• Moandei Kiezel 2019 - Iepening Kiezelwike

  Fan 19.30 ôf bisto wolkom op de soasjeteit fan Unitas om de iepening fan de Kiezel mei alle ferieningen te fieren. Gastsprekker Niels Bakker fan "Wakker bij Bakker" sil ús allegear wat útlizze oer de balâns tusken studearjen en in aktyf ferieningslibben. Dêr hawwe wy fansels allegear wat oan, tige nijsgjirrich!

   

  19.30 - 20.00 oere Ynrin

  20.00 - 21.00 oere Kroegkolleezje Niels Bakker

  Fan 21.00 oere ôf Merke fan ferskate ferieningen en live muzyk

  Lês mear (0)

 • Tiisdei Kiezel 2019 - Grand Kasino Bernlef (temajûn)

  Gewoanwei set James Bod altyd yn Las Vegas de hiele brot op 'e kop, mar spesjaal foar ús is hy dizze jûn mei in Martini oan 'e goktafel yn 'e Pizel de finen. Dizze tiisdei sil de Pizel nammentlik omtsjoene wurde ta in wier kasino mei as motto: Sûpe en spylje. Op dizze jûn binne der moaie prizen om te winnen, mar tink derom datsto net al dyn guod fergokkest... 

  Lûk dus dyn kasino-outfit út de kast, dizze jûn geane wy All In!

  Lês mear (0)

 • Woansdei Kiezel 2019 - Moardmystearjediner en Kroegetocht

  De FJK3 hat in hiel spesjaal jûnsiten foar jim yn petto: in moardmystearjediner. Tidens it iten sil der in moardspul spile wurde en do moatst riede wa't de moardner is. En liuw ús, net ien is te betrouwen... Wolsto hjiroan meidwaan? Skriuw dy dan rap yn!

   

  Nei it jûnsiten is der tiid foar de jierlikse Kiezel Kroegetocht. Dizze tocht sil begjinne by Bernlef fan 21 oere ôf. Dernei sille wy om 22.30 nei Unitas, om 00.00 bist wolkom by GSV en fan 01.30 ôf is Cleopatra oan bar. 

  Lês mear (0) Ynskriuwe (5)

  Anne-Wil Bakker Sharon Hesselink Jan Wytze Zuidema Lucas van der Veer Jack de Boer

 • Tongersdei Kiezel 2019 - Brunsj, film, Falentijnsdiner en live muzyk

  Dizze dei bisto om 14 oere wolkom foar in hearlike brakke brunsj op 'e soas! Om in oer as 16 sille wy mei ús búkje fol in spannende film oansette. Wy wolle net te folle wei jaan, mar it sil in film wêze mei in soad rojale kasino's en spionnen. De film begjint om 007 minuten oer 16!

   

  Nei al dizze spanning is it tiid foar romantyk, en stiet der om 19 oere in wier Falentijnsdiner foar jimme klear! Wêrs tareden om yn it houliksboatsje te stappen mei dyn oare helte as bêste keetmaat, want wat der bart by Bernlef... Yn 'e jûn is der in feestje datsto beslist net misse meist: fan 21.30 oere ôf giet it feest los mei de band Basic Dave!

   

  “RAUW/ZWOEL/LUID/SEXY/GEVOELIG/RUW/MAAR/OOK/TEDER

  Dat allemaal? In één optreden? Basic Dave kan het allemaal!

  Onze band bestaat uit 5 boys en 1 meid, en we hadden vorig jaar ons eerste optreden in het pittoreske Harlingen. Dit smaakte naar meer. Toen we over deze avond hoorden, begonnen we meteen een mooi repertoire voor te bereiden. Wat kunnen jullie verwachten? Covers en eigen liedjes over:

  Leven

  Liefde

  Lachen

  Latijn

  Lingerie

  Leipe mocro flavor

  Oke, ik weet niets meer met een L

   

  Tot daar!”

   

  ** De ynskriuwlist is foar it jûnsiten!

  Lês mear (0) Ynskriuwe (7)

  Anne-Wil Bakker Sharon Hesselink Jan Wytze Zuidema Paul Morgenstern Lucas van der Veer Jack de Boer Jesse Kraak

 • Freed Kiezelwike 2019 - Wat bart by Bernlef, bliuwt by Bernlef

  Op freed bisto fan 15 oere ôf fan herte wolkom op de soas om hearlik út te katerjen mei in pilske en lekker hapkes. Der is fansels ek tiid foar in lytse neibeskôging fan watsto de ôfrûne wike útfretten hast. 

   

  Freedtejûns is de soas gewoan iepen.

  Lês mear (0)

 • Bazesfeiling 2019

  Op 21 maart is it wer tiid foar de Bazesfeiling. Dizze wurdt organisearre troch de Bazes dy't bestiet út leden fan eltse feriening fan de contractus. It jild dat ophelle wurdt mei de feiling, giet nei it goede doel. 

  Lês mear (0)

Ast nocht hast oan in oar spultsje – op in donkere winterjûn bygelyks- dan is it faaks leuk om in blackjack of in pokerjûn te organisearjen. Sjoch foar de spulregels, tips en trúks op ‘e side CasinoToplists. De Kasinogids mei de measte (Nederlânsktalige) ynformaasje.