Pizel

Lustrum freone- en freondinnefeest

30 Jannewaris 2020 21:30:00

Sa as elk jier is der wer in freone- en freondinnefeest, mar dizze kear wurd der ekstra grut útpakt. Dit is nammentlik it lustrumfreone- en freondinnefeest! As moaie oansluting op it lustrumtema is it tema fan it feest “In Skroefke Los”. Ferklaai dy as boufakker, konstruksjerydark of as PFAS-regelingprotestant. Dizze jûn sille wy de soas ferbouwe en gean we hielendal út de skroeven. Nûgje al dyn freonen en freondinnen út! Eltsenien is wolkom!

Do moast ynlogge om reaksjes te sjen.
Do moast ynlogge om reaksje efter te litten.

Ynskriuwingen

Do moast ynlogge om dy yn te skriuwen.