'Alra Fresena Fridom' ynhammere as 97e bestjoer!

8 Septimber 2021

Op tiisdei 31 augustus hat bestjoer ‘De Wyn fan Moarn’ it stokje trochjûn oan it 97e bestjoer fan ús prachtige feriening: ‘Alra Fresena Fridom’. Dizze namme is Aldfrysk en betsjut “frijheid fan alle Friezen”. Yn de 9e iuw krigen de Friezen fan Karel de Grutte in spesjaal frijheidsprivileezje om ûnder syn bewâld harren eigen rjocht te hâlden. In Aldfryske oersetting fan in tekst dy’t hjir op slacht draacht de titel ‘Fon Alra Fresena Fridome’. De namme fan ús bestjoer is hjir op basearre en past fansels hiel goed by in jier dêr't wy hooplik alle frijheid yn werom krije om it âlde ferieningslibben wer op te pakken. Wy binne yn elts gefal al fol entûsjasme oan ús funksjetaken begûn en hoopje jimme dit jier allegear sa as fan âlds wer smûk te moetsjen op soas!

Bestjoer 'Alra Fresena Fridom' bestiet út de folgjende seis persoanen: 
Sierd Prins, foarsitter
Elizabeth Stilma, skriuwer
Arjen van Keimpema, ponghâlder feriening
Fardau Visser, eksterne 
Lex Rietman, ynterne
Afke Tesselaar, ponghâlder SB

Do moast ynlogge om reaksjes te sjen.
Do moast ynlogge om reaksje efter te litten.