Wolkom op de side fan F.F.J. Bernlef, de Feriening foar Fryske Jongerein. F.F.J.

Nijsgjirrich oer hoe’t it der by Bernlef oan ta giet? Elke tiisdei, tongersdei en freed is de soasjeteit fan 21:30 oere ôf iepen.

Al mear as 90 jier!

Bernlef is sûnt 1925 de Fryske studinteferiening foar studinten yn Grins.

De soasjeteit

De soasjeteit fan de Feriening sit oan de Tuinstraat 22 krekt bûten de grêften.

Gjin ûntgriening

De fereining kenmerkt harsels troch it iepen karakter wer’t gjin ûntgriening by heart. It ledental sit krekt ûnder de 150 studinten.

Lêste Nijs

Dei fan de memmetaal 2024

Hjoed is de UNESCO ynternasjonale memmetaaldei 2024. It tema fan memmetaaldei dit jier is ‘Multilingual education – a pillar of learning and interge...

Krystkongres 2023

It krystkongres yn Frjentsjer komt hieltiid tichterby, mei it tema Friezen fan'e wrâld: de moaiste aktiviteit om as Fryske jongerein it jier mei &ocir...

Ferkiezingsjûn by F.F.J. Bernlef

Op woansdei 22 novimber wiene de Nederlânske Twadde Keamerferkiezingen. Ek by F.F.J. Bernlef fine wy it wichtich dat elkenien brûk makket fan harren...

Ctrl-Ffectief studeren?!

Eartiids wie studearjen eat wat troch boeken en kolleezjes barde. Der wiene gjin gearfettingen te keap, net de mooglikheid om kolleezjes werom te sjen of om eks...

Partners fan F.F.J Bernlef