Tuinstraat 22

Kiezel Tiisdei - Country Wytske

6 Febrewaris 2024 18:00:00

Op tiisdei begjinne wy de Kiezel mei in artyst dy't perfekt yn ús western tema past, nammentlik COUNTRY WYTSKE! Sy sil har sjongtalinten hearre litte fan 21:30 ôf. Foar de tiid is der ek jûnsiten op soas! Do kinst dy ynskriuwe op ‘e side of stjoer ús ynterne in berjochtsje: +31 6 16272345. It iten sil klearstean om 18:00.


Op dinsdag beginnen we de Kiezel met een artiest die perfect in ons western thema past, namelijk COUNTRY WYTSKE! Zij zal haar zangtalenten laten horen vanaf 21:30 uur. Voor die tijd is er ook avondeten! Je kunt je inschrijven op de site of stuur onze interne een berichtje: +31 6 16272345. Het eten staat klaar om 18:00.

↓ Do kinst dy hjirre ynskriuwe foar it jûnsiten! Ast dieetwinsken hast, lit it yn ‘e reaksjes witte.

Do moast ynlogge om reaksjes te sjen.
Do moast ynlogge om reaksje efter te litten.

Ynskriuwingen

Do moast ynlogge om dy yn te skriuwen.