Boalsert

Botteljen Lustrumdrank

4 Oktober 2019 12:00:00

Skriuw it fêst yn de aginda, freegje frij fan dyn wurk as staazje en soargje dasto hjirby bist! Op 4 oktober sille wy yn Boalsert de lustrumdrank bottelje yn de stokerij fan de Stiekeme Stoker.

Mear ynfoarmaasje folget!

 

Do moast ynlogge om reaksjes te sjen.
Do moast ynlogge om reaksje efter te litten.

Ynskriuwingen

Do moast ynlogge om dy yn te skriuwen.