Ctrl-Ffectief studeren?!

28 Novimber 2023

Eartiids wie studearjen eat wat troch boeken en kolleezjes barde. Der wiene gjin gearfettingen te keap, net de mooglikheid om kolleezjes werom te sjen of om eksamentrainingen ôf te nimmen. Yn de koroanetiid wie de favoriete toetseboerd key de Ctrl-F kombinaasje mei in oanbelangjend wurd, om allinnich it 'wichtige' stikje tekst te lêzen fan it digitalisearre boek. Sa makkest it dysels moai maklik, tinkst, mar is dit wol echt sa? Kinst net stelle dat it dy tagelyk ûnwissens makket yn dyn ûntwikkelingsproses? Nimst wol echt kennis ta dy? Wurdst sa wol goed taret foar de lettere stúdzjejierren en it beropsfjild? No 't in grut part fan 'e stúdzje wer offline plakhat, is it faaks tiid om dyn oanpak te optimalisearjen. Lês dizze blog foar in mear duorsume stúdzje oanpak, sadatst mei fertrouwen de takomst temjitte giest.

Lees hier meer!

 

https://wakeupstudent.nl/ctrl-ffectief-studeren/

Do moast ynlogge om reaksjes te sjen.
Do moast ynlogge om reaksje efter te litten.