Grins

KEI-Wike by F.F.J. Bernlef!

16 Augustus 2021 10:00:00

Fan 16-20 augustus 2021 sil de KEI-Wike wer plakfine. Troch de koroana is it programma noch ûnwis, mar it sil grif in wike wurde om nea te ferjitten! 

Do moast ynlogge om reaksjes te sjen.
Do moast ynlogge om reaksje efter te litten.

Ynskriuwingen

Do moast ynlogge om dy yn te skriuwen.