• Grutte lustrumreüny

    Rju achte (âld-)leden, freonen, belutsenen en oare kammeraten fan Bernlef,

    Graach nûgje wy jim allegearre út om allegear gear te kommen op sneon 24 maaie 2025 om inoar te moetsjen, oantinkens op te heljen en foaral ek om it 100-jierrich bestean fan de FFJ te fieren! De reüny sil plakhawwe op de Pizel en it skoalplein achter it pân, sadat we smûk yn de bûtenloft buorrelje kinne mar foar eltsenien ek de gelegenheid bestiet om wer ris efkes foet yn ús de Pizel te setten. Sjogge wy jim allegearre dêr?

    Lês mear (0)