Ferkiezingsjûn by F.F.J. Bernlef

7 Desimber 2023

Op woansdei 22 novimber wiene de Nederlânske Twadde Keamerferkiezingen. Ek by F.F.J. Bernlef fine wy it wichtich dat elkenien brûk makket fan harren stimrjocht. Dêrom hie de Harpe (in kommisje by Bernlef dy't seis kear per jier in ledentydskrift útjout) in ferkiezingsjûn organisearre. Op dizze jûn giene wy mei syn allen nei it stimburo (wêr’t ek in Bernleffer oan it wurk wie) en hawwe wy stimd. Dernei hawwe wy de útslach folge op 'e beamer yn ús sosjéteit en oare ferkiezing-relatearre aktiviteiten dien. It wie in tige nijsgjirrige en smûke jûn!

 

Do moast ynlogge om reaksjes te sjen.
Do moast ynlogge om reaksje efter te litten.