Bernlef foar it goeie doel!

17 Desimber 2020

Bernlef set harren yn foar it goeie doel! Wy hâlde in ynsammelingsaksje wêrby it jild nei de fiedselbank en it ûnderhâld fan 'e Martinitsjerke giet. Yn ruil foar ús donaasje meie wy in nûmer útkieze dat troch de beierdier spile wurdt yn 'e Martinitoer, yn Grins. Dit sil op tiisdei 22 desimber om 12.40 barre, ek binne wy te hearren yn 'e útstjoering fan RTVNoord om 'e selde tiid.
Us leden, mar ek eksternen sette harren te let en te set yn foar dit doel. Us Praeses van der Veer hat op Omrop Fryslân ferteld oer dizze aksje. Dat kinst hjir werom lêze en harkje: Omrop Fryslân

Hâld tiisdei dyn earen spitst dus, dan hearst it Frysk Folksliet troch Grins hinne!

Do moast ynlogge om reaksjes te sjen.
Do moast ynlogge om reaksje efter te litten.