De Pizel (Tuinstraat 22)

Kiezel 2023: Kroegetocht

8 Febrewaris 2023 21:45:00

Woansdei 8 febrewaris is de Kiezel kroegetocht. De kâns om by oare ferieningen (Unitas, Cleopatra en GSV) del te gean en efkes te sjen hoe't it der is!

Wy begjinne by Bernlef. Jim binne fan 21:45 ôf wolkom op soas (Tuinstraat 22)!


Woensdag 8 februari is de Kiezel kroegentocht. De kans om bij andere verenigingen (Unitas, Cleopatra en GSV) langs te gaan en even te kijken hoe het daar is!

We beginnen bij Bernlef, Jullie zijn vanaf 21:45 welkom op soos (Tuinstraat 22)!

Do moast ynlogge om reaksjes te sjen.
Do moast ynlogge om reaksje efter te litten.

Ynskriuwingen

Do moast ynlogge om dy yn te skriuwen.