moandei

15 augustus

21:30


Stef stuntpiloot

tiisdei

16 augustus

21:30


Gold rush

woansdei

17 augustus

21:30


Full moon party

tongersdei

18 augustus

21:30


Piter Wilkens

En beerenburgpriuwerij om 19:00

freed

19 augustus

21:30


Grut einfeest

Wêrom Bernlef?

Ast dit lêze kinst bist op it goeie plak! F.F.J. Bernlef is de Fryske Studinteferiening fan Grins. It grutste diel fan ús leden binne Fryske mar net allegearre. Us kroech ‘De Pizel’ is it plak der't de leden tegearre komme foar aktiviteiten, in feestje of om gewoan in pilske te drinken oan de bar. Foar in protte fan ús leden is de Pizel harren twadde hûs. Tiidens de Keiwike ha wy in moai programma, dus gau ris del foar in kâld pilske!

  • By Bernlef kinst altyd terjochte foar in kâld pilske!

Gelyk en lyts

By Bernlef wurdst direkt lid en hast gjin geâldehoer mei minne úntgrienings. Wol wurde der tal fan aktiviteiten foar dy organisearre, dy'tst yn it begjin better net misse kinst, omdatst op dizze manier de feriening it beste kennen learst. Bernlef het in lytse 200 leden en binnen no-time kinst do alle aktive leden en kinst diel útmeitsje fan kommisjes of sels it jierlikse bestjoer. Trochdat Bernlef net sa grut is binne der ek net in soad regels. As der in pear leden fine dat it barre moat, dan sil dit faak ek barre, foaral yn de lette(re) oerkes.

  • Gjin Untgriening
  • Fryske identiteit
  • Gjin Ferplichting
  • Oprjochte yn 1925
  • Dyn stamkroech yn Grins
  • Super Moai

Stúdzje en ûntwikkeling

By Bernlef kinst prima lid wêze neist dyn stúdzje, dit omdat der gjin ferplichte aktiviteiten binne. Yn de tentamenperiode hast dus alle rêst, mar kinst wol altyd terjochte op de kroech foar in drankje of in miel. By Bernlef krigest in soad kânsen om dysels bûten dyn stúdjze te ûntwikkeljen. Bernlef docht wis net ûnder foar de grutte ferienings en is al mear as 90 jier in begrip yn Grins!

Kontakt

Troch ûnderstiend formulier kist do yn kontakt komme mei it bestjoer fan Bernlef.