De Pizel

Iepen Dagen: tongersdei

10 Oktober 2019 21:30:00

Tongersdei 10 oktober is de lêste dei fan de iepen dagen fan 2019. En fansels slute we dan ôf mei mâle eskalaasje! We sille de jûn dunsjend trochbringe, mei in moaie DJ dy't ús fermeitsje sil mei ferskes dy't yn tema binne, of smûk borrelje efter de bar. In better byld fan Bernlef kinst net krije!

Do moast ynlogge om reaksjes te sjen.
Do moast ynlogge om reaksje efter te litten.

Ynskriuwingen

Do moast ynlogge om dy yn te skriuwen.