Krystkongres 2023

11 Desimber 2023

It krystkongres yn Frjentsjer komt hieltiid tichterby, mei it tema Friezen fan'e wrâld: de moaiste aktiviteit om as Fryske jongerein it jier mei ôf te sluten. It krystkongres sil plakhawwe op 28 en 29 desimber.

Wy begjinne de dei mei in besite oan it stêdhûs dêr't burgemoaster Waanders ús tasprekke sil. Dan meitsje wy de jierlikse foto, en ferkinne wy Frjentsjer middels in stêdskuier mei wrâldsk tema. Nei in healike Italiaanske lunsj troch TVkok Fransesco begjint it sympoasium.

De sprekkers dit jier binne: Bearn Bilker (keningshûs historikus, (en die ha grif har spoaren yn Fryslân!)), Anton Jongstra (einredakteur Wie is de Mol), Bauke Deelstra (misjonaris yn Albanië), Sjoerd van der Werf (boer yn NeiSeelân), Sjoerd den Daas (NOS korrespondint yn Sjina).

Sy sille fertelle oer harren ûnderfining als Frysk yn harren ynternasjonale wurklibben. Dan sille wy hearlik ite folge troch it pykoere, mei bier foar in spotgoedkeape priis!, dy't de superband ynluidzje. Letter yn de jûn folgje de fêste eleminten sa as de delle-, bier-, en kabaretkriich: oefenje dus mei bier drinken en frikandellen iten, en betink in lytse sketch om elkenien mei oan it leitsjen te krijen!


Koartom, in prachtich ynhâldlik én gesellich evenemint mei trije Fryske ferieningen!

 

Yn- en útskriuwe kin fia dizze link oant en mei 21 desimber: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmIp0NWLQpR_XtwyogDauvF9sxLFaqp3SQjTJnMXwCGsE23w/viewform

Do moast ynlogge om reaksjes te sjen.
Do moast ynlogge om reaksje efter te litten.