De Pizel (Tuinstraat 22)

AKKO Freone- en freondinnefeest

13 April 2023 20:00:00

Tongersdei 13 april organisearret de AKKO wer in freone- en freondinnefeest op soas! Nim dyn freonen en freondinnen mei sadat se sjen kinne hoe't it der oan ta giet by de F.F.J.! Jim binne fan 20.00 ôf wolkom!

It tema is: wrâldreis. Kom ferklaaid as in wrâldreizger of yn klean út in bepaald gebiet - en der is fansels ek in priis foar de beste ferklaaid!

Do moast ynlogge om reaksjes te sjen.
Do moast ynlogge om reaksje efter te litten.

Ynskriuwingen

Do moast ynlogge om dy yn te skriuwen.