KEI-wike Tiisdei: Filmmuzykbingo

17 Augustus 2021 12:00:00

Op tiisdei bist wer wolkom om by ús te lunsjen. Yn de middei kinst delkomme by in ynhousetour en binne wy te finen op KEI to your future. Jûns stiet der wer in hearlik mieltsje klear en kinst meidwan oan de filmmuzykbingo! Oerdei steane wy ek wer op de ynfomerke. 

 

11.00 oere - Ynhousetours

12.00 oere - Lunsj

18.00 oere - Jûnsiten

20.00 oere - Filmmuzykbingo 

 

Wy wurkje de hiele keiwike mei registraasje en sûnenstsjek by de doar. Do hoechst dy dus net fan te foarren yn te skriuwen. By it ferantwurdelik bestjoerslid kinsto freegje oft der noch plak is op de sosjéteit. 

Allinnich foar it jûnsiten is der in aparte ynskriuwlist. 

 

Do moast ynlogge om reaksjes te sjen.
Do moast ynlogge om reaksje efter te litten.

Ynskriuwingen

Do moast ynlogge om dy yn te skriuwen.