Iepeningsbuorrel

10 Augustus 2020 19:00:00

Begjin de KEI-wike goed en iepenje by Bernlef! Op moandei kinst ris priuwe fan hoe't in jûntsje by Bernlef der oan ta giet. Kom mei ús yn de kunde en kom smûk even del!

Foarôfgeand oan it feest stiet der om 18:00 oere jûnsiten klear. Mei-ite? Stjoer foar 15:00 oere even in appke nei ús ynterne Jantsje Kroes (06-21333538) om in plakje te reservearjen!

Do moast ynlogge om reaksjes te sjen.
Do moast ynlogge om reaksje efter te litten.

Ynskriuwingen

Do moast ynlogge om dy yn te skriuwen.