Fryske les 2

26 Oktober 2021 19:00:00

De twadde Fryske les alwer! Skriuw dy yn foar dizze les en kom derby! De ynrin is fan 19.00 ôf en om 19.25 oere sille we los.

Eksternen dy't graach de Fryske les folgje wolle, kinne in mailtsje stjoere nei eksterne@bernlef.frl

NB: We wurkje dizze jûn mei Testen voor Toegang! Dat betsjut datsto in jildige QR-koade sjen litte moatst by de doar. In jildige QR-koade kin wêze: faksinaasjebewiis, 'wer better'-bewiis of in testbewiis! In test kin fia https://www.testenvoortoegang.org/ ynpland wurde.

 

De tweede Fryske les alweer! Schrijf je in voor deze les en wees erbij! De inloop is vanaf 19.00 uur en om 19.25 uur gaan we los.

Externen die graag Friese les willen volgen, kunnen een mailtje sturen naar eksterne@bernlef.frl

NB: We werken deze avond met Testen voor Toegang! Dat betekent dat jij een geldige QR-code moet kunnen overleggen bij de deur. Dit kan zijn: een vaccinatiebewijs, een herstelbewijs of een testbewijs! Een test kun je inplannen via https://www.testenvoortoegang.org/

Do moast ynlogge om reaksjes te sjen.
Do moast ynlogge om reaksje efter te litten.

Ynskriuwingen

Do moast ynlogge om dy yn te skriuwen.