Hjoeddeiske bestjoer fan F.F.J. Bernlef

Op 4 september 2018 is het bestuur "Fier Foarút" ingehamerd. Op deze Algemene Ledenvergadering is het vorige bestuur, "De Eachein Foarby", uitgehamerd. Dit bestuur heeft voor het eerst een zevende functie, 'Publieke Relaties. Hiermee hopen zij zich beter bekend te maken bij de studenten in Groningen. 

Hieronder staat een lijst met de oude besturen die ervoor hebben gezorgd dat Bernlef al 93 jaar bestaat.

2018-2019 – Bestjoer Van der Wal

"Fier Foarút"

Iris van der Wal - Foarsitter

Femmy Hoekstra - Skriuwer

Thymo Baak - Ponghâlder Feriening

Tjalling Ozinga - Ponghâlder Soas

Bob Wittermans - Ynterne

Joran Lemke - Eksterne

Janneke Knol - Publike Relaasjes

 

 

 

Bestjoeren út 2010-2018

2017-2018 Bestjoer Hospes

“De Eachein Foarby”

Marten Hospes - Foarsitter

Teunia Stilma - Skriuwer

Gerjalt Timmer - Ponghâlder Feriening

Sander Postma - Ponghâlder Soas / Eksterne

Anna Smit - Ynterne

 

2016-2017 – Bestjoer Baak

“Deagewoan dertsjinoan”

Déanne Baak - Foarsitter

Florentine Oenema - Skriuwer / Ynterne

Anno Veltman - Ponghâlder Feriening

Sjoerdtje Postma – Eksterne

Jelte de Vries - Ponghâlder Soas

2015-2016 Bestjoer Ozinga

“Oer Grins en Mjitte”

Frans Ozinga – Foarsitter

Daniël de Jong – Skriuwer / Ynterne

Gerard Fennema – Ponghâlder Feriening

Bart Draaijer – Eksterne

Tinco Boekestijn – Ponghâlder Soas

2014-2015 Bestjoer Draaijer

“Feroaring fan Lucht”

Jelmer Draaijer – Foarsitter

Eelke Venema – Skriuwer

Mike Burgers – Ponghalder Feriening

Auke Plantinga – Eksterne

Adriaan van der Veer – Ponghâlder soas

Anke van Dijk – Ynterne

Hester Schaap – Ynterne

 

2013-2014 Bestjoer Postma

“Gjin Weach te Heech”

Peter Postma – Foarsitter

Rixt Anna Bos – Skriuwer

Iris Blok – Ponghâlder

Rienk de Vries – Foarste bysitter

Linda de Jong – Oarde bysitter

 

2012-2013 Bestjoer Botma

“Waad oant Wiid”

Henk Botma - Foarsitter

Daan van Soeren -  Skriuwer

Ynte de Wolff – Ponghâlder

Jeannette Dijkstra – Foarste bysitter

Marrit Bloemink – Oarde bysitter

2011-2012 Bestjoer Benedictus

“Mei fjoer en Faasje"

Marije Benedictus - Foarsitter

Ydwine Scarse - Skriuwer

Peter Postma - Ponghâlder

Magriet Kingma - Eksterne

Froukje Stuursma - Ynterne

 

2010-2011 Bestjoer Houtsma

"Alde Maaie"

Hilde Houtsma – Foarsitter

Jacob-Kees van der Heide – Skriuwer

Rein Jensma – Ponghâlder

Mirte de Haan – Eksterne

Sytze Postma - Ynterne

Klik hier voor alle bestjoeren út it ferline.