Marsum

Tintefeest 'Grinsleas'

31 Augustus 2019 19:25:00

Om it 19e lustrum fan ús feriening te fieren organisearje wy it tintefeest 'Grinsleas' yn, hoe kin it ek oars, Fryslân. En dêr moatsto fansels ek by wêze!

Pak dyn aginda der dus gau by, want de datum en lokaasje binne yntusken bekend. Op 31 augustus litte wy Grins efter ús en sette wy de tinte op 'e kop yn Marsum!
 

Optredens

  • Piter Wilkens
  • Feestband Exposure
  • DJ All Tha Fokk

Hâld de facebook en www.lustrum.org/tintefeest yn 'e gaten foar mear ynformaasje!

Do moast ynlogge om reaksjes te sjen.
Do moast ynlogge om reaksje efter te litten.

Ynskriuwingen

Do moast ynlogge om dy yn te skriuwen.