Ofslutingsfeest

14 Augustus 2020 19:00:00

Wat hawwe der in prachtige wike op sitten, we hawwe ferhalen om nea te ferjitten! Mar we binne der noch net, jûn is de lêste jûn foardat we ôfskied nimme moatte (foar no...), dat we meitsje der in prachtjûn fan!

Foarôfgeand oan it feest stiet der om 18:00 oere jûnsiten klear. Mei-ite? Stjoer even in appke nei ús ynterne Jantsje Kroes (06-21333538) om in plakje te reservearjen!

Do moast ynlogge om reaksjes te sjen.
Do moast ynlogge om reaksje efter te litten.

Ynskriuwingen

Do moast ynlogge om dy yn te skriuwen.