De Pizel

Iepen Dagen

8 Oktober 2019 20:00:00

De Iepen Dagen sille dit jier plakfine op 8, 9 en 10 oktober. Hâld dizze data dus frij yn jimme aginda! 

Op 8,9 en 10 Oktober bin de Iepen dagen dêr wer! De kâns om dyn freonen en freondinnen mei te nimmen nei de Pizel. Dit jier is ús tema 'Bernlef út 'e tiid’. Mei ús allen gean we werom nei ús bernetiid! Wy hawwe in soad moaie aktiviteiten om dysels te fermeitsjen...

Op tiisdei fanôf 21.30 oere is dêr in temafeest. Ferklaai dy as dyn jeugdheld en win in prachtige priis foar de moaiste outfit! Wierskynlik sil it floeibere spul op 'e jûn wat goedkeaper wêze...

Op woansdei kinsto om 19.25 oere mei ite op soas. Hjir moast dy wol efkes foar ynskriuwe. Dêrnei hâlde wy in spannende pubkwis foar eltsenien!

Tongersdei, de lêste dei fan de Iepen daged, hawwe wy in live dj. Mei allegear leuke ferskes út ús tiid, kinne wy moai de nacht fuort dûnsje!

 

Do moast ynlogge om reaksjes te sjen.
Do moast ynlogge om reaksje efter te litten.

Ynskriuwingen

Do moast ynlogge om dy yn te skriuwen.