Dei fan de memmetaal 2024

21 Febrewaris 2024

Hjoed is de UNESCO ynternasjonale memmetaaldei 2024. It tema fan memmetaaldei dit jier is ‘Multilingual education – a pillar of learning and intergenerational learning’. Op it stuit hat 40% fan ‘e wrâldbefolking gjin tagong ta ûnderwiis yn harren memmetaal. Undersyk ûnderstreket de foardielen fan it brûken fan de memmetaal foar learlingen ûnder oar bettere learresultaten, selsfertrouwen en kritysk tinkfermogen. Intergenerational language transmission (yntergenerasjonele taaltransmisje) is tige wichtich foar de fitaliteit fan minderheidstalen lykas it Frysk, derom is it wichtich dat it Frysk in stevich plak hat yn it ûnderwiis fan jonge Friezen. Dizze moanne hat de RUG bekend makke dat de BA Minorities and Multilingualism yn it jier 2025-26 stopset wurde sil, troch dizze stúdzje wie it noch mooglik om Frysk te studearjen op universitêr nivo. Wylst wy dit spitich fine, binne wy wol hoopfol dat der op koarte termyn wer in stúdzje Frysk opsetten wurdt. Wylst ûntwikkelings yn it kader fan Taalplan Frysk 2030 tige nijsgjirrich binne, tink bygelyks oan ‘Wy Binne Mbû’, hat de Fryske taal ek it rjocht om op ‘e universiteit in plak te hawwen, sadat Frysk beskikber is yn it ûnderwiis op elts nivo.

Foar mear ynformaasje: https://www.un.org/en/observances/mother-language-day

Wat dochsto op ‘e ynternasjonale dei fan de memmetaal?

Do moast ynlogge om reaksjes te sjen.
Do moast ynlogge om reaksje efter te litten.