Nachtdieren

27 Febrewaris 2024

In skoftsje lyn kaam Raven van Dorst del by F.F.J. Bernlef. Raven wie mei harren programma Nachtdieren yn Grins. Yn Nachtdieren giet Raven van Dorst op syk nei it mystearje fan de nacht. Wa binne der noch wekker; hokker minsken kinne net sliepe en hokker minsken wolle net sliepe? Yn in nachtlike ûntdekkingstocht stuitet Raven op hilaryske en oandwaanlike moetings mei de meast útienrinnende typen. Sa seach Raven in swikje Fryske jongerein yn de túnstrjitte...

Ofrûne snein wie it op telefyzje. Dit hawwe wy op soas mei inoar sjoen. Hasto dit no mist? Nachtdieren is werom te sjen fia NPO Start. F.F.J. Bernlef is te sjen yn ôflevering 5, Groningen. Do kinst ek op dizze link klikke om it werom te sjen: https://npo.nl/start/serie/nachtdieren/seizoen-6/nachtdieren_13/afspelen

Do moast ynlogge om reaksjes te sjen.
Do moast ynlogge om reaksje efter te litten.