• Iepen Dagen!

    Wiest der net by yn de KEI-wike? Of hast krékt te let heard dat der sawier in Fryske studinteferiening yn Grins sit dy't allegear smûke aktiviteiten organisearret? Gjin panyk!

    Fan 17 oant en mei 19 novimber krijsto in twadde kâns om ris del te kommen by Bernlef, om te sjen oft de feriening wat foar dy is of net. Mear ynformaasje oer de aktiviteiten folget letter!

    Lês mear (0)

Ast nocht hast oan in oar spultsje – op in donkere winterjûn bygelyks- dan is it faaks leuk om in blackjack of in pokerjûn te organisearjen. Sjoch foar de spulregels, tips en trúks op ‘e side CasinoToplists. De Kasinogids mei de measte (Nederlânsktalige) ynformaasje.