• Bazes benefytkonsert

  -Yn ferbân mei de coronakrisis giet dizze aktiviteit net troch-

  It is alwer tiid foar in nije BAZES-aktiviteit: it benefytkonsert! Der sil in oantal bands en skyfkesrúters komme te spyljen dy't foar in muzikale jûn soargje sille. Wolst graach op de hichte holden wurde oer hokker artysten oft dat binne? Hâld dan it facebook-evenemint yn de gaten. It benefytkonsert is elts jier tagonklik foar eltsenien: âlderen, stadjers, studinten, jongeren etc.

  Ynskriuwe kinst dwaan om te sjen wa't der allegear komme, it betsjut net dat der in kaartsje foar dy kocht wurdt. Mear ynformaasje oer de kaartferkeap folget letter.

  Lês mear (0) Ynskriuwe (10)

  Marten Wytze Algra Robert de Boer Anne-Wil Bakker Welmoed Sjoerdstra Anno Hofman Jantsje Kroes Marly Visser Janneke Knol Jan Wytze Zuidema Joran Lemke

 • Lustrum eat & greet

  -Yn ferbân mei de coronakrisis giet dizze aktiviteit net troch-

  Leave leden en âld-leden! Op tongersdei 27 febrewaris is it tiid foar de lustrum eat & greet. Dizze eat & greet sil oars wêze as jim wend binne, want it sil in wiere alvestêdetocht troch Grins wurde. We sille om 17:30 sammelje am soas, wêrnei't jim tegearre mei jim groepke yn Grins op syk moatte nei alle 11 stêden. By dy stêden kinne jim in stimpel ophelje en sil der hieltyd in ferrassing foar jim klearstean. 20:00 oere hinne sille wy mei de hiele groep ite op de Pizel. De kosten foar it iten sille ûngefear €12 wêze. Leden kinne harren ynskriuwe fia de ynskriuwlist op de side, âld-leden kinne harren ynskriuwe fia dizze link!

  Yn it koart: 

  Datum: 23 april 2020

  Tiid: 17:30 oere 

  Kosten: 12 euro

  Lês mear (0) Ynskriuwe (7)

  Robert de Boer Anne-Wil Bakker Welmoed Sjoerdstra Anno Hofman Jantsje Kroes Nynke Willemijn Elisabeth Stamm Jan Wytze Zuidema

 • Keiwike!

  10-14 augustus is it wer tiid foar de Keiwike! Set him rap yn de aginda!

  Lês mear (0)

Ast nocht hast oan in oar spultsje – op in donkere winterjûn bygelyks- dan is it faaks leuk om in blackjack of in pokerjûn te organisearjen. Sjoch foar de spulregels, tips en trúks op ‘e side CasinoToplists. De Kasinogids mei de measte (Nederlânsktalige) ynformaasje.