• Krystkongres 2019

  Op 28 & 29 desimber sil it jierlikse krystkongres wer plakfine yn de Bogt fen Guné yn Frjentsjer. Dit evenemint giet fan de Federaasje út, (de Federaasje slacht op alle Fryske studinteferienings yn Nederlân), op it stuit binne dat F.F.J. Bernlef en W.S.S.F.S. It krystkongres is in machtich feest, organisearre troch de KKK (KrystKongresKommisje), dêr't leden fan beide ferienings yn sitte. Dit evenemint is dé kâns om de leden fan ús susterferiening út Weinum (wer) te moetsjen!

  Let op: kist dy allinich oanmelde troch ûndersteand ynskriuwformulier yn te fullen!  

  Ynskriuwformulier Krystkongres

  Programma:

  Sneon/Saterdei/Saterje 28 desimber
  9:15 Inrin stêdshûs
  9:30 Iepening op stêdshûs
  10:00 Rûnlieding troch Rioelwettersuveringsynstallaasje fan it wetterskip of in stedskuier
  12:00 Iepening kongres yn de Bogt fen Guné, Frjentsjer
  12:15 Middeisbrochje
  13:00 Sympoasium 'Warberens yn de Waadhoeke'
  17:00 Ein sympoasium

  17:00-18:00 Pykoere
  18:30 Jûnsiten
  20:30 Kabaretkriich
  21:30: Muzyk
  Letter op de jûn dellekriich en bierkriich

  Yn 'e nacht koese yn Grand Hotel Le Terp

  Snein 28 desimber
  11:00 Brunsj

  Lês mear (0)

  Anna Smit Jesse Kraak Wim de Jager Lucia Kamphuis Marly Visser Marten Wytze Algra Robert de Boer Anne-Wil Bakker Welmoed Sjoerdstra Anno Hofman Jantsje Kroes Lucas van der Veer Durk Betsema Nynke Willemijn Elisabeth Stamm Jelte Hotsma Eelkje Visser Adriaan van der Veer Femmy Hoekstra Lienke Feenstra Afke Tesselaar Jan Wytze Zuidema Fardau Henrike Visser Marten Veenstra Tjitte Hemstra Janneke Knol Tony Herbrink

Ast nocht hast oan in oar spultsje – op in donkere winterjûn bygelyks- dan is it faaks leuk om in blackjack of in pokerjûn te organisearjen. Sjoch foar de spulregels, tips en trúks op ‘e side CasinoToplists. De Kasinogids mei de measte (Nederlânsktalige) ynformaasje.