Tuinstraat 22

Fryske Les - 4

2 Maaie 2024 19:25:00

Wolsto graach better Frysk skriuwen leare? Wolsto better Frysk praten leare? Of bisto Nederlânsktalich en wolsto Frysk leare? Dan bisto oan it goede adres!

Op 2 maaie hat de fjirde Fryske les plak. By de lessen sil de klam op ferskate aspekten lizze en silsto njonken taalkennis ek yn 'e kunde komme mei Fryske skiednis en kultuer. Der sille boppedat lessen wêze foar Fryskpraters dy't leare wolle hoe't se yn it Frysk staverje moatte en lessen foar Nederlânskpraters dy't graach Frysk praten en/of skriuwen leare wolle. Skriuw dy dus yn foar dizze les en kom derby! Om 19.25 oere sille we los.

Eksternen dy't graach de Fryske les folgje wolle, kinne in mailtsje stjoere nei eksterne@bernlef.frl

Datum foar de oankommende Fryske les: 14 maaie.


Wil jij graag beter Fries leren schrijven? Wil jij graag beter Fries leren spreken? Of ben jij Nederlandstalig en wil jij Fries leren? Dan ben je aan het juiste adres!

Op 2 mei heeft de vierde Friese les plaats. Bij de lessen zal er nadruk komen te liggen op verscheidene aspecten, waardoor jij niet alleen taalkennis op zult doen, maar ook zult leren over Friese geschiedenis en cultuur! Bovendien zullen er dus lessen komen voor zowel Friestaligen die beter willen leren spellen en voor Nederlandstaligen die graach Fries willen leren spreken en/of schrijven. Schrijf je dus in voor deze les en wees erbij! Om 19.25 uur gaan we los.

Externen die graag Friese les willen volgen, kunnen een mailtje sturen naar eksterne@bernlef.frl

Datum voor de aankomende Friese les14 mei.

Do moast ynlogge om reaksjes te sjen.
Do moast ynlogge om reaksje efter te litten.

Ynskriuwingen

Do moast ynlogge om dy yn te skriuwen.