KEI-wike Moandei: Spesjaalbierjûn

16 Augustus 2021 12:00:00

We begjinne de Keiwike rêstich oan mei in hearlike lunsj en it bakken fan koekjes. Letter op de dei bist wolkom foar it iten en in spesjaalbierjûn. Dêrneist binne we de hiele dei te finen op de ynfomerke fan de KEI en kinst delkomme foar in ynhousetour! 

 

11.00 oere - Ynhousetours

12.00 oere - Lunsj

15.00 oere - Koekjes bakken

18.00 oere - jûnsiten 

20.00 oere - Spesjaalbierjûn 

 

Wy wurkje de hiele keiwike mei registraasje en sûnenstsjek by de doar. Do hoechst dy dus net fan te foarren yn te skriuwen. By it ferantwurdelik bestjoerslid kinsto freegje oft der noch plak is op de sosjéteit. 

Allinnich foar it jûnsiten is der in aparte ynskriuwlist. 

 

Do moast ynlogge om reaksjes te sjen.
Do moast ynlogge om reaksje efter te litten.

Ynskriuwingen

Do moast ynlogge om dy yn te skriuwen.