de Pizel

Kei-wike woansdei: Down the Neon Road

14 Augustus 2019 13:00:00

De woansdei sil der wer in fergees Fryske lunsj klearstean op soas om 13 oere. Om 15 oere is it tiid foar in klassyk studintespultsje: High (beer) Pong. Oefenje dyn feardigens yn beerpong mei behulp fan in bierke of fris. Om 18 uur sil der wer Jûnsiten klear stean op soas foar ûngefear €3,50. Leden kinne harren hjirfoar ynskriuwe fia de side. Ast net lid bist, dan kinst dy opjaan troch in berjochtsje te stjoeren nei 06-16689400 of 06-42009462 foar 16 oere middeis. Jûns is it fan 21.30 ôf tiid foar de kroegetocht. Bernlef sil dizze jûn yn alle kleuren fan de reinbôge kleurje mei it temafeest 'Down the Neon Road'

Tútsje fan FJK1 'It paad bjuster'


Woensdag zal de gratis Friese Lunch klaarstaan op soos om 13 uur. Om 15 uur is het tijd voor een klassiek studentenspelleje: High (beer) Pong. Oefen je vaardigheden in beerpong met behulp van een biertje of fris. Om 18 uur zal er weer avondeten geserveerd worden op soos voor ongeveer €3,50. Leden kunnen zich inschrijven via de site. Als je niet lid bent kun je je opgeven door een berichtje te sturen naar 06-16689400 of 06-42009462 voor 16 uur 's middags. 's Avonds is het vanaf 21.30 tijd voor de kroegentocht. Bernlef zal deze avond in alle kleuren van de regenboog kleuren bij het themafeest 'Down the Neon Road'.

Kusje van FJK1 'It paad bjuster'

Do moast ynlogge om reaksjes te sjen.
Do moast ynlogge om reaksje efter te litten.

Ynskriuwingen

Do moast ynlogge om dy yn te skriuwen.