Iepen Dagen: tongersdei

25 Novimber 2021 18:00:00

Tongersdei 25 novimber is de lêste dei fan de iepen dagen fan 2021. Fansels slúte we ôf mei mâle eskalaasje! Dizze jûn sille de Heegemer Dekdweilers komme om ús te fermeitsjen! Dit wurdt fet MOAAAAI!

Ek foar dizze jûn kinst in goede boaiem lizze troch om 18:00 mei te iten op soas. Asto lid bist, kinst dy hjir ynskriuwe foar it iten. Asto noch net lid bist, kinsto kontakt opnimme mei ús ynterne, Lex Rietman! Stjoer him in appke: +31 6 47872001

Do moast ynlogge om reaksjes te sjen.
Do moast ynlogge om reaksje efter te litten.

Ynskriuwingen

Do moast ynlogge om dy yn te skriuwen.