Fardau's sylaventoer: Tall Ships Races 2018

2017-12-12 21:58:58

Yn de simmer fan 2018 sil Fardau Visser, lid fan ús feriening, de eachein foarby gean en in syltocht meitsje fan Stavanger, Noarwegen nei Harns. Yn it kader fan Ljouwert-Fryslân 2018 docht sy nammentlik mei oan de Tall Ships Races!

Mei in ynternasjonale bemanning sil sy de wylde see op gean om in wike lang unferjitlike ûnderfiningen op te dwaan, en sy sil dêr hurd wurkje om noch mear feardigens te learen.
As studint Minorities & Multilingualism, in stúdzje wêrby de neidruk leit op de omgong tusken ferskate kultueren en persoanen, liket de Tall Ships Races dus de ideale mooglikheid om op in bysûndere, interaktive manier yn'e kunde te kommen mei oare kultueren. 

Oan board sil sy in koarte film meitsje om har ûnderfiningen te dielen en dêr kinsto dêrnei fan meigenietsje!

Om dizze reis finansjeel mooglik te meitsjen is Fardau op syk nei stipers, dy sil sy ek fermelde yn har filmke. Wolsto Fardau helpe mei har reis? Dan kinst donearje fia dizze link 

Mear ynformaasje oer de Tall Ships Races 2018 kinst hjir fine

 

Reaksjes (1)

De sylalvestêdetocht 2018

2017-12-11 17:28:50

Krekt as de ofrûne jierren sil ek kommend jier wer in sylâlvestedetocht syld wurde 

De 6e edysje fan de tocht der tochten yn in sylboat sil sa't it no liket yn it wykein fan 8 oant 11 juny plakfine. in Swik Bernleffers sylt dan wêr mooglik de reedridersrûte fia Sleat, Starum, Hylpen, Warkum, Boalsert, Harns, Frjentsjer, Dokkum, Ljouwert, Snits, Drylts en dan wer nei Heech ta. Mocht it kwa wynrjochting handiger wêze om dit tsjin de klok yn te dwaan dan kin dat fansels ek.

Wolst mei sile dan kinst gewoan soargje datst op tiid by Hoora oan de start ferskynst. Hoora ferhierd ek de sylboaten om de tocht mooglik te meitsjen. 

Mear ynformaasje kinst fia dizze link fine!

Reaksjes (1)

Woarkumer boeredochter út Ohio herûndekt har Fryske roots

2017-11-28 17:45:16

ús lid Sytske Miedema wennet it grutste diel fan har libben yn Ohio. Sy en har famylje binne Frysk praten bleaun yn Amerika en dêrom moast se foaral har Nederlânsk byspykerje doe't se werom kaam nei Nederlân. Sytske drinkt by Bernlef net alline mar bier, mar se krijt ek Fryske Les.

Hjirûnder kinsto har hiele ferhaal lêze!

Sytske har ferhaal  

Reaksjes (1)

De Fryske Top 100!

2017-11-23 14:12:50

It is wer tiid om te stimmen op de Fryske Top 100, in ferkiezing dy't elk jier hâlden wurdt en wêr'tst stimme kinst op dyn favoryte nûmers fan Fryske artysten. 

Sa as gewoanlik sil de Fryske Top 100 op âldjiersdei fan 13.00-00.00o útstjoerd wurde op Omfrop Fryslan.

Stimme kin ek dit jier wer fia de https://www.frysketop100.nl/ oan te mei twadde krystdei. Op de lêtste stimdei kinst tillefonysk kontakt opnimme mei Omrop Fryslân en sa faaks in petear hâlde mei dyn bekende Fryske sjongheld. 

In lytste tip: bring dyn earste stim út op Bernlef Boppe fan Piter Wilkens, sa'n moai nûmer moat fansels boppe oan op'e list!

Reaksjes (0)

Ûndersyk nei de Vikingwrâld troch Nelleke Ijssennagger

2017-11-16 19:59:05

Nelleke Ijssennagger hat ûndersyk dien nei de Vikingentiid fan rûn 800-1050, der út die bliken dat Frisia langer ferbûn west hat mei de oare Vikinglânen dan earder tocht waard. Sy sil hjir har PhD ynkoarten foar krije en leit yn in fideo út wêr't se presys ûndersyk nei dien hat, dit is de link nei har filmpke, it is de muoite wurdich om it efkes te besjen!

Reaksjes (0)

Bestjoersfoto award

2017-11-12 20:14:56

It bestjoer hat har besjoersfoto ynstjoerd nei de Groninger Studentenkrant om mei te dwaan oan de bestjoersfoto awards fan 2017. Wy stean op it njoggende plak mei in dikke foldwaande, BG!

Fia dizze link kinst ús foto en de oare bestjoersfoto's mei byhearrend skerp kommentaar besjen. 

Reaksjes (0)

Sinteklaasyntocht yn Dokkum

2017-11-11 16:45:56

De lanlike yntocht fan Sinteklaas is dit jier yn Dokkum, op sneon 18 novimber. Fansels komme tûzenen bern, heiten en memmen nei Dokkum om de goedhillichman en syn Piten wolkom te hiten. De yntocht hâldt de stêd no al yn 'e besnijing. Hotels binne folboekt, ûndernimmers spylje der op yn en de farrûte fan de Sint wurdt klearmakke. 

Dokkum ferwachtet  25.000 minsken, dat is 20.000 mear as by in gewoane oankomst. Dêr moat fan alles foar regele wurde, lykas wol twa kilometer oan stekken. De kaden binne al opknapt en de brêgen wurde noch farve. Dokkum sil him op syn moaist sjen litte. "Ek Sint hat der sin oan. De berjochten út Madrid binne posityf."

Der komt ek in plak foar demonstranten. "We binne drok yn oerlis mei de belutsenen hoe't we dit oanpakke kinne en der goede ôfspraken oer meitsje kinne. It is fansels in grûnrjocht en hjir wolle we romte oan jaan. Wêr't it plak foar demonstranten komt, witte we noch net. Dat wurdt pas op it lêst bekend makke." De organisaasje lit him goed ynformearje troch de plysje en hâldt mei alle senario's rekken. "We dogge gjin útspraken oer de feilichheidsmaatregels."

Spesjaal bier
Yn in gebou oan de farrûte moat op 18 novimber in priuwlokaal fan de Bonifatius Stadsbrouwerij iepen wêze. Mei in nij bierke, in spesjaal bier makke foar Sinteklaas: Witte Pietenbier. It is in wytbier mei seewier dêryn ferwurke. 


Faaks sille in oantal bestjoersleden der ek wol efkes op út rjochting it hege noarden

Reaksjes (1)

Gleon yn 'e keet

2017-11-08 18:41:41

Utjouwerij Regaad organisearret yn novimber 'Gleon yn 'e keet: in toernee lâns Fryske doarpshûzen en kroegen, mei skunnige ferhalen fan Douwe Kootstra en reade-earkesmuzyk fan folkssanger Sytse Sneekweek. Nei ôfrin wurde de hichtepunten draait út it Nederlânsktalige 'skúne' sjenre. De oanlieding fan de toer is de ferskining fan De Wiete Poes, en oare ûnfoege ferhalen, van Jurjen van der Kooi en Douwe Kootstra. It is it earste boek mei ûnfatsoenlike folksferhalen yn it Frysk. It boek sil te keap wêze by alle optredens.

De toernee Gleon yn 'e keet hat fiif halteplakken:
Sneon 4 novimber – Terwispel – Spaltenbrêge
Freed 10 novimber – Boazum – Boazumer Mjitte
Sneon 11 novimber – Burgum – Kiehool
Freed 24 novimber – Grins – Bernlef
Sneon 25 novimber – Drachten – Café Marktzicht

Alle jûnen begjinne om 20.30o en de tagong is fergees

Reaksjes (0)

Der giet dochs wol wat boppe Grins

2017-11-08 18:33:48

Op it Grinzer Forum, by de grutte merke yn Grins, wapperde tiisdeitemoarn de Fryske flage, stadjers stienen fernuverd te sjen. 

De flage waard troch de Fryske betonploech op de bekisting fan it bouwwurk delsetten om te markeren dat de lêtste betonstoarting plakfûn hie. It heegste punt is noch net berikt en  dit wurdt pas rûn 1 febrewaris ferwachte. 

Ynmiddels is de flage, troch yngrypen fan de projektorganisaasje, wer fuorthelle. It die blyken dat in Fryske flage op it Grinzer Forum dochs net sa handich wie. 

Reaksjes (0)

Help mei! Ûndersyk nei taalgebrûk Friezen

2017-09-18 06:33:45

Lysbeth Jongbloed-Faber docht sûnt 2015 promoasjeûndersyk nei it gebrûk fan Frysk op sosjale media. Op it stuit ûndersiket sy it taalgebrûk fan Friezen om utens.

Yn 1992 is der ek ûndersyk dien nei it taalgebrûk fan Friezen om utens (guon leden fan Fryske studinteferienings ha doe ek meidien) en no sjocht sy nei it Frysk fan hjoed-de-dei.

It ûndersyk bestiet út it fragelist dy't sa'n 20 minuten duorret. Der wurde in weardebon foar de websjop fan de Afûk en tsien sûkerbôlen ferlotte ûnder de dielnimmers.

Soargje dus datst de fragelist gau makkest!


It ûndersyk is te meitsjen yn it Frysk of yn it Nederlâns.

Reaksjes (0)

Sportliterêre jûn: de Tour de Frise

2017-06-15 12:30:58

Op 30 juny, de deis foardat de Tour de France begjint, ferskynt de Fryske ferzje fan Ventoux by Utjouwerij Regaad. In magistrale roman fan de bekende skriuwer/sjoernalist Bert Wagendorp, oer freonskip en fytsen, jeugd en leafde, tiid en skuld, en dat alles tsjin it dekôr fan de 'Reus fan de Provence', de 'Keale Berch'... de Mont Ventoux!

Ventoux is dé Nederlânske bestseller fan de ôfrûne jierren, mei al mear as 200.000 ferkochte eksimplaren, in ferfilming en gâns oersettings... mar noch net yn it Frysk! Dat foel âld-Lemster Bert Wagendorp ek op, dy't fan 't winter dan ek nei in Fryske oersetting pinfiske. Fansels ha wy dy kâns fuort pakt, en Martsje de Jong, dy't yn 2016 foar ús al De GFR sa prachtich ferfryske hie, hat ek no wer in hearlike oersetting makke.
 
De presintaasje sil wêze op freedtejûn 30 juny yn Grins, by FFJ Bernlef. Dêr pakke we út mei in moaie sportliterêre jûn: de Tour de Frise.

Oan it program wurkje mei: Bert Wagendorp, Joop Atsma, Jaap Krol, Edwin de Groot, Geart Tigchelaar, Martsje de Jong en de eardere Fryske fytsprof Eddy Schurer. De jûn wurdt folle mei anekdoaten, kollums, gedichten, ynterviews, filmbylden, en in sportmuzykkwis – en fansels wurdt Ventoux presintearre. Nei ôfrin fan it programma sille Bert Wagendorp en Martsje de Jong ek sinjearje.

Fan 20.00 oere ôf is de soas fan FFJ Bernlef (Tuinstraat 22, Grins) iepen, it programma set om 20.30 útein. Sjoch ek op regaad.nl. Jim binne fan herten wolkom!

Reaksjes (0)

Bernleffer en suske winne SjONG 2017

2017-06-07 13:32:55

Bernleffer Marten Algra (18) en syn suske Elske (16) hawwe sneon it Frysk sjongfestival SjONG fan Cedin wûn. It duo die dit mei it nûmer 'Yn waar en wyn', de Fryske bewurking fan 'Calm after the storm' fan The Common Linnets. Ek hawwe sy de priis krigen foar 'Bêste Fryske sjongtekst'. 

SjONG is it Frysktalige sjongfestival foar jongerein fan 12 oant en mei 18 jier. Dielnimmers skriuwe in Fryske tekst op in besteand ferske. 

Reaksjes (0)

Freed 30 juny: Bert Wagendorp by Bernlef

2017-05-16 12:33:08

Op freedtejûn 30 juny (de jûn foardat de Tour de France losbarst) komt de ferneamde skriuwer en Volkskrant-kollumnist Bert Wagendorp by Bernlef. Want dy jûns sil de Fryske oersetting fan syn bestseller ‘Ventoux’ presintearre wurde. Dat boek ferskynt by de Grinzer/Fryske útjouwerij Regaad, dy’t rund wurdt troch fjouwer âld-Bernleffers. De presintaasje is ûnderdiel fan in moaie jûn fol sport en ferhalen, neffens it mal fan it eardere tv-programma Holland Sport. Sa komt ek de eardere Fryske Tour-wielrenner Eddy Schurer (1964) op de soas, is der in ynterview mei Bert Wagendorp, wurde der ferhalen en kollums foarlêzen troch Fryske pommeranten en is der in heuse petje-op-petje-af-kwis op it gebiet fan sport. En do kinst sels it earste, sinjearre eksimplaar fan it boek winne! Neitiid sil Bert Wagendorp fansels sinjearje. En gjin noed, tusken alle ûnderdielen troch is der plenty gelegenheid om pils te bestellen – it is Bernlef, ommers! Net stinne, hinne, dus. Ynrin fan 20.00 oere ôf, de jûn begjint om 20.30 oere. Graach oant 30 juny!

Groetnis fan Regaad, jo boekmakker yn bange dagen.

Reaksjes (0)

Bernleflid yn finale Mis(s) ferkiezing!

2017-04-24 16:46:51

Bernleflid Janneke Knol stiet op 6 maaie yn ‘e finale fan de Mis(s) ferkiezing, in show fan SBS foar froulju mei in beperking. De Mis(s) ferkiezing gjit oer úterlike moaiens, mar foaral oer lef en in sterke persoanlikheid. De Mis(s) 2017 sil har in jier lang ynsette foar in sterkere posysje fan minsken mei in handikap yn Nederlân.

Ien fan de 8 finalisten is Janneke Knol, studint Logopedy yn Grins. Sûnt se har ynskreaun hat foar de ferkiezing, stiet har wrâld op ‘e kop. ‘Ik hie noait tocht dat ik útkeazen wurde soe. Der wiene 150 oanmeldings! De útnoeging foar de seleksjedei wie in grutte ferrassing. Dat ik no yn de finale stean is in noch gruttere ferrassing, dit hie ik noait betinke kind.’ De reaksjes binne allegear posityf.

Janneke is sûnt dit jier lid by Bernlef. ‘Ik haw der spyt fan dat ik dit net twa jier earder dien ha. It is in stikje thús hjir yn Grins’, seit se. ‘De minsken binne hiel fijn en minsken sjogge my ek net raar oan as ik hjir bin. Ik ha hjir echt freonen fûn.’ En dat blykt, oansjoen der ek in pear Bernleffers útnoege binne foar de live útstjoering fan de finale.

As Janneke harsels Mis(s) 2017 neame mei, wol se har graach ynsette foar de regeljouwing omtrent handicaps. ’Neffens my is hjir noch in soad te beheljen, ik soe it moai fine as ik dêr oan bydrage kin.’ Alle media-oandacht kin hjirby helpe. ‘It docht in soad mei dy. No bin ik ynienen op ‘e televyzje en op de radio. It is ek in boost foar myn selsfertrouwen, ek al is it ek wol spannend.’

Sneon 6 maaie fanôf 20.30 wurdt de finale útstjoerd op SBS6. Oankommende wike kinst al op Janneke stimme en ûnder de útstjoering sels kin dat ek. Hoe moai soe it wêze as Bernleffer Janneke Mis(s) 2017 wurdt?!

Reaksjes (1)

Fiif foar tolven foar it Frysk: manifestaasje op 22 desimber yn Ljouwert

2016-12-05 09:37:10

By alle stribjen dat derop rjochte is it Frysk yn it ûnderwiis syn rjochtlik plak te jaan en by alle  suksessen dy’t de ôfrûne desennia behelle binne, net it minst troch ferbetteringen yn de kwaliteit fan de lesmetoaden, wurdt út it each ferlern dat it Frysk yn libben gebrûk hurd ôftakket. Noch mar in tredde part fan de Fryske befolking jout it Frysk noch oan syn bern troch. Dat slûpende proses, dat noch it meast oan it ljocht komt  op de skoallepleinen, dêr’t de memmetaal al linkendewei ferkrongen is troch it Hollânsk, liket net mear te kearen. Mar is dat in aliby om it Frysk dan mar slûpe te litten? Nee, sizze wy.  Dêrom dogge wy, as boargerinisjatyfgroep Sis Tsiis, in berop op al dejingen dy’t ús taal oan ’t hert giet, de leararen yn it basis- en fuortset ûnderwiis foarop, om no’t it noch net te let is, it Frysk in folweardich plak te jaan yn de skoalle. Op hieltyd mear skoallen binne de leararen har dat bewust en meitsje se der wurk fan. Mar op noch folle mear skoallen wurdt it  op syn minst faak as in obstakel field of op syn bêst in suertsje by de deiske boadskippen yn it Hollânsk en, op de trijetalige skoallen,  it Ingelsk. De statistiken wize it út. Dat meie wy net langer tastean. Lykweardichheid, wetlik al lang fêstlein en ek troch it Europeesk Hânfest easke, moat lang om let ek yn de praktyk sa gau mooglik realisearre wurde: IT IS FIIF FOAR TOLVEN.

Dêrom hâlde wy op tongersdei 22 desimber  yn Ljouwert in grutte manifestaasje. Wy nûgje dêrfoar safolle mooglik minsken út om de jûns om 19.00 oere nei it Wilhelminaplein te kommen. Mei feestlike fakkels giet it yn optocht troch de binnenstêd. Rin mei of slút oan!!

Boargerinisjatyfgroep Sis Tsiis

Sjoch ek https://sistsiis2016.wordpress.com

 

  

Reaksjes (0)

Krystkongres yn Frjentsjer

2016-11-15 20:33:42

Noch sawat in moanne wachtsje en dan is it sa fier. Tiid foar ien fan de moaiste Bernlef eveneminten fan it jier: it Kryst Kongres. Ek dit jier wer yn de Bogt fan Guné yn Frjentsjer. It tema dit jier is: 'De Fryske Identiteit'. Wy wolle yn diskusje oer de fraach: Bestiet de Fryske identiteit? En sa ja, wat is dizze identiteit?

Ferskate sprekkers sille op it sympoasium har antwurd op dizze en mear fragen jaan. Neist it sympoasium binne der fansels ek de fêste aktiviteiten, lykas: de stedskuier, de bierkriich, de dellekriich en de kabaretkriich. Dit is dus in feest watsto net misse woslt! Yn de jûn kinne wy fansels lekker sliepe yn Grand Hotel le Terp. Jou dy dus rap op fia it formulier hjirûnder, dan hâlde wy dy op de hichte fan it lêste nijs. Ek it folsleine program kinsto fyne yn de link. Wy hoopje jimme allegearre te sjen op it kongres. 

Groetnis,
De Kryst Kongres Kommisje

https://goo.gl/forms/dXwtgbQzjaTmJDze2

Reaksjes (0)

Tolkien yn it Frysk!

2016-09-19 15:25:02

Âldlid Liuwe Westra is dwaande mei in oersetting fan Tolkien syn The Lord of the Rings yn it Frysk. Oansjoen it útjaan fan Fryske boeken net rendabel is, hat hy gjin utjouwer. Dêrom siket hy stipers foar de kosten dy't makke wurde moatte. Hasto hert foar dit projekt? Fia dizze link kinst alles oer syn projekt lêze en ek in donaasje dwaan: voordekunst.nl/projecten/4834-tolkien-lotr-ii-yn-it-moaiste-frysk-1.

 

Reaksjes (1)

Frysk leare op it ynternet!

2016-07-06 09:40:11

Oan de Ryksuniversiteit yn Grins kinne minsken har ynskriuwe foar de earste online Nederlânske streektaalkursus as yntroduksje foar it Frysk. De kursus is fergees te folgjen fia ynternet en is bedoeld foar bûtenlânske studinten dy't deroer tinke om nei it noarden fan ús lân te kommen en foar oare studinten dy't nijsgjirrich binne nei de Fryske taal en kultuer.

Dielnimmers oan de online kursus leare yn trije wike hoe't se harsels foarstelle kinne yn it Frysk en prate kinne oer famylje, freonen, wurk en stúdzje.

Ek komme se yn 'e kunde mei aspekten fan de Fryske kultuer. De kursus bestiet út artikels, kwissen, diskusjes en fideo's.

It giet hjir om in MOOC, in Massive Open Online Course. It is basearre op de fariant 'Introduction to Dutch', dy't yn 2015 sa'n 70.000 ynskriuwingen hie. De ynhâld fan de Fryske kursus is ûntwikkele troch Gerbrich de Jong, dosinte Nederlânske en Fryske taal en kultuer oan de Faculteit der Letteren fan de universiteit fan Grins.

De online kursus begjint op 26 septimber en is fergees te folgjen fia it platfoarmwww.futurelearn.com.

Reaksjes (0)

Sportsimmer 2016 by Bernlef

2016-06-07 13:13:29

Foar de sportleafhawwers wurdt de simmer fan 2016 in wier walhalla! It EK fuotbal, de Tour de France en fansels de Olympyske Spelen. No kinne je dat fansels thus op' e bank sjen, mar it is folle smûker om yn de simmer by Bernlef del te kommen om tegearre fan de sport te genieten. 

Wy sette út ein mei it EK fuotbal en wy binne fan doel om in oantal moaie potsjes út te stjoeren. Hjirûnder it skema fan de wedstriden dy't wy sawiesa útsjoere wolle. Fansels kin der by genôch animo ek sjoen wurde nei mear wedstriden op oare tiidstippen. Want wa wol der no net om 15:00 mei in hearlik kâld pilske nei in moaie pot fuotbal sjen. 

10 juni, 21:00. Frankryk-Roemenie. 

13 juni, 21:00. Belgie-Italië

15 juni, 21;00. Frankryk-Albanië

19 juni, 21:00. Zwitserland-Frankryk

21 juni, 21:00. Kroatië-Spanje

22 juni, 21:00. Zweden-België

 

Reaksjes (0)

Iepen Feest 14 april

2016-04-06 22:11:23

Op 14 april sil der in iepen feest plakfine by Bernlef. Kom ek en fyn út oft der faaks in Bernleffer yn dy skûlet! Om dat út te finen sil it libbensgrut Stef Stuntpiloat oanwêzich wêze, kin der barkluund wurde en kinst ek ris dat wrâldferneamde spikerslaan besykje! 

It feest begjint fan 21.30 ôf. It is ek mooglik om foar dy tiid te iten op Bernlef. Fan 19.00 ôf stiet it iten klear. Opjaan kin troch in mailtsje te sjoeren nei bestjoer@bernlef.com. Graach oant dan! 

Reaksjes (0)

Studearje op' e Pizel

2016-03-21 13:52:06

Troch it súkses fan ôfrune kear dat de soas iepen wie om te studearjen komt hjirop in ferfolch. Fan hjoed ôf kin elkenien wer folop dwaande mei de stúdzje. Dit kear ha wy 20 stúdzjeplakken. Fansels binne de kofje en de rôze koeken ek dit kear wer fergees.

Reaksjes (0)

Bernlef wol film Sneekweek ûndertitelje

2016-01-20 19:32:24

Bernlef wol de ûndertiteling fan de film 'Sneekweek' foar harren rekken nimme. De film is hielendal yn it hollansk opnaam en dat fine wy in miste kâns foar de fryske taal. Yn in brief oan produsint Klaas de Jong hawwe wy skreaun dat it frysk in rol spylje moat yn in film dy't sich ôfspilet yn Fryslân en weryn Fryske akteurs spilje. Troch it Frysk gjin poadium te jaan hat De Jong in kans lizze litten om de taal wer in boost te jaan.

Klik foar it artikel yn de Ljouwerter Krante op de link

http://www.lc.nl/friesland/Bernlef-Sneekweek-ondertitelen-21117861.html

Reaksjes (3)

Studearje by Bernlef

2016-01-12 17:19:11

Studearje by Bernlef

Om’t de UB hyltyd foller en foller wurdt, jout Bernlef no de kâns oan leden om op ‘e soasjeteit te studearjen. Om dit in bytsje knap te organisearjen wurdt der wol ferwachte dast dy oan bepaalde saken hâldst. Wy hawwe hjirûnder wat op in rychje set.

  1. Do komst hjir om te studearjen, fanôf 21.30 meist wer oan ‘e tap sitte.
  2. Wês stil, oerlis mei oan ‘e bar, dus net op ‘e studzjelokaasje.
  3. Kom net oan ‘e musykkompjûter. Ek dit mei jûn om 21.30 wer.
  4. Kofje is fergees, mar meitsje der gjin bende fan.
  5. Studearje kin fanôf 9.00 oant 21.30. Hjirnei wurd de serieuze dei fansels ôfsluten mei in pilske (of in beerenburgje fansels).
  6. Der binne 15 wurkplakken. Mocht dit net genôch wêze dan sjogge we opnij nei de sitewaasje.
  7. In prinsipe binne der gjin kompjûters beskikber. Soargje dus dast dyn laptop by dy hast. Der binne genôch stopkontakten.
  8. Bernlef hat studzjeplakken fanôf 18 oant 29 jannewaris.

 

Súkses mei de studzje!

Reaksjes (3)

Krystkongres 2015

2015-12-29 17:36:08

It Krystkongres wie ek dit jier wer in enorm sukses. Mar leafst fiif sprekkers hawwe der foar soarge dat it sympoasium mei it tema ZZP'er yn Fryslân erch ynterssant wie. Fansels ûntbruts de dellekriich, bierkriich en kabaretkriich de jûns net en hawwe de measte minsken wer lekker yn de Terp oernachtte. Omrop Fryslân en de Ljouwerter krante wiene hjir ek oanwêzich.

It stikje fan Omrop Fryslan: http://www.omropfryslan.nl/nijs/studinten-moatte-taret-weze-op-it-undernimmerskip

It stikje fan de LC: https://www.lc.nl/plus/Studenten-ondernemen-liever-buiten-Friesland-21102281.html

 

Reaksjes (0)

Aktiviteiten yn de lêtste wike

2015-12-14 19:29:06

Yn de lêste wike dat de soas iepen is stean der twa grutte aktiviteiten op de planning. Op tiisdei is de tige wichtige HG mei de presintaasje fan it belied en de sifers fan it foarige bestjoer. Kom allegear del foar dizze wichtige gearkomste. 

Tongersdei fynt it lêste feest fan 2015 plak: it midwinterfeest. Foarôfgeand oan it feest sil der in hearlik menu foar jim klear stean. Asto ek bei dit spesjale diner oanwêzich wêze wolst, dan moast even kontakt opnimme mei Jeroen Rolloos. 

Freed is de soas noch iepen foar in lêste pilske, want dêrnei giet de soas yn ferbân mei in ferbouwing ticht oant 31 desimber. Fansels kinsto wol by Bernlef delkomme om it nije jier goed te begjinne mei in glês sjampanje as in pilske! Ek sil der gûrmette wurde op de soas en it bestjoer betellet it iten. Harstikkene moai, dat skriuw dy no yn! 

Oant sjen! 

 

 

Reaksjes (0)