De Pizel (Tuinstraat 22)

Kiezel: Merke temajûn

7 Febrewaris 2023 20:00:00

Tiisdei 7 febrewaris is der in Merke temajûn. Der binne leuke, wiere merkespultsjes (en -snacks..!) dêr't je fansels ek fantastyske prizen mei winne kinne. Faaks is de boksbal fan ferline jier der ek wer by!

Jim binne fan 20.00 ôf wolkom op soas! 


Dinsdag 7 februari is er een Kermis temaavond! Er zijn echte kermisspellen (en -snacks..!) waarbij natuurlijk ook prachtige prijzen te winnen vallen. We kunnen alvast verklappen dat na het daverende succes van vorig jaar, de boksbal er weer is!

Jullie zijn vanaf 20.00 welkom op soos!

Do moast ynlogge om reaksjes te sjen.
Do moast ynlogge om reaksje efter te litten.

Ynskriuwingen

Do moast ynlogge om dy yn te skriuwen.