De Pizel

Bazesfeiling

25 Febrewaris 2020 20:30:00

De Bazes organisearret op 25 febrewaris de jierlikse feiling, by ús op de soas! Op dizze feiling sil der fan alles foarby komme om sa folle mooglik jild op te heljen foar it goeie doel, dat dit jier 'Kids United' is. Tink oan kadobonnen, hûs- tún- en keukenspullen, meet & greet etc. Kom gesellich del mei dyn freonen en bied ûnder it genot fan in drankje of twa op de moaiste dingen!

Do moast ynlogge om reaksjes te sjen.
Do moast ynlogge om reaksje efter te litten.

Ynskriuwingen

Do moast ynlogge om dy yn te skriuwen.