• Krystkongres 2018

  Op 27 & 28 desimber sil it jierlikse krystkongres wer plakfine yn de Bogt fen Guné yn Frjentsjer. It krystkongres wurdt organisearre troch leden fan F.F.J. Bernlef en W.S.S.F.S. Dyn kâns om de leden fan ús susterferiening út Weinum wer te moetsjen. 

  Om 10 oere moarns hinne begjinne we de dei mei kofje by de boargemaster yn it stêdshûs. Sy sil ús dêrnei begeliede mei in stêdskuier dy einiget yn de Bogt fen Guné. Dêr wurdt it kongres offisjeel iepene en is der lunsj.

  Om 13:30 begjint it sympoasium mei it tema ‘Ynnovaasje foar de nije Generaasje’. Mei dit tema sjogge we nei wat der spilet yn Fryslân op it mêd fan duorsume ynnovaasje. Dêrmei wolle we jim net allinich wat bybringe oer duorsumens, mar jim ek ynspirearje litte om sels te ûndernimmen yn de duorsume sektor. 

  Nei it sympoasium is der in stevige buorrel yn de Bogt fen Guné. Dizze sil trochgean oant it iten om 19:00 oere. Nei it iten giet de buorrel noch eefkes troch en stiet der in kabaretkriich op it program. Riedzje dus wat ta! Om 22:00 sil der live-muzyk wêze. 

  Oernachtsje kin yn trije-stjêren hotel ‘De Terp’. Lykwols is dit hotel net berekkene op in hoemannichte minsken, dus moatst dyn eigen matsje en slieppûde meinimme. 
  It program foar de folgjende dei komt letter op de side. Hâld ek foaral de side en facebook yn de gaten foar wizigingen yn it program.


  Kinst dy hjirre ynskriuwe 

   

  Net leden fan ien fan F.F.J. Bernlef en W.S.S.F.S. kinne sich opjaan by it eameladres krystkongres@gmail.com

  Lês mear (1) Ynskriuwe (34)

  Lucia Kamphuis Florentine Oenema Femmy Hoekstra Tjalling Ozinga Thymo Baak Iris van der Wal Janneke Knol Joran Lemke Bob Wittermans Riekus Wijngaard Marten Hospes Marten Wytze Algra Durk Betsema Anne-Wil Bakker Welmoed Sjoerdstra Jantsje Kroes Teunia Stilma Anno Veltman Robert de Boer Fardau Henrike Visser Joan van Rijs Marrit Bloemink Jesse Kraak Jan Wytze Zuidema Gerrit Albada Lucas van der Veer Marly Visser Anno Hofman Nelly Van Dijk Anna Smit Adriaan van der Veer Tjitte Hemstra Denise Kramer Arjen van Keimpema

Ast nocht hast oan in oar spultsje – op in donkere winterjûn bygelyks- dan is it faaks leuk om in blackjack of in pokerjûn te organisearjen. Sjoch foar de spulregels, tips en trúks op ‘e side CasinoToplists. De Kasinogids mei de measte (Nederlânsktalige) ynformaasje.