• Lustrum freone- en freondinnefeest

  Sa as elk jier is der wer in freone- en freondinnefeest, mar dizze kear wurd der ekstra grut útpakt. Dit is nammentlik it lustrumfreone- en freondinnefeest! As moaie oansluting op it lustrumtema is it tema fan it feest “In Skroefke Los”. Ferklaai dy as boufakker, konstruksjerydark of as PFAS-regelingprotestant. Dizze jûn sille wy de soas ferbouwe en gean we hielendal út de skroeven. Nûgje al dyn freonen en freondinnen út! Eltsenien is wolkom!

  Lês mear (0)

 • Kiezel 2020

  Fan 11 oantemei 14 febrewaris komt de Kiezel der wer oan! De FJK3 hat drok dwaande west mei it opsetten fan in prachtige wike, mear ynformaasje folget letter dizze wike!

  Lês mear (0)

 • Bazesfeiling

  De Bazes organisearret op 25 febrewaris de jierlikse feiling, by ús op de soas! Op dizze feiling sil der fan alles foarby komme om sa folle mooglik jild op te heljen foar it goeie doel, dat dit jier 'Kids United' is. Tink oan kadobonnen, hûs- tún- en keukenspullen, meet & greet etc. Kom gesellich del mei dyn freonen en bied ûnder it genot fan in drankje of twa op de moaiste dingen!

  Lês mear (0)

 • Lustrum Eat & Greet

  Leave leden en âld-leden! Op tongersdei 27 febrewaris is it tiid foar de lustrum eat & greet. Dizze eat & greet sil oars wêze as jim went binne, want it sil in heuze alvestêdetocht troch Grins wurde. We sille om 17:30 sammelje am soas, wêrnei jim tegearre mei jim groepke yn Grins op syk moatte nei alle 11 stêden. By die stêden kinne jim in stempel ophelje en sil der hieltyd in ferrassing foar jim klearstean. Rûn 20 oere sille wy mei de hiele groep ite op de Pizel. Kosten foar it iten sille ûngefear €12 wêze. Leden kinne harren ynskriuwe fia de ynskriuwlist op de side, âld-leden kinne harren ynskriuwe fia dizze link!

  Yn it koart: 

  Datum: 27 febrewaris 2020

  Tiid: 17:30 oere 

  Kosten: 12 euro

  Lês mear (0) Ynskriuwe (9)

  Marten Wytze Algra Robert de Boer Anne-Wil Bakker Welmoed Sjoerdstra Anno Hofman Jantsje Kroes Jan Wytze Zuidema Marly Visser Afke Tesselaar

 • Bazes benefytkonsert

  It is alwer tiid foar in nije BAZES-aktiviteit: it benefytkonsert! Der sil in oantal bands en skyfkesrúters komme te spyljen dy't foar in muzikale jûn soargje sille. Wolst graach op de hichte holden wurde oer hokker artysten oft dat binne? Hâld dan it facebook-evenemint yn de gaten. It benefytkonsert is elts jier tagonklik foar eltsenien: âlderen, stadjers, studinten, jongeren etc.

  Ynskriuwe kinst dwaan om te sjen wa't der allegear komme, it betsjut net dat der in kaartsje foar dy kocht wurdt. Mear ynformaasje oer de kaartferkeap folget letter.

  Lês mear (0) Ynskriuwe (7)

  Marten Wytze Algra Robert de Boer Anne-Wil Bakker Welmoed Sjoerdstra Anno Hofman Jantsje Kroes Marly Visser

Ast nocht hast oan in oar spultsje – op in donkere winterjûn bygelyks- dan is it faaks leuk om in blackjack of in pokerjûn te organisearjen. Sjoch foar de spulregels, tips en trúks op ‘e side CasinoToplists. De Kasinogids mei de measte (Nederlânsktalige) ynformaasje.