Túnstrjitte 22

Iependei - fremibo en Emiel fan de Hûnekop!

17 Novimber 2023 16:00:00

Freed 17 novimber is it sa fier: wy hawwe wer in iependei!

De dei sil begjinne fan 16:00 ôf mei in hearlike Fremibo, yn kombinaasje mei in spultsjesmiddei: sjoele, kaarte, bierponge en mear!

Om 18:30 sil der in Snacktafel wêze.

De jûn sil ôfsluten wurde mei in optreden fan Emiel fan de Hûnekop!

It dak sil der ôf gean, dus wês derby! Nûgje al dyn freonen en stúdzjegenoaten út!

 

Bisto (noch) gjin lid en wolsto mei iten of hast fragen? Stjoer dan in berjochtsje nei ús ynterne Jardi Rooks: (+31 6 16272345)

 

↓ Skriuw dy yn foar de snacktafel! Ast dieetwinsken hast, lit it yn ‘e reaksjes witte.

Do moast ynlogge om reaksjes te sjen.
Do moast ynlogge om reaksje efter te litten.

Ynskriuwingen

Do moast ynlogge om dy yn te skriuwen.