûn. Dêrneist binne we de hiele dei te finen op de ynfomerke fan de KEI en kinst delkomme foar in ynhousetour! 

   

  12.00 oere - Lunsj

  13.00 oere - Ynhousetours

  15.00 oere - Koekjes bakken

  18.00 oere - jûnsiten 

  21.00 oere - Spesjaalbierjûn 

   

  Ynformaasje oer ynskriuwen en koroana maatregels folget letter.

   

  Lês mear (0)

 • KEI-wike Tiisdei: Filmmuzykbingo

  Op tiisdei bist wer wolkom om by ús te lunsjen. Yn de middei kinst delkomme by in ynhousetour en binne wy te finen op KEI to your future. Jûns stiet der wer in hearlik mieltsje klear en kinst meidwan oan de filmmuzykbingo! Oerdei steane wy ek wer op de ynfomerke. 

   

  12.00 oere - Lunsj

  13.00 oere - Ynhousetours

  18.00 oere - Jûnsiten

  21.00 oere - Filmmuzykbingo 

   

  Ynformaasje oer ynskriuwen en koroana maatregels folget letter. 

   

  Lês mear (0)

 • KEI-wike Woansdei: Temajûn 00's yn Hollywood

  KEI-wike Woansdei - Temajûn 00s yn Hollywood 

  Brek de wike troch lekker by Bernlef te lunsjen! Dêrnei kinst bliuwe foar karaoke en just dance op de muzykmiddei. De itensierders sille wer soargje foar it jûnsiten. Yn de jûn hâlde wy in temafeestje: 00s yn Hollywood!

  12.00 oere - Lunsj

  15.00 oere - Muzykmiddei

  18.00 oere - Jûnsiten *

  21.00 oere - 00s yn Hollywood *

   

  * At de maatregels it talitte wurkje wy op dizze eveneminten mei test- en faksinaasjebewizen. 

  Ynformaasje oer ynskriuwen en koroana maatregels folget letter. 

   

  Lês mear (0)

 • KEI-wike Tongersdei: Flu Fighters

  Op tongersdei stiet om 12 oere de lunsj wer klear. Dêrnei gean we los mei de Kroegsportplaza, hjir kinst it studintespultsje fine dat it bêste by dy passet. Ek hjoed kin der wer iten wurde op de Pizel, we hawwe nammentlik de Eat & Greet. Yn de jûn sille de Flu Fighters de soas op de kop sette! Mochten de maatregels dit net talitte, dan sil der jûns in oare aktiviteit plakfine. 

   

  12.00 oere - Lunsj *

  15.00 oere - Kroegsportplaza *

  18.00 oere - Eat & Greet *

  21.00 oere - Flu Fighters *

   

  * At de maatregels it talitte wurkje wy op dizze eveneminten mei test- en faksinaasjebewizen. 

  Ynformaasje oer ynskriuwen en koroana maatregels folget letter. 

   

  Lês mear (0)

 • KEI-wike Freed: Piter Wilkens

  Ek op freed kinst wer by ús terjochte foar in hearlike, fegetaryske lunsj. Middeis hâlde wy in fremibo mei in Amerikaansk tintsje. Ast dêrnei noch sin oan wat hast, stiet it iten ek wer klear. Jûns komt Piter Wilkens by ús del en kinne we wer genietsje fan syn hits! Mochten de maatregels dit net talitte, dan sil der jûns in oare aktiviteit plakfine. 

  Oerdei binne wy ek te finen op it Open Air Festival. 

   

  12.00 oere - Lunsj *

  15.00 oere - Amerikaanske fremibo *

  18.00 oere - Jûnsiten *

  20.00 oere - Piter Wilkens *

   

  * At de maatregels it talitte wurkje wy op dizze eveneminten mei test- en faksinaasjebewizen. 

  Ynformaasje oer ynskriuwen en koroana maatregels folget letter. 

   

  Lês mear (0)

Ast nocht hast oan in oar spultsje – op in donkere winterjûn bygelyks- dan is it faaks leuk om in blackjack of in pokerjûn te organisearjen. Sjoch foar de spulregels, tips en trúks op ‘e side CasinoToplists. De Kasinogids mei de measte (Nederlânsktalige) ynformaasje.