Dit jier in Krokuskongres foar de Fryske studinten

2022-04-20 20:06:43

Alle jierren wurdt it Krystkongres organisearre troch de ferskate Fryske studinteferienings
dy’t oer Nederlân ferspraat binne: F.F.J. Bernlef yn Grins, W.S.S.F.S. yn Wageningen en
D.S.S.F.S. Aldgillis yn Delft. Spitigernôch koe twa jier efterinoar it kongres net trochgean
fanwegen koroana. Dêrom hat it kongres dit jier net krekt nei de Kryst plak, mar in oantal
moannen letter: 7 maaie sil it foarste Krokuskongres, it 89e Krystkongres, plakhawwe yn it
prachtige Frjentsjer.

It tema fan dit jier is ‘It lok fan de Friezen’. Dat is foar it kongres fan 2020 al keazen nei
oanlieding fan de earste leefberensmonitor ‘Leven in Fryslân’, útfierd troch it Frysk Sosjaal
planburo: yn 2019 konkludearren sy dat der sprake wie fan in soarte fan ‘Fryske paradoks’.
Se fûnen yn Fryslân nammentlik in situaasje mei oan de iene kant relatyf lege ekonomyske
wolfeart, mar oan de oare kant just hege sosjale wolfeart en lok. Twa jier letter kaam in nij,
wiidweidiger ferslach fan ‘Leven in Fryslân’, en twa jier letter stiet it ûnderwerp fan it Fryske
lok noch hieltyd sintraal op it jierlikse kongres foar Fryske studinten.

Nei in hertlik ûntfangst yn it stedhûs genietsje de studinten fan in kuier troch it moaie
Frjentsjer. Dan begjint it sympoasium, dêr’t in hânfol oan sprekkers allegear ferskate kanten
fan it Fryske lok beljochtsje sille: fan it FSP sels oant de media, de kultuersektor en mear.
Nei it sympoasium is der romte foar diskusje, folge troch in smûke buorrel, eat wat de
studinten gewoan is. Ek studinten dy’t net oansluten binne by ien fan de trije ferienings kinne
harren opjaan foar it kongres troch kontakt op te nimmen fia krystkongres@gmail.com.

Reaksjes (0)

Brânbrief - Oprop ta feroaring coronabelied studinteferieningen

2022-01-24 11:23:31

Lês hjir de brânbrief - oprop ta feroaring coronabelied út namme fan de studinteferieningen yn Grins

Reaksjes (0)

'Alra Fresena Fridom' ynhammere as 97e bestjoer!

2021-09-06 10:25:19

Op tiisdei 31 augustus hat bestjoer ‘De Wyn fan Moarn’ it stokje trochjûn oan it 97e bestjoer fan ús prachtige feriening: ‘Alra Fresena Fridom’. Dizze namme is Aldfrysk en betsjut “frijheid fan alle Friezen”. Yn de 9e iuw krigen de Friezen fan Karel de Grutte in spesjaal frijheidsprivileezje om ûnder syn bewâld harren eigen rjocht te hâlden. In Aldfryske oersetting fan in tekst dy’t hjir op slacht draacht de titel ‘Fon Alra Fresena Fridome’. De namme fan ús bestjoer is hjir op basearre en past fansels hiel goed by in jier dêr't wy hooplik alle frijheid yn werom krije om it âlde ferieningslibben wer op te pakken. Wy binne yn elts gefal al fol entûsjasme oan ús funksjetaken begûn en hoopje jimme dit jier allegear sa as fan âlds wer smûk te moetsjen op soas!

Bestjoer 'Alra Fresena Fridom' bestiet út de folgjende seis persoanen: 
Sierd Prins, foarsitter
Elizabeth Stilma, skriuwer
Arjen van Keimpema, ponghâlder feriening
Fardau Visser, eksterne 
Lex Rietman, ynterne
Afke Tesselaar, ponghâlder SB

Reaksjes (1)

Bernlef foar it goeie doel!

2020-12-17 16:38:00

Bernlef set harren yn foar it goeie doel! Wy hâlde in ynsammelingsaksje wêrby it jild nei de fiedselbank en it ûnderhâld fan 'e Martinitsjerke giet. Yn ruil foar ús donaasje meie wy in nûmer útkieze dat troch de beierdier spile wurdt yn 'e Martinitoer, yn Grins. Dit sil op tiisdei 22 desimber om 12.40 barre, ek binne wy te hearren yn 'e útstjoering fan RTVNoord om 'e selde tiid.
Us leden, mar ek eksternen sette harren te let en te set yn foar dit doel. Us Praeses van der Veer hat op Omrop Fryslân ferteld oer dizze aksje. Dat kinst hjir werom lêze en harkje: Omrop Fryslân

Hâld tiisdei dyn earen spitst dus, dan hearst it Frysk Folksliet troch Grins hinne!

Reaksjes (0)

'De Wyn fan Moarn' ynhammere as 96e bestjoer

2020-09-10 17:43:58

Yntusken bin we al eat mear as in wike oan 'e gong as bestjoer, dus wy fûnen it heech tiid om ús ris foar te stellen. Op 1 septimber hat 95e bestjoer 'Fol Fjoer' it stokje trochjûn oan it 96e bestjoer 'de Wyn fan Moarn'. Dizze namme is ûntstean troch it sprekwurd 'op de wyn fan juster kinst hjoed net sile'. Wy wolle mei in frisse wyn en fol moed ús bestjoersjier folbringe. Wy wolle graach dat de soas tagonklik is foar eltsenien! Undanks koroana wolle wy safolle mooglik aktiviteiten útfiere, ek al sil dat der soms oars útsjen. 

Bestjoer de Wyn fan Moarn bestiet út de folgjende seis persoanen: 
Lucas van der Veer, foarsitter
Nynke Willemijn Elisabeth Stamm, skriuwer
Wim de Jager, ponghâlder feriening
Sharon Hesselink, eksterne 
Marly Visser, ynterne
Jan Wytze Zuidema, ponghâlder SB

Reaksjes (2)

Koroanamaatregels by studinteferienings

2020-06-30 12:55:33

In pear wiken lyn binne der in pear studinten sjoernalistyk op de soas delkaam, benijd nei hoe't wy it dienen mei de koroanamaatregels. Sy hawwe fan ús en fan in pear oare studinteferienings in reportaazje makke dêroer foar harren oplieding.

Anniek Ypenga, studinte sjoernalistyk: 'Groningen kent tientallen studentenverenigingen die allemaal hun deuren sloten tijdens de lockdown. Nu het virus onder controle lijkt te zijn, kunnen ze weer open. Maar hoe zorgen de studentenverenigingen in Groningen ervoor dat hun leden zich aan de coronamaatregelen houden?'

Hjir kinst de fideo fine!

Reaksjes (1)

Berjochtjouwing omtrint it coronafirus

2020-03-13 21:01:54

Update 31 maaie 2020:

De soas mei wer iepen, mar we hawwe dizze maatregels troffen:

 • Der sil by oankomst mei eltsenien in ‘tsjekpetear’ plakhawwe. Moatsto ien fan de fragen beantwurdzje mei “ja” dan hasto spitigernôch gjin tagong ta de Pizel. By twivel meist altyd kontakt opnimme mei it bestjoer. 
 • De soasjeteit sil iepen wêze op tiisdeis en tongersdeis fan 20:00 oere oant 01:00 oere.
 • We soargje foar sitplakken yn de soasjeteit sadat eltsenien 1,5m ôfstân bewarje kin: sjoch ek de plattegrûn fierderop yn dit bestân.
 • Wy soargje derfoar datsto dyn hannen altyd waskje kinst en dyn hannen drûgje kinst mei papieren weismytdoekjes.
 • Om tagong te krijen ta de soas is reservearjen ferplichte. Dit kin via de aginda fan de side. Ynskriuwe kin oant 20:00 oere. Der kinne maksimaal 20 leden, net yn funksje, oanwêzich wêze. 
 • Wy soargje dat der nei en op eltse jûn goed himmele wurdt. 
 • Wy soargje derfoar dat der plestik weismytbekers brûkt wurde.
 • Wy soargje der foar dat der genôch fentilearre wurdt yn it pân.
 • Wy hâlde (nije) parseberjochten en advizen fan de GGD en it ryk yn de gaten en stimme dit ôf op de situaasje.
 • We sille der op tasjen dat de regels neistribbe wurde.

Alle ynformaasje fynst hjir.

 

Update 24 maart 2020:

 • De soas giet ticht oant en mei yn elts gefal 1 juny 2020. Dêrneist is it hâlden fan yllegaaltsjes net tastien.
 • Alle aktiviteiten dy’t pland stiene oant en mei 1 juny 2020 wurde ôfsein, ynklusyf de lustrumwike dy’t pland stie fan 18 oant en mei 24 maaie. 
 • Wy wolle alle kommisjes mei klem advisearje net mear fysyk gear te kommen. Neist kommisjes komme rûnten ek net fysyk gear.
 • Wy roppe al de leden op om harren ferantwurdlikens ek te nimmen. Hâld sels de berjochtjouwing fan it ryk yn de gaten en folgje dizze advizen op! 

 

Update 15 maart 2020:

By dizze wolle wy dy graach op de hichte stelle fan de maatregels dy’t F.F.J. Bernlef nimt omtrint it coronafirus. Hjir fynsto it nijste berjocht oangeande it belied yn relaasje ta it lustrumkamp en oare aktiviteiten mei de feriening, oanpast op it nije coronabelied, dat hjoed yn wurking treedt. Dit belied is opsteld nei kontakt mei de GGD, kennis naam hawwende fan de advizen en rjochtlinen fan de oerheid, oerlis binnen it bestjoer en mei it kolleezje fan riedslju en rekken hâldend mei de ûntwikkelings en soargen binnen de feriening. Nettsjinsteande sil it bestjoer de kommende tiid de ûntwikkelings rûnom it firus skerp yn de gaten hâlden bliuwe en it belied wêr nedich oanpasse. By wizigingen wurdt eltsenien op de hichte steld. Wy nimme de ûntwikkelings uterst serieus en wolle dat de leden dat ek dogge. De wichtichste saken op rij:

 • De soas giet ticht oant en mei yn elts gefal 10 april 2020. Dêrneist is it hâlden fan yllegaaltsjes net tastien.

 • Alle aktiviteiten dy’t plant stiene oant en mei 10 april 2020 wurde ôfsein, ynklusyf it lustrumkamp dat plend stie op 20 oant en mei 22 maart. 

 • Wy wolle alle kommisjes mei klem advisearje allinnich fysyk gear te kommen as dat needsaaklik is. Neist kommisjes komme rûnten ek net fysyk gear.

 • Wy roppe al de leden op om harren ferantwurdlikens ek te nimmen. Hâld sels de berjochtjouwing fan it ryk yn de gaten en folgje dizze advizen op! 

Wy kinne ús foarstelle dat de besluten fragen oproppe by de leden. Dêrom kinne jim mei fragen altyd persoanlik by it bestjoer terjochte (mail nei skriuwer@bernlef.frl (Welmoed Sjoerdstra) of stjoer in appke nei +31612611224 (foarsitter Anne-Wil Bakker)). 

 

Berjocht fan 13 maart 2020:

By dizze de maatregels dy’t F.F.J. Bernlef treft omtrint it coronafirus. Yn dit berjocht fynsto twa beliedsstikken, ien oer it oansteande lustrumkamp en ien oer de sosjéteit. Dizze beliedsstikken binne opsteld nei kontakt mei de GGD, kennis naam hawwende fan de advizen en rjochtlinen fan de oerheid en oerlis binnen it bestjoer en mei it kolleezje fan riedslju. De kommende dagen sil it bestjoer de ûntwikkelings rûnom it firus dan ek skerp yn de gaten hâlde en sil it belied wêr nedich oanpast wurde. By wizigingen fan it belied stelle wy jim fansels op de hichte. Wy nimme de ûntwikkelings uterst serieus en wolle dat de leden dat ek dogge. De wichtichste saken op rij:

• De soas bliuwt iepen en it kamp giet troch
• Wy sille maatregels nimme om fersprieding fan it firus tsjin te gean (tink oan it skinken yn plestik, brûken fan papieren handoekjes, altyd genôch hânsjippe ta beskikking hawwe)
• Fielsto dy ferkâlden of siik? Bliuw dan thús.

Wy hoopje dy hjirmei foldwaande op de hichte steld te hawwen fan de maatregels omtrint it coronafirus. Mochtesto nei oanlieding fan dit berjocht noch fragen hawwe, twifelje dan net om se te stellen oan it bestjoer!

Reaksjes (0)

'Fol Fjoer' ynhammere as 95e bestjoer

2019-10-09 16:44:07

We binne yntusken alwer in moanne oan de gong as bestjoer, dat it is heech tiid om ússels ris efkes foar te stellen. Op 3 septimber 2019 is nammentlik it 94e bestjoer Fier Foarút úthammere en hat it 95e bestjoer Fol Fjoer it stokje oernaam. De namme is keazen mei it each op de waarmte dy’t de Pizel biedt, dy’t wy graach útstrale wolle nei de leden. It thúsgefoel dat de leden ûnderfine op de soas wolle wy graach stimulearje. Fol fjoer stjit ek foar de motivaasje dy’t de bestjoersleden fiele om it jier ta in súkses te meitsjen. Bestjoer Fol Fjoer bestiet út de folgjende seis persoanen: 
Anne-Wil Bakker, foarsitter
Welmoed Sjoerdstra, skriuwer
Anno Hofman, ponghâlder feriening
Robert de Boer, eksterne 
Jantsje Kroes, ynterne
Marten Wytze Algra, ponghâlder SB

Reaksjes (0)

F.F.J. Bernlefs lustrumlikeur ‘Skroevedraaier’ bottele yn Boalsert

2019-10-09 16:35:58

Yn gearwurking mei de Boalserter distillearderij de Stiekeme Stoker hat studinteferiening F.F.J. Bernlef op 4 oktober 2019 har eigen lustrumlikeur bottele. Ta eare fan it 19e lustrum fan de feriening is de drank ûntwurpen en bottele, en dêrneist wurde der troch it kommende jier tal fan oare ludike en feestlike aktiviteiten organisearre. It lustrumslokje is in echte Fryske amandellikeur, dat ‘Skroevedraaier’ hjit, passend by it tema fan it lustrum ‘Ut ‘e Skroeven’.

De middei begûn by de Stiekeme Stoker yn Boalsert, doe Wiepie Oenema de leden fan Bernlef fertelde oer syn stokerij en syn dranken. Dêrnei wie de ear oan Piter Wilkens om de earste flesse te botteljen en dêrnei te sinjearjen, sadat dy flesse letter dit jier foar it goede doel feild wurde kin troch it bestjoer fan de Bazes, in studinte-organisaasje dy’t ferskate aktiviteiten organisearret om jild op te heljen foar in goed doel. De feestlike dei waard muzikaal omlijst troch Wilkens, ûnder it genot fan it gloednije drankje en in pear hearlike hapkes koe eltsenien genietsje fan de muzyk.

De earste flessen Skroevedraaier binne doe op ludike wize nei Grins ta brocht, nammentlik troch in fytstocht fan 95 kilometer yn estafettefoarm. Fjouwer koppels hawwe elts 23 kilometer fytst, wêrnei’t se entûsjast ûntfangen waarden troch de rest fan de leden op de sosjéteit. Einliks koe der dan ek op de sosjéteit proast wurde mei de lustrumdrank.

Oankommend jier binne de flessen Skroevedraaier eksklusyf te krijen by F.F.J. Bernlef op sosjéteit de Pizel, oan de Túnstrjitte 22 yn Grins.

Reaksjes (0)

Bernlef giet 'Grinsleas'!

2019-08-28 15:27:14

Op 31 augustus giet it oan, Bernlef sil de grins tusken Grinslân en it Heitelân oerstekke om dêr de (feest)tinte op 'e kop te setten! Ta eare fan it 19e lustrum sil ús eigen tintefeestkommisje eltsenien deroan herinnerje dat Bernlef noch like grinsleas is as oars, mei in tintefeest in Marsum. Mei Piter Wilkens as foarprogramma, in spektakulêr optreden fan Exposure, en ek DJ All Tha Fokk sil it grif in super moaie partij wurde! 

Tickets binne te krijen op www.lustrum.org/tintefeest!

Reaksjes (0)

Pimelpraat op Omrop Fryslân!

2019-05-01 15:01:15

Hjoed hat ús lid Daan van Soeren yn de radio útstjoering fan Omrop Fryslân fertelt oer syn Harpestik dat in Fryske namme siket foar it Nederlânske wurd 'piemel'. Fansels kinst dat nei 'pimel' omsette, mar nei de Fryske fertaling fan 'vagina', nammentlik 'flomke', wolle de manlju ek wol in moai wurd foar harren geslachtsdiel. De kar is tusken Grutte Pier, Pyst, Iik, Bûkeman en Wisp. Oant oankommende freed, 3 maaie, kinst sels ek noch stimme foar it nije wurd fia dizze link.

Omrop Fryslân hat frege oft sy mei immen prate koenen oer it stik, nei't de Ljouwerter Krante it oppikt hie. De útstjoering is hjirre te finen, it stikje oer Bernlef begjint op 43.00. 

Reaksjes (0)

Demonstraasje foar better Frysk ûnderwiis

2019-03-10 09:29:39

Sis Tsiis, wy wienen yn Ljouwert foar better Frysk ûnderwiis!

 

Ofrûne sneon, 9 maart, is in swikje Bernleffers nei Ljouwert ta setten om mei te dwaan oan de demonstraasje fan de organisaasje 'Sis Tsiis'. It hiele barren gie fan start mei in tocht oer ûnder oare it Saailân mei muzyk, spandoeken en pakkende slogans. Sinnen sa as 'Frysk ûnderwiis: in bernerjocht' en 'Wa't fier komme wol, begjint tichtby' kuierden nêst de leden mei it Bernleffaandel. Hjirnei wienen der op it Wilhelminaplein in oantal sprekkers sa as Geart Tigchelaar en Sietske Poepjes, en nei harren wize wurden opfolge troch Fryske politisy dy't fertelden oer wat harren partijen nei de ferkiezings feroarje sille oan it ûnderwiis en de kontrôle dêrfan

Reaksjes (0)

Muzyk yn bedriuw

2018-12-20 10:33:14

Bernleffers binne hjoed te hearren oant 12 oere op Omrop Fryslân! Sy sille fertelle oer it Krystkongres yn Frjentsjer nije wike 27 desimber. Rap eefkes lústerje dus!

Bernlef op de radio

Reaksjes (0)

Tom Wagenmakers, sjoernalist

2018-12-08 13:42:18

Ja hjer, ús eigen kolomnist is wer dwaande foar it gruttere publyk. Dit kear wie Tom Wagenmaker te finen yn de Ljouwerter Krante, ek wol bekind ûnder de namme de 'Leeuwarder Courant'. It stik giet oer it konflikt tusken Ruslân en Oekraïne, en dan foaral oer wa't de 'gewoane' burger deroer tinkt. It is in tige intressant ferhaal, en seker oan te rieden.

Hjir is it artikel.

Reaksjes (0)

It Peerd fan Ome Loeks fan Fryske komôf?

2018-11-11 04:26:34

Wat in moai útsicht hienen de stasjon-gangers yn de jûn fan sneon op snein! It peerd en Ome Loeks hawwe in lekker waarme winteroutfit krigen fan in oantal fan ús leden. It peerd sels hat in hearlik waarm dekje omkrigen wêr't de Fryske flagge prominint op stiet. Dêrnêst hat Ome Loeks in Bernlef shirt oankrigen, ek al wie syn bierbûkje wol wat tefolle oanwêzich. De leus dy't derby skreaun is, heart: "It bêste peerd... is in Frysk hynder!

https://www.dvhn.nl/groningen/Peerd-Ome-Loeks-bedekt-met-Friese-vlaggen-23796838.html


https://www.oogtv.nl/2018/11/peerd-van-ome-loeks-op-zn-fries-ingepakt/


https://www.rtvnoord.nl/nieuws/201217/Peerd-van-Ome-Loeks-heeft-een-Fries-jasje


https://www.omropfryslan.nl/nijs/848472-werom-hat-grinzer-symboal-peerd-fan-ome-loeks-frysk-tekkentsje


https://www.gic.nl/nieuws/peerd-van-ome-loeks-in-fries-jasje


https://www.nu.nl/groningen/5566064/studenten-bedekken-peerd-van-ome-loeks-in-friese-vlag.html

Reaksjes (0)

Tom Wagenmakers soapster in Mongoalïe

2018-07-28 13:48:24

Tom Wagenmakers, lid fan Bernlef, is nei Mongoalië west foar in staazje en belâne ynienen yn in populêre soapsearje. Krekt lyn is syn acteerdebuut útstjoerd op de Mongoalske tillevyzje. 

Tom is te sjen yn 'e njoggende ôflevering fan 'Girls', dizze searje is de dizze simmer te sjen op de nasjonale tillevyzje yn Mongoalië en giet oer fjouwer famkes dy't tegearre mei in âlde frou yn ien hûs wenje. Yn dizze searje spilet Tom in Amerikaanse man dy't nei Mongoalië ôfreizget, om't der fia in datingside fereale wurden is op ien fan de famkes út it hûs, mar dit blykt oan it ein fan de ôflevering it âlde froutsje te wêzen. 

Hy is casten foar in rol as Amerikaan doe't der yn in kafee siet yn Ulaanbataar, de haadstêd fan Mongoalje. Earst is de Frânske eigener frege, mar doe't dy net woe wie Tom de folgjende westerling yn 'e buert. Tom syn wolbekende krulsnor moast it wol goed dwaan op 'e tillevyzje.

Uteinlik hat Tom ûnder syn staazje by Transparency International, in organisaasje dy't oer de hiele wrâld hinne korrupsje tsjingiet, in pear dagen op in filmset trochbringe kinnen. 

Scene uit de Mongoolse soap met Ton Wagenmakers. Foto: DvhN

It hiele artikel fan DvhN kinsto hjir lêze

Reaksjes (0)

De Fryske flagge emoji

2018-07-18 16:16:14

De dei fan de emoji hat krekt west, mar us feriening is al in tiid dwaande mei in emoji. Der is troch leden in oanfraach by Unicode yntsjinne foar de Fryske flagge emoji. Dizze organisaasje giet oer alle emoji-oanfragen en sil beoardiele of de emoji yn ‘e takomst brûkt wurde kin. Unicode hat yntusken oanjûn dat de oanfraach fierder yn behanneling nommen wurde sil, dat we binne op ‘e goede wei om Fryslân en it Frysk noch mear op’e kaart te setten!

Reaksjes (1)

Sylalvestêdetocht

2018-06-12 16:47:18

Ofrûne wykein is de 'tocht der tochten' oer de Fryske wetteren syld. De sylâlvestêdetocht is ek dit jier wer troch (âld)leden syld. Yn falkjes binne de dielnimmers de striid oangien, om as foarste de alve stêden by del te gean. Wêr't oare tochten lâns de Fryske stêden yn ien dei te folbringen binne of meardere etappen ha, hat de sylalvestêdetocht it hiele wykein duorre en is der gjin skoft hâlden om te sliepen. Hjirmei ûnderskiedt de syltocht him fan oare tochten lâns de Fryske stêden.

Freed yn ‘e jûn binne de dielnimmers útein setten yn Heech. Silende, bomende en jeiende binne se troch de stêden en oer de fearten hinne. Nei in drege tocht binne Theake's ingeltsjes nei 67:34:12 oeren oankaam yn Heech en de GHB nei 71:18:30 oeren. 

De syltocht wurdt elk jier syld, dus folgjend jier kinsto ek meidwaan! Mear ynformaasje oer de tocht fynsto op http://www.sylalvestedetocht.nl/

Reaksjes (1)

Lekker ite mei Reitse

2018-05-12 16:10:03

Reitse hat der in flinke tocht troch Fryslân op sitten en al in soad Fryske kuolkasten fan binnen besjoen. Reitse stapt de provinsjegrins oer en is yn Grins. Dat heart fansels net by Fryslân, mar der wenje wol in hiel soad Fryske studinten. Ite sy eins wol sûn? En is de keuken in bytsje netsjes? Reitse siket it út en sjocht yn de kuolkast fan ús lid Adriaan yn Grins.

De útstjoering fan 'lekker ite mei Reitse'

Reaksjes (1)

Keningsdei yn Grins

2018-04-30 11:04:32

Ofrûne freed hat de keninklike famylje Grins besocht. Se ha sa'n trije oeren in rûntsje yn 'e binnenstêd rûn en dêrby wie oandacht foar bygelyks it ûndersyk fan Ben Feringa, de ierdskoddingen rûnom Grins, Eurosonic Noorderslag, mar ek foar it studintelibben. Ek Bernlef hat mei in oantal leden oan 'e route stien en it bestjoer mocht sels binnen de hekken. Wy moasten mei alle oare studinteferieningen út folle boarst 'Het gras van het noorderplantsoen' meisjonge, en dat is wis slagge. 

Wy binne ek noch mei ús kopkes op 'e nasjonale tillevyzje west, dat kinst hjir sjen, fanôf ûngefear 2 oeren en 11 minuten.

Reaksjes (0)

Auto's ride oer sjongende dyk by Jelsum

2018-04-09 14:58:05

Do kinst de melody fan it Frysk folksliet net allinnich hearre asto stipt om toluf oere yn 'e soas stiest mei te blêren, mar ek asto op dat momint oer de N357 by Jelsum rydst. 
As minsken op it trajekt sechstich kilometer yn it oere ride en oer in spesjale streek stjoere, komt der muzyk út de dyk. Foar guon automobilisten is it in ferrassende rit. De nije dyk tusken Stiens en Ljouwert is hjoed offisjeel iepene.

Om te hearren hoe 't de melody fan it Frysk Folksliet ek al wer is, kinsto hjir klikke

Reaksjes (0)

Om Utens: Studinteferieningen

2018-03-20 12:54:20

Yn it programma Om Utens, fan Omrop Fryslân, wurde bekende Friezen portrettearre dy't bûten Fryslân wenje en wurkje. 20 jier ferline gie de útstjoering oer de Fryske studinteferienings Bernlef, WSSFS yn Weinum, Redbad yn Utert en Aldgillis yn Delft. 

De útstjoering is fia dizze link te besjen, en it tige de muoite wurdich!

Reaksjes (0)

Fryske les foar Grinzer studinten

2018-03-05 16:20:35

Niet alleen in Friesland wordt Fries gesproken. Ook in Groningen is de taal levend. Studentenvereniging FFJ Bernlef geeft taallessen aan leden en niet-leden. Zelfs voor oprjochte Friezen blijkt de taal soms best lastig.

'Ik bin der grutsk op dat ik Frysk bin'

Het grootste deel van zijn leven bracht hij door in de provincie ‘Utert’. Toch spreekt Riekus Wijngaard (20) een keurig woordje Fries. ,,Ik haw it myn hiele jeugd praat mei myn mem en sus. Ik bin der grutsk op dat ik Frysk bin.’’ De cursus kan hij goed gebruiken: spelling is een struikelblok en zijn uitspraak valt op. ,,Der binne minsken dy’t my útlaitsje as ik troin sis yn stee fan trein.’’ Op dit moment zit de student filosofie zonder kamer en woont hij tijdelijk bij zijn pake en beppe in Feanwâlden. Die verbeteren hem steeds vaker als hij taalfouten maakt daar heeft hij zelf om gevraagd. ,,Se fine it machtich moai dat ik no by Bernlef sit.’’ Wat hij het meest mist als hij weer in zijn geboorteplaats Houten is? ,,Fryske drûge woarst, dêr bin ik fan fan. Sûnde dat jo it net oeral krije kinne.’’ De Groninger evenknie met kruidnagel laat hij tot slot liever staan. ,,Net te dwaan.’’

 Riekus Wijngaard (20)

'Fereale fyn ik sa’n moai wurd'

Ze groeide op in Boornbergum en speelde Fries toneel. Janneke Knol (23) dacht dan ook dat aan haar uitspraak weinig scheelde. ,,Mar doe’t ik hjir kaam, foel dat ôf.’’ Vooral de volgorde van de werkwoorden blijft een puntje. Bovendien wil ze beter leren spellen zeker nu ze schrijft voor De Harpe, het tijdschrift van Bernlef. ,,Wy hawwe te min minsken om de flaters nei te sykjen.’’ Haar vriend komt uit Arnhem, maar mochten ze kinderen krijgen, dan hoopt ze die tweetalig op te kunnen voeden. ,,Frysk is myn thús. It heart by my.’’ De vernederlandsing van de Friese woordenschat bekijkt ze met argusogen. ,,Ik fyn it spitich dat ik it sels ek begjin te dwaan. Nim fereale; verliefd. Dat is sa’n moai wurd, mar nimmen dy’t it seit. Dat fyn ik spitich.’’

 Janneke Knol (23)

'Mensen vragen zich af wat ik bij Bernlef doe'

Verstaan lukt en lezen gaat, maar spreken houdt al snel op bij ,,tsjoch’’. Wat Joran Lemke (20) betreft, gaat dat veranderen. Hoewel de student bestuurskunde een geboren Leeuwarder is, voelt hij zich op en top Fries. De provinsje heeft hij in zijn hart gesloten als supporter van SC Heerenveen. ,,Voor de wedstrijd zingen ze altijd het folksliet. Dat geeft een Fries gevoel. Sinds ik bij Bernlef zit, is dat alleen maar sterker geworden.’’ Niet iedereen begrijpt dat overigens. ,,In Leeuwarden vinden ze me een kutfries. Mensen vragen zich af wat ik bij Bernlef doe.’’ De lessen grammatica vindt hij pittig. ,,Zelfs de mensen naast me die gewoon Fries spreken hadden er moeite mee.’’ Met de cursus wil hij zich binnenkort in het Fries kenbaar maken. ,,Ik zeg altijd: praat Fries tegen me. Toch gaan ze over op het Nederlands. Eind volgend studiejaar hoop ik dat ik me met de taal kan redden. Ik kin no wol in bytsje Frysk, maar het moet echt verbeteren.’’

Joran Lamke (20)

Reaksjes (0)

Leden Bernlef ferbetterje harren Frysk

2018-02-25 19:22:17

De leden fan F.F.J. Bernlef, de Fryske studinteferiening yn Grins, binne drok dwaande om harren memmetaal noch better yn ’e macht te krijen.

Under lieding fan twa leden dy’t tige goed binne yn it Frysk krije se les yn de Fryske taal. Yn acht lessen wurdt sa goed mooglik ferskate ûnderdielen fan de Fryske taal bylâns gien. Sa krije de leden bygelyks les yn stavering en tiidwurden, mar der wurdt ek sjoen nei de ferskate dialekten dy’t der yn Fryslân binne en de skiednis fan de Fryske taal. Dat is wichtich, want, sa seit de foarsitter: “Sûnder in goede behearsking fan de Fryske taal ferlieze wy de bining mei ús memmetaal en krekt de memmetaal is in grut part fan ús identiteit en dêrmei in grut part fan wat ús bynt.” Om ek net-leden fan Bernlef yn ’e kunde komme te litten mei de Fryske taal, is de Fryske les fan 1 maart tagonklik foar alle studinten yn Grins. Om 20:00 set de Fryske les útein op ‘de Pizel’ oan de Tuinstraat 22 yn Grins.

Reaksjes (0)

Universiteit yn Fryslân positive ûntwikkeling

2018-02-05 14:37:19

Fryslân telt hieltyd minder jongerein en de ferwachting is dat dit yn'e takomst sa troch sette sil. Dêrneist nimt it oantal pensioenrjochtigen ta. Jongerein binne de kommende tiid hurd nedich om de frijkommende banen te follen. It Frysk Sosjaal Planburo (FSP) hat op 1 febrewaris 2018 mei it sympoasium 'Staat van Friese jongeren' it magazine 'JONG' presintearre. Yn it magazine stean artikels, feiten en sifers oer de Fryske jongerein. Hoe giet it no en yn de takomst mei de Fryske jongerein wat it leren, wurkje en wenje oanbelanget? 


Ús foarsitter is ek nei Ljouwert ôfreizge foar in ynterview, tegearre mei de foarsitter fan Wolwêze, en dat kinsto ek yn it magazine lêze op side 44-45. 

 

Reaksjes (0)