Brak ûnder it blêdedak!

16 Febrewaris 2018 21:30:00

De lêtste dei fan de Kiezel binne wy allegear brak, mar do kinst de kater noch efkes útstelle troch dizze middei/jun op'e pizel noch efkes in borreltsje te dwaan! 

 

 

Do moast ynlogge om reaksjes te sjen.
Do moast ynlogge om reaksje efter te litten.

Ynskriuwingen

Do moast ynlogge om dy yn te skriuwen.