• Kiezeldagen 2023

  De twadde wike fan febrewaris (7-10) is it sa fier, tiid foar de Kiezeldagen! Yn dizze lytse KEIwike binne de pizeldoaren iepen foar elkenien dy't ris by Bernlef binnenstrune wol. Nim dus foaral al jim freonen, broers, sussen of hûsgenoaten mei! Nije wike sil soas in wiere merke wurde! No paste de Booster krekt net, mar der binne leuke, wiere merkespultsjes (en -snacks..!) dêr't je fansels ek fantastyske prizen mei winne kinne. Faaaaks is de boksbal fan ferline jier der ek wer by..!


  De tweede week van februari (7-10) is het zo ver, tijd voor de Kiezeldagen! Tijdens deze kleine keiweek openen de soosdeuren voor iedereen die eens bij Bernlef binnen wil sneupen. Dus neem vooral je vrienden, broers, zussen en huisgenoten mee! Volgende week zal Bernlef namelijk een heuse kermis zijn! Nu past de Booster helaas niet, maar er zijn echte kermisspellen (en -snacks..!) waarbij natuurlijk ook prachtige prijzen te winnen vallen. We kunnen alvast verklappen dat na het daverende succes van vorig jaar, de boksbal er weer is! 

  Lês mear (0)

 • Kiezel: Merke temajûn

  Tiisdei 7 febrewaris is der in Merke temajûn. Der binne leuke, wiere merkespultsjes (en -snacks..!) dêr't je fansels ek fantastyske prizen mei winne kinne. Faaks is de boksbal fan ferline jier der ek wer by!

  Jim binne fan 20.00 ôf wolkom op soas! 


  Dinsdag 7 februari is er een Kermis temaavond! Er zijn echte kermisspellen (en -snacks..!) waarbij natuurlijk ook prachtige prijzen te winnen vallen. We kunnen alvast verklappen dat na het daverende succes van vorig jaar, de boksbal er weer is!

  Jullie zijn vanaf 20.00 welkom op soos!

  Lês mear (0)

 • Kiezel 2023: Kroegetocht

  Woansdei 8 febrewaris is de Kiezel kroegetocht. De kâns om by oare ferieningen (Unitas, Cleopatra en GSV) del te gean en efkes te sjen hoe't it der is!

  Wy begjinne by Bernlef. Jim binne fan 21:45 ôf wolkom op soas (Tuinstraat 22)!


  Woensdag 8 februari is de Kiezel kroegentocht. De kans om bij andere verenigingen (Unitas, Cleopatra en GSV) langs te gaan en even te kijken hoe het daar is!

  We beginnen bij Bernlef, Jullie zijn vanaf 21:45 welkom op soos (Tuinstraat 22)!

  Lês mear (0)

 • Kiezel 2023: Iten am soas

  Op de tongersdei fan de kiezeldagen (9 febrewaris) is der jûnsiten op soas (mei in monsterachtich menu)! Jim binne fan 18.30 ôf wolkom.

  ↓ Asto lid bist, kinst dy hjir ynskriuwe foar it iten. Asto noch net lid bist, nim kontakt op mei ús ynterne, Machteld - +31 6 34585709. (ast dieetwinsken hast, lit it ús witte)


  Op de donderdag van de kiezeldagen (9 februari) is er avond eten op soos (met een monsterachtige menu)! Jullie zijn vanaf 18.30 welkom.

  ↓ As je lid bent kan je hier inschrijven voor het eten. Als je nog niet lid bent, naam contact op met onze interne, Machteld! - +31 6 34585709. (Als je dieetwensen hebt, laat het ons weten)

  Lês mear (0) Ynskriuwe (13)

  Machteld Stegenga Amber Tuinenburg Bob Wittermans Gerben Gerbrandy Corrien Tolsma Emma Smith Jacco Taconis Machteld Stegenga Alwin Jansen Hidde René van der Weg Dirk Jan Reiding Annewietske van der Veer Paulien Slats

 • Kiezel 2023: Spûkhûs

  De tongersdei fan de kiezeldagen (9 febrewaris) wurd soas omtovere ta de beste attraksje fan de merke: it spûkhûs! Der is ek in noch ûnbekende mar tige bekende skyfkesruter dy't ús oan it dûnsjen krije sil.

  Ferklaai dy tongersdei yn tema; de grizelichste outfit wint! 


  De donderdag van de kiezeldagen (9 februari) wordt de soos omgetoverd tot de beste kermisattractie: het spookhuis! De yet (on)bekende DJ zorgt voor de voetjes van de vloer.

  Verkleed je donderdag in thema: de engste outfit wint! 

  Lês mear (0)

 • Kiezel 2023: Brakke brunsj

  Op de freed fan de Kiezel (10 febrewaris) kinne wy allegearre útbrakke mei in brakke brunsj, dy't besoarge wurdt troch ús Snubokom!

  ↓ Asto lid bist, kinst dy hjir ynskriuwe foar de brunsj. Asto noch net lid bist, nim kontakt op mei ús ynterne, Machteld - +31 6 34585709. (ast dieetwinsken hast, lit it ús witte)


  Op de vrijdag van de Kiezel (10 februari) Kan je uitbrakken met een brakke brunch, die bezorgd wordt door onze almanak-kommissie!

  ↓ As je lid bent kan je hier inschrijven voor foar de brunsj. Als je nog niet lid bent, naam contact op met onze interne, Machteld! - +31 6 34585709. (Als je dieetwensen hebt, laat het ons weten)

  Lês mear (0) Ynskriuwe (13)

  Sierd Wiebe Prins Hannelys Posthumus Annewietske van der Veer Emma Bloemhoff Welmoed Sjoerdstra Foeke Tjerk de Wolf Jorrit de Jong Emma Smith Jacco Taconis Machteld Stegenga Alwin Jansen Hidde René van der Weg Dirk Jan Reiding

 • Kiezel 2023: Einfeest

  Freed om 21.30 sil de Kiezel einfeest plakhawwe. Dêrfoar (en foar de kroegetocht) kinne jimme jimsels fergees opjaan fia https://forms.gle/jmxkqrnxkMDce88r8. Der stiet mear ynfo op de Kiezel sosjals hjiroer. Hasto noch fragen dan kinst in mail stjoere nei kiezeldagen@gmail.com.


  Vrijdag om 21.30 zal de Kiezel eindfeest plaatsvinden. Daarvoor (en voor de kroegentocht) kun je je gratis aanmelden via https://forms.gle/jmxkqrnxkMDce88r8. Op de Kiezel socials staat hier meer informatie over. Heb je nog vragen dan kan je een mail sturen naar kiezeldagen@gmail.com. 

  Lês mear (0)