Soas (Tuinstraat 22)

Iepen dagen tongersdei: Piter Wilkens!

24 Novimber 2022 21:00:00

Hasto spitigernôch Piter Wilkens mist yn de Keiwike? Dan hawwe wy goed nijs foar dy: tongersdei 24 novimber sil Piter Wilkens optrede op soas! Hy begjint om 21.00 - do wolst it net misse!


Heb je jammer genoeg Piter Wilkens gemist in de Keiweek? Dan hebben wij goed nieuws voor jou: donderdag 24 november gaat Piter Wilkens optreden op soos! Hij begint om 21.00 - je wilt het niet missen!

Do moast ynlogge om reaksjes te sjen.
Do moast ynlogge om reaksje efter te litten.

Ynskriuwingen

Do moast ynlogge om dy yn te skriuwen.