Woarkumer boeredochter út Ohio herûndekt har Fryske roots

28 Novimber 2017

ús lid Sytske Miedema wennet it grutste diel fan har libben yn Ohio. Sy en har famylje binne Frysk praten bleaun yn Amerika en dêrom moast se foaral har Nederlânsk byspykerje doe't se werom kaam nei Nederlân. Sytske drinkt by Bernlef net alline mar bier, mar se krijt ek Fryske Les.

Hjirûnder kinsto har hiele ferhaal lêze!

Sytske har ferhaal  

Do moast ynlogge om reaksjes te sjen.
Do moast ynlogge om reaksje efter te litten.