• Besyk Frysk Museum

  Op freed 28 juny nimt de lustrumkommisje jim mei nei ien fan de moaiste musea yn Fryslân: it Frysk Museum. Fansels sil der ek tiid weze foar kofje en in buorrel yn Ljouwert nei it besyk oan it museum.

  Wy sille mei inoar tusken 12:30 en 13:00 oere op de trein stappe rjochting Ljouwert.

  Mear ynfoarmaasje folget!

   

  Lês mear (0) Ynskriuwe (6)

  Thymo Baak Riekus Wijngaard Anne-Wil Bakker Déanne Baak Femmy Hoekstra Lucas van der Veer

 • Tintefeest 'Grinsleas'

  Om it 19e lustrum fan ús feriening te fieren organisearje wy it tintefeest 'Grinsleas' yn, hoe kin it ek oars, Fryslân. En dêr moatsto fansels ek by wêze!

  Pak dyn aginda der dus gau by, want de datum en lokaasje binne yntusken bekend. Op 31 augustus litte wy Grins efter ús en sette wy de tinte op 'e kop yn Marsum!
   

  Mear ynformaasje folget

  Lês mear (0)

 • Botteljen Lustrumdrank

  Skriuw it fêst yn de aginda, freegje frij fan dyn wurk as staazje en soargje dasto hjirby bist! Op 4 oktober sille wy yn Boalsert de lustrumdrank bottelje yn de stokerij fan de Stiekeme Stoker.

  Mear ynfoarmaasje folget!

   

  Lês mear (0) Ynskriuwe (4)

  Déanne Baak Thymo Baak Riekus Wijngaard Anne-Wil Bakker

 • Workshop Tryater

  Yn novimber is it wer tiid foar de folgjende lustrumaktiviteit. Mei in groep Bernleffers sille wy útein sette rjochting Ljouwert, dêr't wy op besite gean by it teaterselskip Tryater. Hjir sille wy in workshop folgjen gean en oan it ein fan 'e jûn binne wy noch bettere ferhalenfertellers wurden. Nei de workshop is der tiid foar in smûke buorrel, foardat wy werom gean nei Grins.

  Jou dy no op asto meidwaan wolst oan dizze aktiviteit!

  Lês mear (0) Ynskriuwe (4)

  Déanne Baak Thymo Baak Riekus Wijngaard Anne-Wil Bakker

Ast nocht hast oan in oar spultsje – op in donkere winterjûn bygelyks- dan is it faaks leuk om in blackjack of in pokerjûn te organisearjen. Sjoch foar de spulregels, tips en trúks op ‘e side CasinoToplists. De Kasinogids mei de measte (Nederlânsktalige) ynformaasje.