• Iepen Dagen: tiisdei

  GIET NET TROCH/WURDT FERPLEATST NEI IN OARE DATUM I.F.M. DE NIJE KOROANAMAATREGELS!

  Tiisdei 23 novimber gean wy los mei de Iepen Dagen! Hasto yn de KEI-Wike noch net de kâns hân om del te kommen? Of woest earst graach skoalle oansjen foardatst delkomst op de iennichste Fryske kroech yn Grins? Gjin soargen! Dizze trije dagen kinsto dy ferdjipje yn de Bernlef-kultuer en écht sjen hoe't it der hjir oan ta giet.

  Tiisdei begjinne we mei in aldermachtichst moai temafeest. It tema fan de iepen dagen is 'Upper Class Trailer Trash', en it tema fan dizze jûn is dan ek 'Paupergala'! Kom yn dyn meast paupere tokkie galaoutfit en gean hielendal los!

  Om in goede boaiem te lizzen foar dizze jûn, kin der om 18:00 oere in hapke iten wurde op soas. Asto lid bist, kinst dy hjir ynskriuwe foar it iten. Asto noch net lid bist, kinsto kontakt opnimme mei ús ynterne, Lex Rietman! Stjoer him in appke: +31 6 47872001

  Lês mear (0) Ynskriuwe (6)

  Afke Tesselaar Nynke Willemijn Elisabeth Stamm Marly Visser Inge Froukje Spoelstra Nienke Jagersma Sigrid van der Meer

 • Iepen Dagen: woansdei

  GIET NET TROCH/WURDT FERPLEATST NEI IN OARE DATUM I.F.M. DE NIJE KOROANAMAATREGELS!

  Op de twadde dei fan de Iepen Dagen sille we alderearst genietsje fan in machtige filmmarathon en dêrnei fan in smûke bingojûn! Fansels sil ek dit hielendal yn de sfearen fan it tema wêze.

  Om 14:00 sil de filmmarathon fan start gean. Dêrnei kin der om 18:00 oere iten wurde op soas en sille wy om 20:00 begjinne mei de bingo! Asto lid bist, kinst dy hjir ynskriuwe foar it iten. Asto noch net lid bist, kinsto kontakt opnimme mei ús ynterne, Lex Rietman! Stjoer him in appke: +31 6 47872001

  Lês mear (0) Ynskriuwe (6)

  Afke Tesselaar Nynke Willemijn Elisabeth Stamm Marly Visser Inge Froukje Spoelstra Sigrid van der Meer Hanneke Ebbers

 • Iepen Dagen: tongersdei

  GIET NET TROCH/WURDT FERPLEATST NEI IN OARE DATUM I.F.M. DE NIJE KOROANAMAATREGELS!

  Tongersdei 25 novimber is de lêste dei fan de iepen dagen fan 2021. Fansels slúte we ôf mei mâle eskalaasje! Dizze jûn sil de HÛNEKOP (!!!!) komme om ús te fermeitsjen! Dit wurdt fet MOAAAAI!

  Ek foar dizze jûn kinst in goede boaiem lizze troch om 18:00 mei te iten op soas. Asto lid bist, kinst dy hjir ynskriuwe foar it iten. Asto noch net lid bist, kinsto kontakt opnimme mei ús ynterne, Lex Rietman! Stjoer him in appke: +31 6 47872001

  Lês mear (0) Ynskriuwe (4)

  Afke Tesselaar Nynke Willemijn Elisabeth Stamm Marly Visser Inge Froukje Spoelstra

Ast nocht hast oan in oar spultsje – op in donkere winterjûn bygelyks- dan is it faaks leuk om in blackjack of in pokerjûn te organisearjen. Sjoch foar de spulregels, tips en trúks op ‘e side CasinoToplists. De Kasinogids mei de measte (Nederlânsktalige) ynformaasje.