Simplon, Grins

De Hûnekop (en de afterparty!)

20 Septimber 2019 20:30:00

Freed 20 septimber treedt de Hûnekop op yn Grins. Wat is der no moaier as yn ús studintestêdsje Grins sa'n Fryske band te sjen? Dizze ynskriuwlist is der om sjen te litten wa't der allegear nei dit optreden ta sille, dat skriuw dy yn ast hinne giest of wolst! Kaarten moatst sels keapje, dy en mear ynformaasje fynst hjir

Nei it optreden sil der noch in mâhl feest jûn wurde op de Pizel, dat set dy op 'gean' op it facebookevenemint datst hjir fine kinst! En nim fansels dyn freonen mei :)

Do moast ynlogge om reaksjes te sjen.
Do moast ynlogge om reaksje efter te litten.

Ynskriuwingen

Do moast ynlogge om dy yn te skriuwen.