De Pizel (Tuinstraat 22)

Kiezel 2023: Spûkhûs

9 Febrewaris 2023 20:00:00

De tongersdei fan de kiezeldagen (9 febrewaris) wurd soas omtovere ta de beste attraksje fan de merke: it spûkhûs! Der is ek in noch ûnbekende mar tige bekende skyfkesruter dy't ús oan it dûnsjen krije sil.

Ferklaai dy tongersdei yn tema; de grizelichste outfit wint! 


De donderdag van de kiezeldagen (9 februari) wordt de soos omgetoverd tot de beste kermisattractie: het spookhuis! De yet (on)bekende DJ zorgt voor de voetjes van de vloer.

Verkleed je donderdag in thema: de engste outfit wint! 

Do moast ynlogge om reaksjes te sjen.
Do moast ynlogge om reaksje efter te litten.

Ynskriuwingen

Do moast ynlogge om dy yn te skriuwen.