12

Lustrum eat & greet

23 April 2020 17:30:00

-Yn ferbân mei de coronakrisis giet dizze aktiviteit net troch-

Leave leden en âld-leden! Op tongersdei 27 febrewaris is it tiid foar de lustrum eat & greet. Dizze eat & greet sil oars wêze as jim wend binne, want it sil in wiere alvestêdetocht troch Grins wurde. We sille om 17:30 sammelje am soas, wêrnei't jim tegearre mei jim groepke yn Grins op syk moatte nei alle 11 stêden. By dy stêden kinne jim in stimpel ophelje en sil der hieltyd in ferrassing foar jim klearstean. 20:00 oere hinne sille wy mei de hiele groep ite op de Pizel. De kosten foar it iten sille ûngefear €12 wêze. Leden kinne harren ynskriuwe fia de ynskriuwlist op de side, âld-leden kinne harren ynskriuwe fia dizze link!

Yn it koart: 

Datum: 23 april 2020

Tiid: 17:30 oere 

Kosten: 12 euro

Do moast ynlogge om reaksjes te sjen.
Do moast ynlogge om reaksje efter te litten.

Ynskriuwingen

Do moast ynlogge om dy yn te skriuwen.