• Freone- en Freondinnefeest 2019!

    Bisto ien fan die seldsumme minsken dy't freonen bûten de ferien hat? Dan is dit dyn kâns om twa wrâlden te kombinearjen!

    Op 2 maaie sil de AKKO Freone- en Freondinnefeest wer organissearje! Wy hearden jimme al tinken, wêr bliuwt it no? Troch wat logystike flaterkes sil it feest yn pleats fan yn it earste part fan it jier, it dit kear yn it twadde part fan it jier plakhawwe. Al dyn freonen en freondinnen binne hartstikkene wolkom op soas, mar soargje der wol foar dat se harren oanklaaie neffens it tema, it sil in oprjochte PIAMAPARTY wurde!

     

    Oant tongersdei!

    Lês mear (0)

Ast nocht hast oan in oar spultsje – op in donkere winterjûn bygelyks- dan is it faaks leuk om in blackjack of in pokerjûn te organisearjen. Sjoch foar de spulregels, tips en trúks op ‘e side CasinoToplists. De Kasinogids mei de measte (Nederlânsktalige) ynformaasje.