De Pizel

Iepen Dagen: woansdei

9 Oktober 2019 19:25:00

Op de twadde dei fan de Iepen Dagen sille we in moaie pubkwis hawwe! Fansels sil dy kompleet yn it tema falle. Om 19:25 oere ite mei ús allen in hapke op de soas, om in goeie boaiem te lizzen foar de jûn. Dêrnei sil de pubkwis wêze, en dêrnei in buorrel! 

Asto lid bist, kinst dy hjir ynskriuwe foar it iten. Asto noch net lid bist, kinsto kontakt opnimme mei ús ynterne, Jantsje Kroes! Stjoer har in appke: +31 6 21333538.

 

Do moast ynlogge om reaksjes te sjen.
Do moast ynlogge om reaksje efter te litten.

Ynskriuwingen

Do moast ynlogge om dy yn te skriuwen.