De Pizel (Tuinstraat 22)

'Pub lecture night' mei Multi en Esperia

1 Maart 2023 19:30:00

Yn gearwurking mei stúdzjeferieningen Multi (Minorities and Multilingualism) en Esperia (European Languages and Cultures) organisearje wy 1 maart om 19.00 oere in ingelsktalige Fryske kroechlêzingejûn. Der sille trije ferskate lêzingen plakhawwe: yn de earste lêzing sille Anne Merkuur en Arjen Versloot ús mear fertelle oer de rike dialektfariaasje fan de Fryske taal, By de twaade lêzing sille wy mear leare oer de opkomst fan ekstremisme yn Noard-Nederlân fan universitêr dosint Pieter Nanninga, en ta beslút sil Daan van Soeren prate oer ûndersyk oer translanguageing tusken twataligen wêrby't er parallellen lûke sil tusken Ingelsk-Spaanske twataligen yn New York en Frysk-Nederlânske twataligen. Tuskentroch sille der genôch mominten wêze foar it stellen fan fragen en it besprekken fan ferskate ûnderwerpen rûnom Fryslân, it Frysk, en de Friezen. Wy hoopje jim dêr allegear te sjen! 

Lokaasje: Tuinstraat 22, 9711 VD
Ynrin: 19.00 oere


In collaboration with study associations Multi (Minorities and Multilingualism) and Esperia (European Languages and Cultures) we will be hosting a Frisian pub lecture night on the 1st March at 19:00. There will be three different lectures; In the first lecture Anne Merkuur and Arjen Versloot will be telling us more about the rich dialectal variation of the Frisian language, In the second lecture we will learn more about the rise of extremism in the North of the Netherlands from assistant professor Pieter Nanninga, and finally Daan van Soeren will be discussing research on translanguaging among bilinguals, making parallels between English-Spanish bilinguals in New York, and Frisian-Dutch bilinguals. There will be plenty of moments in between to ask questions and discuss various subjects surrounding Fryslân (Frisia), Frysk (Frisian) and Friezen (Frisians). We hope to see you all there!

Location: Tuinstraat 22, 9711 VD
Doors open: 19.00

Do moast ynlogge om reaksjes te sjen.
Do moast ynlogge om reaksje efter te litten.

Ynskriuwingen

Do moast ynlogge om dy yn te skriuwen.