de Pizel (Tuinstraat 22)

KEI-wike tiisdei: Lunsj (Eat & Greet)

15 Augustus 2023 12:00:00

Tiisdei is der om 12.00 oere lunsj op soas! Kom del en genietsje fan in lekkere Fryske lunsj!

Wolst delkomme? Nim dan kontakt op mei ús eksterne Jacco Taconis! Stjoer him in appke +31 6 30273124 of mail eksterne@bernlef.frl (eventuele dieetwinsken kinst ek oan him trochjaan).

↓ Leden, skriuw jim hjir yn! (Eventuele dieetwinsken graach yn de reaksjes achterlitte).


Dinsdag is er om 12.00 uur lunch op soos! Kom langs en geniet van een lekkere Friese lunch!

Wil je langskomen? Neem dan contact op met onze externe Jacco Taconis! Stuur hem een appje + 31 6 30273124 of mail eksterne@bernlef.frl (eventuele dieetwensen kun je ook aan hem doorgeven).

↓ Leden, schrijf je hier in! (Eventuele dieetwensen graag in de reacties achterlaten).

Do moast ynlogge om reaksjes te sjen.
Do moast ynlogge om reaksje efter te litten.

Ynskriuwingen

Do moast ynlogge om dy yn te skriuwen.