Túnstrjitte 22

IGBK 2023

12 Oktober 2023 19:25:00

Nederlands onderaan

Tongersdei 12 oktober 2023 is it wer tiid foar it Iepenbier Grinzer Barklún Kampioenskip! Ek dit jier stiet dêr in grutte druk op: wy moatte úze titel behâlde!

Barklune is de sport dêr't dielnimmers tsjin inoar sa gau mooglik oer de bar by krûpe en ûnderwilens in shot bearenburch en in glês pils drinke. As earst komt de dielnimmer it shot bearenburch tsjin en oan 'e ein stiet it glês pils klear. Dyjinge dy't it earst it glês pils leech dronken hat en werom op de bar setten hat, hat wûn!

Skriuw dy no yn fia de ynskriuwlist, by wêze = meimeitsje:

https://forms.gle/kxh3Vor9kVTESeKM9

Ynrin sil om 19:25 wêze en om 20:00 sil it úteinsette.

-----------------------------------------------

Op donderdag 12 oktober 2023 is het weer tijd voor het Openbaar Groninger Barklúnkampioenschap!

Barklunen is de sport waarbij deelnemers tegen elkaar zo snel mogelijk over de bar kruipen en ondertussen een shot bearenburch en een glas pils drinken. Als eerste komt men het shot bearenburch tegen en aan het einde staat het glas pils klaar. Degene die het eerst het glas pils leeg heeft gedronken en terug op de bar heeft gezet, heeft gewonnen!

Schrijf je nu in via de inschrijflijst, bijzijn = meemaken:

https://forms.gle/kxh3Vor9kVTESeKM9

Jullie zijn vanaf 19.25 hartelijk welkom op onze sociëteit, het kampioenschap begint om 20.00.

Do moast ynlogge om reaksjes te sjen.
Do moast ynlogge om reaksje efter te litten.

Ynskriuwingen

Do moast ynlogge om dy yn te skriuwen.