de Pizel

IGBK!

16 Oktober 2019 20:00:00

Eala, 16 oktober is it wer tiid foar it Iepenbier Grinzer Barklúnkampioenskip! 

https://forms.gle/71VvRDHR19TmanVS8

Foar de Hollânske oersetting, sjoch oan 'e ein fan dit berjocht.

We wolle dy freegje it boppesteande formulier yn te foljen om dy oan te melden. In pear dagen foar it kampioenskip silst fan ús alle ynformaasje nochris oer de mail ûntfange. Barklune is de sport dêr't dielnimmers tsjin inoar sa gau mooglik oer de bar by krûpe en ûnderwilens in shot bearenburch en in glês pils drinke. As earst komt de dielnimmer it shot bearenburch tsjin en oan 'e ein stiet it glês pils klear. Dyjinge dy't it earst it glês pils leech dronken hat en werom op de bar set hat, hat wûn!

We ferwachtsje dat it kampioenskip op 16 oktober om 20:00 begjinne sil. Hjirûnder fynst alfêst it reglemint.

Barklúnreglemint 2019:
1. De ûnôfhinklike skiedsrjochter is alwittend!
2. Der wurdt dobbele (mekst) om te bepalen hokker team hokker hoeke fan de bar nimt.
3. As de musyk draait moatte beide fuotten altiten tsjin de muorre oan stean! Oertreding fan dizze regel kin ta diskwalifikaasje troch de skiedsrjochter liede.
4. It ienige offisjeel sertifisearre barklúnnûmer is Circus Renz fan DJ Goldfinger. Op oare nûmers kin der net start wurde.
5. Sa gau Circus Renz fan DJ Goldfinger stoppet of skoft hâldt begjint it barklúnen.
6. Barklunen bart mei Weduwe Joustra Bearenburch en Brand Pils. Shotglêzen en Pilsglêzen moatte troch it barpersoniel op de dêrfoar bedoelde pompeblêden delset wurde.
7. Shotglêzen dy't leech dronken binne wurde nij de binnenkant fan de bar smiten, net nei de bûtenkant fan de bar. Nochris hat de skiedsrjochter hjir it rjocht om minsken te diskwalifisearjen.
8. De barklúntocht giet altiten bûten de peal fan de bar om. Dus net oan de bar kant by de peal del.
9. It pilsglês moat op de bar opdronken wurde, je meie de grûn net oanreitsje. As it glês leech is wurdt it boppe de holle hâlden sadat de skiedsrjochter fêst stelle kin dat it leech is, dêrnei wurdt it op it pompeblêd wert it glês weikaam werom setten. It is wichtich dat it glês it pompeblêd rekket, dêrneist wurdt net as in finish sjoen.

Nederlands: We willen je vragen het bovenstaande formulier in te vullen om je aan te melden. Enkele dagen voor het kampioenskip zul je van ons alle informatie nog per mail ontvangen. Barklunen is de sport waarbij deelnemers tegen elkaar zo snel mogelijk over de bar kruipen en ondertussen een shot bearenburch en een glas pils drinken. Als eerste komt men het shot bearenburch tegen en aan het einde staat het glas pils klaar. Degene die het eerst het glas pils leeg heeft gedronken en terug op de bar heeft gezet, heeft gewonnen!

We verwachten dat het kampioenskip op 16 oktober om 20:00 uur zal beginnen. Hieronder alvast het reglement. 

Barklúnreglement 2019:
1. De onafhankelijke scheidsrechter is alwetend! 
2. Er wordt gedobbeld (gemekst) om te bepalen welke team, welke hoek van de bar neemt. 
3. Als de muziek aan staat, moeten beide voeten altijd tegen de muur aan staan! Overtreding van deze regel kan leiden tot diskwalificatie door de scheidsrechter. 
4. Het enige officiële barklúnnummer is Circus Renz van DJ Goldfinger. Op andere nummers kan er niet gestart worden. 
5. Zodra Circus Renz van DJ Goldfinger stopt, of pauze houdt, begint het barklúnen. 
6. Barklúnen wordt gedaan met Weduwe Joustra Bearenburch en Brand Pils. Shotglazen en pilsglazen moeten door het barpersoneel op de daarvoor bedoelde pompleblêden geplaats worden. 
7. Shotglazen die leeg gedronken zijn, worden naar de binnenkant van de bar gegooid, niet naar de buitenkant van de bar. Hier heeft de scheidsrechter weer het recht om mensen te diskwalificeren. 
8. De barklúntocht gaat altijd buiten de paal van de bar om. Dus niet langs de binnenkant van de paal (barkant)
9. Het pilsglas moet op de bar opgedronken worden, je mag de grond niet aanraken. Als het glas leeg is, wordt het boven het hoofd gehouden zodat de scheidsrechter vast kan stellen dat het leeg is, daarna wordt het glas teruggezet op het pompeblêd waar het glas vanaf kwam. Het is belangrijk dat het glas het pompeblêd raakt, ernaast wordt niet als finish gezien. 

Do moast ynlogge om reaksjes te sjen.
Do moast ynlogge om reaksje efter te litten.

Ynskriuwingen

Do moast ynlogge om dy yn te skriuwen.