De Pizel, Túnstrjitte 22

IGBK 2021!

21 Oktober 2021 20:00:00

EALA!

Op Tongersdei 21 Oktober 2021 sil it wer heve, it Iepenbier Grinzer Barklúnkampioenskip 2021!

*Nederlands onderaan*

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcPDYfAxHagXn1RvcY_W6fq0bc6U4yMrATKpXzrWvZBamVnQ/viewform?usp=sf_link

We wolle dy freegje it boppesteande formulier yn te foljen om dy oan te melden! In pear dagen foar it kampioenskip silst fan ús alle ynformaasje nochris oer de mail ûntfange. Barklune is de sport dêr't dielnimmers tsjin inoar sa gau mooglik oer de bar by krûpe en ûnderwilens in shot bearenburch en in glês pils drinke. As earst komt de dielnimmer it shot bearenburch tsjin en oan 'e ein stiet it glês pils klear. Dyjinge dy't it earst it glês pils leech dronken hat en werom op de bar set hat, hat wûn!

We ferwachtsje dat it kampioenskip begjinne sil om 20.00 oere hinne, mar it kin wêze dat dat noch feroaret yn ferbân mei koroanamaatregelen. Yn dat gefal wurdsto fia de mail op 'e hichte holden. 

 

Op donderdag 21 oktober is het weer tijd voor het Openbaar Groninger Barklúnkampioenschap!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcPDYfAxHagXn1RvcY_W6fq0bc6U4yMrATKpXzrWvZBamVnQ/viewform?usp=sf_link

We willen je vragen het bovenstaande formulier in te vullen om je aan te melden. Enkele dagen voor het kampioenskip zul je van ons alle informatie nog per mail ontvangen. Barklunen is de sport waarbij deelnemers tegen elkaar zo snel mogelijk over de bar kruipen en ondertussen een shot bearenburch en een glas pils drinken. Als eerste komt men het shot bearenburch tegen en aan het einde staat het glas pils klaar. Degene die het eerst het glas pils leeg heeft gedronken en terug op de bar heeft gezet, heeft gewonnen!

We verwachten dat het kampioenskip zal beginnen rond 20.00 uur. Echter, het kan zo zijn dat deze tijd verandert in verband met de coronamaatregelen. In dat geval zul je per mail op de hoogte gehouden worden.

Do moast ynlogge om reaksjes te sjen.
Do moast ynlogge om reaksje efter te litten.

Ynskriuwingen

Do moast ynlogge om dy yn te skriuwen.