• Fryske Les - 3

  Wolsto graach better Frysk skriuwen leare? Wolsto better Frysk praten leare? Of bisto Nederlânsktalich en wolsto Frysk leare? Dan bisto oan it goede adres!

  Op 16 april hat de tredde Fryske les plak. By de lessen sil de klam op ferskate aspekten lizze en silsto njonken taalkennis ek yn 'e kunde komme mei Fryske skiednis en kultuer. Der sille boppedat lessen wêze foar Fryskpraters dy't leare wolle hoe't se yn it Frysk staverje moatte en lessen foar Nederlânskpraters dy't graach Frysk praten en/of skriuwen leare wolle. Skriuw dy dus yn foar dizze les en kom derby! Om 19.25 oere sille we los.

  Eksternen dy't graach de Fryske les folgje wolle, kinne in mailtsje stjoere nei eksterne@bernlef.frl

  Data foar de oankommende Fryske lessen: 2 maaie en 14 maaie.


  Wil jij graag beter Fries leren schrijven? Wil jij graag beter Fries leren spreken? Of ben jij Nederlandstalig en wil jij Fries leren? Dan ben je aan het juiste adres!

  Op 16 april heeft de derde Friese les plaats. Bij de lessen zal er nadruk komen te liggen op verscheidene aspecten, waardoor jij niet alleen taalkennis op zult doen, maar ook zult leren over Friese geschiedenis en cultuur! Bovendien zullen er dus lessen komen voor zowel Friestaligen die beter willen leren spellen en voor Nederlandstaligen die graach Fries willen leren spreken en/of schrijven. Schrijf je dus in voor deze les en wees erbij! Om 19.25 uur gaan we los.

  Externen die graag Friese les willen volgen, kunnen een mailtje sturen naar eksterne@bernlef.frl

  Data voor de aankomende Friese lessen: 2 mei en 14 mei.

  Lês mear (3) Ynskriuwe (7)

  Fardau Hanna de Boer Emma Smith Anne Maike de Vries Annemarije Bosch Jardi Rooks Tseard Veenstra Lieke Oostenveld

 • Fryske Les - 4

  Wolsto graach better Frysk skriuwen leare? Wolsto better Frysk praten leare? Of bisto Nederlânsktalich en wolsto Frysk leare? Dan bisto oan it goede adres!

  Op 16 april hat de fjirde Fryske les plak. By de lessen sil de klam op ferskate aspekten lizze en silsto njonken taalkennis ek yn 'e kunde komme mei Fryske skiednis en kultuer. Der sille boppedat lessen wêze foar Fryskpraters dy't leare wolle hoe't se yn it Frysk staverje moatte en lessen foar Nederlânskpraters dy't graach Frysk praten en/of skriuwen leare wolle. Skriuw dy dus yn foar dizze les en kom derby! Om 19.25 oere sille we los.

  Eksternen dy't graach de Fryske les folgje wolle, kinne in mailtsje stjoere nei eksterne@bernlef.frl

  Datum foar de oankommende Fryske les: 14 maaie.


  Wil jij graag beter Fries leren schrijven? Wil jij graag beter Fries leren spreken? Of ben jij Nederlandstalig en wil jij Fries leren? Dan ben je aan het juiste adres!

  Op 16 april heeft de vierde Friese les plaats. Bij de lessen zal er nadruk komen te liggen op verscheidene aspecten, waardoor jij niet alleen taalkennis op zult doen, maar ook zult leren over Friese geschiedenis en cultuur! Bovendien zullen er dus lessen komen voor zowel Friestaligen die beter willen leren spellen en voor Nederlandstaligen die graach Fries willen leren spreken en/of schrijven. Schrijf je dus in voor deze les en wees erbij! Om 19.25 uur gaan we los.

  Externen die graag Friese les willen volgen, kunnen een mailtje sturen naar eksterne@bernlef.frl

  Datum voor de aankomende Friese les14 mei.

  Lês mear (1) Ynskriuwe (0)

 • Fryske Les - 5

  Wolsto graach better Frysk skriuwen leare? Wolsto better Frysk praten leare? Of bisto Nederlânsktalich en wolsto Frysk leare? Dan bisto oan it goede adres!

  Op 14 maaie hat de lêste Fryske les plak. By de lessen sil de klam op ferskate aspekten lizze en silsto njonken taalkennis ek yn 'e kunde komme mei Fryske skiednis en kultuer. Der sille boppedat lessen wêze foar Fryskpraters dy't leare wolle hoe't se yn it Frysk staverje moatte en lessen foar Nederlânskpraters dy't graach Frysk praten en/of skriuwen leare wolle. Skriuw dy dus yn foar dizze les en kom derby! Om 19.25 oere sille we los.

  Eksternen dy't graach de Fryske les folgje wolle, kinne in mailtsje stjoere nei eksterne@bernlef.frl


  Wil jij graag beter Fries leren schrijven? Wil jij graag beter Fries leren spreken? Of ben jij Nederlandstalig en wil jij Fries leren? Dan ben je aan het juiste adres!

  Op 14 mei heeft de laatste Friese les plaats. Bij de lessen zal er nadruk komen te liggen op verscheidene aspecten, waardoor jij niet alleen taalkennis op zult doen, maar ook zult leren over Friese geschiedenis en cultuur! Bovendien zullen er dus lessen komen voor zowel Friestaligen die beter willen leren spellen en voor Nederlandstaligen die graach Fries willen leren spreken en/of schrijven. Schrijf je dus in voor deze les en wees erbij! Om 19.25 uur gaan we los.

  Externen die graag Friese les willen volgen, kunnen een mailtje sturen naar eksterne@bernlef.frl

  Lês mear (1) Ynskriuwe (3)

  Fardau Hanna de Boer Emma Smith Anne Maike de Vries