Pizel

Lustrum freone- en freondinnefeest

30 Jannewaris 2020 21:30:00

Sa as elk jier is der wer in freone- en freondinnefeest, mar dizze kear wurd der ekstra grut útpakt. Dit is nammentlik it lustrumfreone- en freondinnefeest! As moaie oansluting op it lustrumtema is it tema fan it feest “In Skroefke Los”. Ferklaai dy as boufakker, konstruksjerydark of as PFAS-regelingprotestant. Dizze jûn sille wy de soas ferbouwe en gean we hielendal út de skroeven. Nûgje al dyn freonen en freondinnen út! Eltsenien is wolkom!

Set dy ek even op 'gean' op de Facebook-side!

 

Zoals ieder jaar is er weer een vrienden- en vriendinnenfeest bij Bernlef, maar deze keer pakken we extra groot uit. Dit is namelijk het lustrumvrienden- en vriendinnenfeest! Als mooie aansluiting van het lustrumthema is het thema van het feest 'In Skroefke Los' (een schroefje los). Verkleed je als bouwvakker, constructievoertuig of als PFAS-regelingprotestant. Deze avond gaan we de soos verbouwen en gaan we helemaal 'út de skroeven'. Nodig al je vrienden uit, iedereen is welkom!

Zet je ook even op 'gaan' op het Facebook-evenement!

Do moast ynlogge om reaksjes te sjen.
Do moast ynlogge om reaksje efter te litten.

Ynskriuwingen

Do moast ynlogge om dy yn te skriuwen.