Bogt fen Guné, Frentsjer

Krystkongres 2019

28 Desimber 2019 12:00:00

Op 28 & 29 desimber sil it jierlikse krystkongres wer plakfine yn de Bogt fen Guné yn Frjentsjer. Dit evenemint giet fan de Federaasje út, (de Federaasje slacht op alle Fryske studinteferienings yn Nederlân), op it stuit binne dat F.F.J. Bernlef en W.S.S.F.S. It krystkongres is in machtich feest, organisearre troch de KKK (KrystKongresKommisje), dêr't leden fan beide ferienings yn sitte. Dit evenemint is dé kâns om de leden fan ús susterferiening út Weinum (wer) te moetsjen!

Let op: kist dy allinich oanmelde troch ûndersteand ynskriuwformulier yn te fullen!  

Ynskriuwformulier Krystkongres

Programma:

Sneon/Saterdei/Saterje 28 desimber
9:15 Inrin stêdshûs
9:30 Iepening op stêdshûs
10:00 Rûnlieding troch Rioelwettersuveringsynstallaasje fan it wetterskip of in stedskuier
12:00 Iepening kongres yn de Bogt fen Guné, Frjentsjer
12:15 Middeisbrochje
13:00 Sympoasium 'Warberens yn de Waadhoeke'
17:00 Ein sympoasium

17:00-18:00 Pykoere
18:30 Jûnsiten
20:30 Kabaretkriich
21:30: Muzyk
Letter op de jûn dellekriich en bierkriich

Yn 'e nacht koese yn Grand Hotel Le Terp

Snein 29 desimber
11:00 Brunsj

Do moast ynlogge om reaksjes te sjen.
Do moast ynlogge om reaksje efter te litten.

Ynskriuwingen

Do moast ynlogge om dy yn te skriuwen.