• Tintefeest 'Grinsleas'

  Om it 19e lustrum fan ús feriening te fieren organisearje wy it tintefeest 'Grinsleas' yn, hoe kin it ek oars, Fryslân. En dêr moatsto fansels ek by wêze!

  Pak dyn aginda der dus gau by, want de datum en lokaasje binne yntusken bekend. Op 31 augustus litte wy Grins efter ús en sette wy de tinte op 'e kop yn Marsum!
   

  Optredens

  • Piter Wilkens
   F.F.J. Bernlef har eigen hústrûbadoer Piter Wilkens sil it feest iepenje. Mei syn Fryske muzyk is hy in wiere ambassadeur foar Fryslân en de Fryske (muzyk)kultuer. Bêst genôch!

   PITERWILKENS.FRL
    
  • Feestband Exposure
   As goed rinnende partymasine sil Feestband Exposure dêrfoar soargje dat Grinsleas ien grut feest wurdt! Yn de ynteraktive non-stop show komme mear as 200 hits yn razend tempo foarby! Dat allegear dogge sy mei alderraarst folle enerzjy fan 5 man en in sjongster. Dat kinst dus net misse!

   EXPOSURELIVE.NL
    
  • DJ All Tha Fokk
   In DJ dy’t de beste hitsjes draait én soarget foar in geweldige feestsfear, DJ All Tha Fokk docht it! Hy is krekt werom út Australië en hielendal klear foar ús feest! Yn ‘e Waadhoeke is hy ek wol bekend fan syn draaikeunsten by TDF.

  Hâld de facebook en www.lustrum.org/tintefeest yn 'e gaten foar mear ynformaasje!

   

   

  Lês mear (0)

 • Botteljen Lustrumdrank

  Skriuw it fêst yn de aginda, freegje frij fan dyn wurk as staazje en soargje dasto hjirby bist! Op 4 oktober sille wy yn Boalsert de lustrumdrank bottelje yn de stokerij fan de Stiekeme Stoker.

  Mear ynfoarmaasje folget!

   

  Lês mear (0) Ynskriuwe (5)

  Déanne Baak Thymo Baak Riekus Wijngaard Anne-Wil Bakker Lucia Kamphuis

 • Workshop Tryater

  Yn novimber is it wer tiid foar de folgjende lustrumaktiviteit. Mei in groep Bernleffers sille wy útein sette rjochting Ljouwert, dêr't wy op besite gean by it teaterselskip Tryater. Hjir sille wy in workshop folgjen gean en oan it ein fan 'e jûn binne wy noch bettere ferhalenfertellers wurden. Nei de workshop is der tiid foar in smûke buorrel, foardat wy werom gean nei Grins.

  Jou dy no op asto meidwaan wolst oan dizze aktiviteit!

  Lês mear (0) Ynskriuwe (5)

  Déanne Baak Thymo Baak Riekus Wijngaard Anne-Wil Bakker Iris van der Wal

Ast nocht hast oan in oar spultsje – op in donkere winterjûn bygelyks- dan is it faaks leuk om in blackjack of in pokerjûn te organisearjen. Sjoch foar de spulregels, tips en trúks op ‘e side CasinoToplists. De Kasinogids mei de measte (Nederlânsktalige) ynformaasje.